Bolagsstyrning

Det är av största vikt för SEB att upprätthålla förtroendet hos alla sina intressenter. Via bolagsstyrningen fördelas rättigheter och ansvar i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. En väl definierad beslutsordning liksom en tydlig ansvarsfördelning är väsentliga. Höga etiska och professionella krav och en sund riskkultur är avgörande.

Kunder, kreditgivare, medarbetare och många andra intressenter har under lång tid förlitat sig på SEB. Det är för att behålla detta förtroende och för att förebygga intressekonflikter som roller och ansvar tydligt definieras och fördelas mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. En god bolagsstyrning är en förutsättning för arbetet med affärsplanering och målsättningar och för att säkerställa en hög etisk standard, en god riskhantering och intern kontroll.

Det externa ramverket för bolagsstyrningen, vilket SEB följer, omfattar bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, regler från NASDAQ OMX Stockholm, svensk kod för bolagsstyrning (Bolagsstyrningskoden), lagen om bank- och finansieringsrörelse och regler från Finansinspektionen.
Det interna ramverket omfattar bland annat bolagsordningen som antas av bolagsstämman. Policys och instruktioner som klargör ansvarsfördelningen inom koncernen är viktiga verktyg för styrelsen och verkställande direktören i deras styrande och kontrollerande roller.

Särskilt viktiga i detta sammanhang är arbetsordningen för styrelsen, instruktionerna för verkställande direktören och för koncernens interna styrning, koncernens kreditinstruktion och riskpolicy, instruktionen för hantering av frågor om intressekonflikter, instruktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ersättningspolicyn och hållbarhetspolicyn.

SEB:s arbete med frågor angående etik och hållbarhet är en integrerad del i verksamheten och styrelsen diskuterar regelbundet dessa frågor. SEB:s uppförandekod beskriver och utvecklar SEB:s värderingar och principer för uppförande i affärsrelationer och ger vägledning så att verksamheten bedrivs enligt värderingarna.

Policys och riktlinjer för hållbarhet, och de koncerngemensamma ställningstaganden och branschpolicys som täcker frågor inom miljö, samhälle och styrning, är också väsentliga i detta sammanhang.