Ersättningssystem

Ersättningar inom SEB 2018 (Tusental kronor)

  Fast lön Rörlig
kontant­ersättning
Kostnad
för lång­­­fristiga
aktie­baserade
program
Förmåner Totalt Pensioner
VD och koncernchef, Johan Torgeby 1) 11 000   1 523 346 12 596 3 834
Övriga ordinarie
ledamöter av
verkställande
ledningen 3)
57 644   8 259 2165 68 068 16 964
Total 68 644 0 9 509 2 511 80 664 20 798
SEB exklusive
verkställande ledningen
8131827 635 308 586 280 78 484 9431899 1241953
SEB-koncernen 8200471 635 308 595 789 80 995 9512563 1262751

1) Under 2018 har J. Torgeby inte utnyttjat några aktierätter.

2) Antalet och sammansättningen är delvis ändrad under året, men i genomsnitt ingår tolv personer. Övriga ordinarie ledamöter i verkställande ledningen har nyttjat aktierätter till ett värde av 25 128 614 kronor.

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare.

Läs mer om koncernens ersättningsstrategi

Redogörelse för SEB:s ersättningar enligt Finansinspektionens föreskrifter

SEB:s redogörelse enligt föreskrifterna för koncernen och uppdelat på respektive juridisk enhet som står under Finansinspektionens tillsyn

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen.

SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Läs mer om ersättning till styrelsen, VD och verkställande ledning

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

Läs mer om aktiebaserad ersättning