Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Årliga bolagsstämman

Aktieägarnas inflytande i banken utövas vid årsstämman som är bankens högsta beslutande organ.

Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för samtliga sina aktier.

De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att låta sig företrädas genom ombud. Vid årsstämman behandlar aktieägarna bland annat dispositioner av bankens vinst, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt väljer styrelse och revisor. Man beslutar även om arvode för styrelsen och revisorn samt fastställer riktlinjer för ersättning till verkställande ledningen.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag är att arbeta fram förslag till ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och revisorerna, förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer, fördelning av arvodet mellan styrelsens ledamöter och ersättning för kommittéarbete, samt beslut om valberedning att föreläggas årsstämman för beslut.

s instruktion om valberedningen (pdf)