Ersättningssystem

Ersättningar inom SEB 2020 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig
kontant­ersättning
Kostnad
för lång­­­fristiga
aktie­baserade
program
Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby 1) 12,500   3,663 385 16,548 4,071
Övriga ordinarie
ledamöter av
verkställande
ledningen 3)
62,840   14,820 1,703 79,363 18,893
Total 75,340 0 18,483 2,088 95,911 22,964
SEB exklusive
verkställande ledningen
8,893,989 680,839 562,811 64,307 10,201,946 1,498,811
SEB-koncernen 8,969,329 680,839 581,294 66,395 10,297,857 1,521,775

1) Under 2020 har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.

2) Antalet ledamöter kan ändras under ett år. Vid årets slut ingick elva personer. Övriga ordinarie ledamöter 
i verkställande ledningen har under året nyttjat aktierätter till ett värde av 7 485 759 kronor.

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Läs mer om koncernens ersättningsstrategi

Redogörelse för SEB:s ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

SEB:s redogörelse enligt föreskrifterna för koncernen och uppdelat på respektive juridisk enhet som står under Finansinspektionens tillsyn

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen.

SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Läs mer om ersättning till styrelsen, VD och verkställande ledning

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

Läs mer om aktiebaserad ersättning