Ersättningssystem

Ersättningar inom SEB 2019 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig
kontant­ersättning
Kostnad
för lång­­­fristiga
aktie­baserade
program
Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby 1) 12,000   3,138 373 15,511 3,912
Övriga ordinarie
ledamöter av
verkställande
ledningen 3)
56,439   16,292 1,713 74,444 16,878
Total 68,439 0 19,430 2,086 89,955 20,790
SEB exklusive
verkställande ledningen
8,592,788 724,833 629,618 60,749 10,007,989 1,332,705
SEB-koncernen 8,661,227 724,833 649,048 62,835 10,097,944 1,353,495

1) Under 2019 har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.

2) Antalet ledamöter kan ändras under ett år. Vid årets slut ingick elva personer. Övriga ordinarie ledamöter 
i verkställande ledningen har under året nyttjat aktierätter till ett värde av 1 960 501 kronor.

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Läs mer om koncernens ersättningsstrategi

Redogörelse för SEB:s ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

SEB:s redogörelse enligt föreskrifterna för koncernen och uppdelat på respektive juridisk enhet som står under Finansinspektionens tillsyn

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen.

SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Läs mer om ersättning till styrelsen, VD och verkställande ledning

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

Läs mer om aktiebaserad ersättning