Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår strategi för klimatförändringar

Klimatförändringen intensifieras och har blivit vår generations största och mest brådskande utmaning. Som bank har vi både ett ansvar och förmågan att skapa finansiella lösningar som påskyndar omställningen. Vi har förbundit oss till Parisavtalet genom att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet, och är en av grundarna av Net-Zero Banking Alliance och Net-Zero Asset Managers-initiativet.

Vi strävar efter att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att hjälpa våra kunder och portföljbolag att nå sina klimatrelaterade mål och vi har en viktig roll att spela när det gäller att kanalisera de stora investeringar som krävs för att driva på omställningen. Detta gör vi genom att integrera miljö- och klimataspekter i strategisk planering, affärsutveckling, riskhantering, kreditprövningar och kundurvalsprocesser.

Hantera klimatrisker

Vi tror att en av de viktigaste drivkrafterna bakom övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp kommer att vara omställningen av stora företag, särskilt inom sektorer med ett betydande koldioxidavtryck. SEB är en långsiktig finansiell partner till stora nordiska företag och bland de största kapitalförvaltarna i Norden, vilket ger oss en unik möjlighet att bidra till denna omställning. Vår ambition är att delta i omställningen genom att erbjuda rådgivning, hållbar finansiering och investeringslösningar.

Direkt och indirekt påverkan

SEB:s påverkan på klimatet är både direkt genom våra egna utsläpp och indirekt genom våra kunders och portföljbolags utsläpp. För att hantera bankens direkta påverkan arbetar vi aktivt för att minska våra egna koldioxidutsläpp och har satt upp mål för att begränsa dem till 17 000 ton ±5 procent fram till 2025. Det långsiktiga målet är att minska våra egna koldioxidutsläpp till nära noll 2045.

Som en hörnsten i våra ansträngningar att hantera den indirekta påverkan har banken utvecklat ett verktyg för hållbarhetsklassificering vilket används för att bedöma företags- och fastighetskunders nuvarande och framtida klimatpåverkan. Detta verktyg används för att engagera kunderna i konstruktiva dialoger om deras strategier för minskade koldioxidutsläpp. På så sätt kan vi med rådgivningstjänster och finansiering av möjliga investeringar stödja företag som håller på att ställa om. Verktyget ger oss också möjlighet att mäta och rapportera på den samlade klimatpåverkan från vår kreditportfölj och att sätta upp strategiska mål för att ändra och anpassa vår verksamhet efter klimatmålen i Parisavtalet.

Ambitioner och mål

SEB strävar efter att nå en kreditportfölj med nettonollutsläpp senast 2050. För att styra vår verksamhet mot det målet, och för att mäta våra framsteg på vägen, har vi utvecklat två egna mått – Index för fossilexponering (det bruna) och Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna) – samt satt upp delmål till 2030 för sektorer i vår kreditportfölj, i linje med våra åtaganden i Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Vår syn på fossila bränslen

Vi är övertygade om att samhället måste minska sitt beroende av produkter som är relaterade till fossila bränslen med tanke på deras betydande negativa klimatpåverkan. I februari 2021 antog SEB:s styrelse en skärpt policy för fossila bränslen. Policyn innehåller en färdplan för hur vi ska fasa ut vår exponering mot kol och okonventionell olja. Den skärper också SEB:s riktlinjer för miljömässigt känsliga områden som Arktis.

Vi har en strikt inställning till kol och undviker att inleda nya affärsrelationer med företag som driver kolgruvor eller tillhandahåller särskild finansiering till kolgruvor. Under flera år har vi uteslutit finansiering av nya kolkraftverk.

SEB:s policy om fossila bränslen (pdf, eng)

Aktiv partner i omställningen

SEB deltar aktivt i den globala gröna omställningen. Vi har förbundit oss till flera internationella initiativ för att bekämpa klimatförändringen. Bland dem är den FN-initierade Net-Zero Banking Alliance som SEB skrev under 2021 och genom vilket vi åtar oss att anpassa våra utsläpp från våra utlånings- och investeringsportföljer och gå mot nettonollutsläpp senast år 2050. 

Dessutom deltar vi i det pågående utvecklingsarbetet inom EU. Från och med 2018 var SEB medlem i den tekniska expertgruppen som bidrog till utvecklingen av EU:s taxonomi, och vi är idag medlem i expertgruppen Plattform för hållbar finansiering som ger råd i frågor som rör vidareutveckling av EU:s taxonomi.

SEB rapporterar i enlighet med rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I Års- och hållbarhetsredovisningen 2023 (s. 198–205) beskriver vi hur vi hanterar klimatrisker, vår direkta och indirekta klimatpåverkan och hur vi arbetar för att klassificera vår företagskreditportfölj, baserat på information om våra kunders koldioxidutsläpp.

Års- och hållbarhetsrapport 2023