Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Årliga bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid årsstämman som är bankens högsta beslutande organ.

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier.

De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att låta sig företrädas genom ombud. Vid årsstämman behandlar aktieägarna bland annat dispositioner av bankens vinst, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt väljer styrelse och revisor. Man beslutar även om arvode för styrelsen och revisorn samt fastställer riktlinjer för ersättning till verkställande ledningen.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att arbeta fram förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och revisorerna, förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer, fördelning av arvodet mellan styrelsens ledamöter och ersättning för kommittéarbete, samt beslut om valberedning att föreläggas årsstämman för beslut.

s instruktion om valberedningen (pdf)