Ersättningssystem

Ersättningar inom SEB 2017 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig
kontant­ersättning
Kostnad
för lång­­­fristiga
aktie­baserade
program
Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby 1) 7 125   1 523 112 8 760 2 625
VD och koncernchef, Annika Falkengren 2) 2 875     168 3 043 1 250
Övriga ordinarie
ledamöter av
verkställande
ledningen 3)
49 225   15 489 1 854 66 568 16 918
Total 59 225 0 17 012 2134 78 371 20 793
SEB exklusive
verkställande ledningen
8014211 665 751 599 238 89 940 9369141 1333007
SEB-koncernen 8073436 665 751 616 250 92 074 9447512 1 353800

1) VD och koncernchef från 29 mars. Alla belopp hänför sig till perioden 29 mars -31 december. Under denna tid har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.

2) VD och koncernchef till och med 28 mars. Alla belopp hänför sig till perioden 1 januari 28
mars. Under denna tid har A. Falkengren inte utnyttjat några aktierätter.
3) Antalet och sammansättningen är delvis ändrad under året, men i genomsnitt ingår elva personer. Verkställande ledningen, utom VD och koncernchef, har utnyttjat
aktierätter till ett värde av 23 030 558 kronor.

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Läs mer om koncernens ersättningsstrategi

Redogörelse för SEB:s ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

SEB:s redogörelse enligt föreskrifterna för koncernen och uppdelat på respektive juridisk enhet som står under Finansinspektionens tillsyn

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen.

SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Läs mer om ersättning till styrelsen, VD och verkställande ledning

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

Läs mer om aktiebaserad ersättning