Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Områden med betydande påverkan

Hållbarhet är en viktig del av vår ambition att skapa värde för kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Vi inser att en förutsättning för ett välmående och hållbart samhälle är en medvetenhet och kännedom om hållbarhetsutmaningar och en vilja och förmåga att agera.

Som bank spelar vi en central roll när det gäller att fördela samhällets finansiella resurser och finansiera omställningen till ett hållbart samhälle. Vi definierar vår väsentliga påverkan inom miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade områden.

Miljöansvar

Vi känner vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling och tar itu med de miljömässiga och sociala aspekterna på finansiering och investeringar samtidigt som vår direkta påverkan hanteras. Vi bedömer också att detta är god affärssed för vårt företag och våra affärspartners. Miljöansvaret gäller den påverkan som vi eller våra partners har på såväl levande som icke-levande naturliga system, som ekosystem, mark, luft och vatten. I detta ansvar ingår även uppföljning av miljöförbrukning, till exempel material, energi, vatten, och miljöeffekter, till exempel utsläpp, avloppsvatten, avfall, och resultatet för den biologiska mångfalden, efterlevnad av miljölagstiftningen, miljövårdsutgifter och konsekvenserna av produkter och tjänster. Vi förväntar oss att våra kunder och portföljbolag hanterar naturresurser på ett ansvarsfullt sätt.

Social påverkan

Vårt engagemang för att skapa social påverkan är kopplat till vår förmåga att använda vår nuvarande expertis, tillgångar, finansiella produkter och tjänster för att göra det möjligt för människor och samhällen att blomstra och växa.

Vi är övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för vårt välstånd, innovationsförmåga och tillväxt. Enkelt uttryckt kommer ett brett utbud av idéer, färdigheter och erfarenheter bland våra anställda att bidra till att öka vår kreativitet, problemlösningsförmåga och vår förståelse för kundernas behov.

Styrning

Tydliga och effektiva strukturer för ansvarsfördelning säkerställer att SEB:s hållbarhetsarbete tar upp relevanta frågor och att de implementeras i hela företaget. Stark etik, effektiv styrning och adekvat rapportering stödjer vårt hållbarhetsarbete.

SEB:s hållbarhetsstyrning (eng)