Ersättningssystem

Ersättningar inom SEB 2016 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig
kontant­ersättning
Kostnad
för lång­­­fristiga
aktie­baserade
program
Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef,
Annika Falkengren
11 500   6 343 1 425 19 268 5 000
Övriga ordinarie
ledamöter av
verkställande
ledningen 1)
48 855   21 997 1 650 72 502 15 347
Total 60 355 0 28 340 3 075 91 770 20 347
SEB exklusive
verkställande ledningen
8 045 057 683 978 674 016 91 304 9 494 355 1 347 352
SEB-koncernen 8 105 412 683 978 702 356 94 379 9 586 125 1 367 699

1) Antalet och sammansättningen är delvis ändrad under året, men i genomsnitt ingår elva personer.

Under året har verkställande direktören och koncernchefen utnyttjat aktierätter till ett värde av 6 398 251 kronor.
Motsvarande värde till övriga ledamöter i verkställande ledningen är 8 181 695 kronor.

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Läs mer om koncernens ersättningsstrategi

Redogörelse för SEB:s ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

SEB:s redogörelse enligt föreskrifterna för koncernen och uppdelat på respektive juridisk enhet som står under Finansinspektionens tillsyn

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen.

SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Läs mer om ersättning till styrelsen, VD och verkställande ledning

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

Läs mer om aktiebaserad ersättning