Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Aktiebaserad ersättning

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Den skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB.

De aktiebaserade programmen ger utrymme för riskjustering för såväl nuvarande som framtida risker och slutligt utfall kan därför i efterhand minskas delvis eller helt i enlighet med Finansinspektionens regler.

Årsstämman 2023 beslutade om tre långfristiga aktieprogram för 2023:

a) SEB Resultatandel 2023, för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet,

b) SEB Aktieprogram 2023 för verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, och

c) SEB Villkorade Aktieprogram 2023 för vissa anställda i valda affärsenheter.

SEB Resultatandel 2023

SEB Resultatandel 2023 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare (exklusive medlemmar av verkställande ledningen) i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. SEB Resultatandel 2023 kräver normalt, med undantag för t.ex. pension, övertalighet och sjukdom, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning av de villkorade aktierätterna eller det villkorade uppskjutna beloppet för att vara berättigad till betalning i SEB A-aktier eller kontanter justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie.

Generell struktur och aktieleverans

Med förbehåll för nedanstående villkor utbetalas normalt 50 procent av utfallet kontant och 50 procent skjuts upp i tre år. För anställda i Sverige tilldelas den uppskjutna delen i villkorade aktierätter. Efter tre år omvandlas de villkorade aktierätterna och utbetalas i form av SEB A- aktier. Varje villkorad aktierätt medför en rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För anställda utanför Sverige tilldelas den uppskjutna delen såsom ett uppskjutet villkorat kontantbelopp. Efter tre år justeras det uppskjutna beloppet för totalavkastningen i SEB:s A-aktie (d.v.s. prisutvecklingen i SEB:s A-aktie, inklusive återinvesterade utdelningar) och utbetalas kontant.

För SEB Resultatandel 2023 föreslås att införa en möjlighet för de anställda att välja utbetalningsstruktur enligt följande modell:

  1. Utbetalning 50 % kontant direkt och 50 % i aktier (eller kontant justerat för direktavkastning) efter 3 år enligt beskrivningen ovan om inget annat val görs av den anställde (standardalternativet)
  2. Utbetalning 100 % i aktier, eller kontant justerat för direktavkastning, efter 3 år med justerad högre initial tilldelning eller
  3. Utbetalning 100 % kontant direkt med justerad lägre initial tilldelning.

Justering av den initiala tilldelningen i alternativ 2 och 3 kommer ske för att så långt som möjligt säkerställa samma totala kostnad som om alla anställda betalats i enlighet med standardalternativ 1 ovan.

Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2023 understiga en nivå motsvarande cirka 30 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Deltagarna kompenseras för utdelning till aktieägarna under uppskjutandeperioden. Det innebär att antalet villkorade aktierätter justeras under uppskjutandeperioden med hänsyn tagen till utdelningen. Beräkningen av totalavkastningen tar hänsyn till återinvesterad utdelning under uppskjutandeperioden.

Programmet innebär en skyldighet för Banken att leverera högst cirka 9,0 miljoner A-aktier. Det förväntade utfallet för programmet är cirka 1,8 miljoner A-aktier.

SEB Aktieprogram 2023

SEB Aktieprogram 2023 är ett program för verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, maximalt totalt 1 000 personer. SEB Aktieprogram 2023 kräver normalt, med undantag för t.ex. pension, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och deras direktrapporterande är att de äger aktier (inklusive aktierätter för vilka äganderätten övergått till deltagaren) i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden (se ” Generell struktur och aktieleverans” nedan). Om dessa krav inte uppfylls kan aktierättigheterna förverkas. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

Generell struktur och aktieleverans

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av de villkorade aktierätterna efter tre år och 50 procent efter fem år. För anställda som har en väsentlig påverkan på Bankens riskprofil övergår äganderätten till 50 procent av de villkorade aktierätterna efter tre år och 50 procent efter fyra år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till de villkorade aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter är strukturen densamma som beskrivits ovan, men tilldelningen skjuts upp som ett villkorat uppskjutet belopp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, inklusive aktieutdelningen under perioden efter kvalifikationsperioden.

För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen.

Innehavarna kompenseras för utdelning till aktieägarna efter kvalifikationsperioden. Det innebär att antalet aktierätter justeras under uppskjutandeperioden med hänsyn tagen till utdelning.
Beräkningen av totalavkastningen tar hänsyn till återinvesterad utdelning under uppskjutandeperioden.

Programmet innebär en skyldighet för Banken att leverera högst cirka 4,2 miljoner A-aktier.

SEB Villkorade Aktieprogram 2023

SEB Villkorade Aktieprogram 2023 är ett program för utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, maximalt totalt 1 000 deltagare. För att vara berättigad att erhålla utbetalning i programmet krävs att deltagaren inte blivit uppsagd av SEB eller avslutat sin anställning i SEB och tagit upp ny anställning, styrelseuppdrag, partnerskap, uppdrag eller är direkt eller indirekt involverad i affärsverksamhet som kan vara skadlig för Banken innan utgången av kvalifikationsperioden.

Generell struktur och aktieleverans

Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna direkt. Ägandet av villkorade aktierätter för deltagare som har en väsentlig påverkan på Bankens riskprofil överförs proportionellt under en fyraårsperiod i fyra årliga andelar. Ägandet av villkorade aktierätter för andra anställda överförs proportionellt under en treårsperiod i tre årliga andelar. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A- aktie.

Kvalifikationsperioderna för programmet föreslås vara kortare än tre år för att vara förenliga med tvingande regulatoriska ersättningsregler för banker.

Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier under en sexmånadersperiod och överföras till deltagaren.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter är strukturen densamma som beskrivs ovan, men tilldelningen skjuts upp som ett villkorat uppskjutet belopp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, inklusive aktieutdelningen efter kvalifikationsperioden.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna efter kvalifikationsperioden. Antalet aktierätter/det uppskjutna beloppet omräknas årligen, efter kvalifikationsperioden, med beaktande av utdelningen.

Programmet innebär en skyldighet för Banken att leverera högst cirka 1,4 miljoner A-aktier.

Kostnad och riskbegränsning

För information om de beräknade kostnaderna för SEB Aktieprogram 2023 samt säkringsåtgärder för att motverka de finansiella riskerna med programmet, vänligen se ”Kostnad för programmen” samt ”Säkringsåtgärder och överlåtelse av aktier” nedan.

Tilldelning under programmen

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 14,6 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 6,9 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,66 procent inklusive och 0,25 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,31 procent inklusive och 0,23 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i banken. Leverans av aktier föreslås ske med befintliga A-aktier. Tilldelning under programmen ska ske före årsstämman 2024.

Det antal aktier varje deltagare i programmen kan erhålla kan bli föremål för omräkning enligt villkoren för programmen till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Deltagande i endera av programmen förutsätter att det är legalt möjligt och lämpligt i den jurisdiktion som berörs och att sådant deltagande enligt Bankens bedömning är möjligt med rimliga administrativa och finansiella kostnader.

Aktier som erhålls och aktier som förvärvas under programmen är SEB A-aktier med rätt till utdelning. Aktierätterna är inte värdepapper som kan säljas, pantsättas eller överföras på annan.

Beskattning

Programmen har utformats så att deltagarna normalt beskattas för förmånen av att erhålla aktier först det inkomstår då aktierna erhålls. Det skattepliktiga förmånsvärdet som uppkommer beräknas normalt som senaste betalkurs den dag aktierna erhålls. Förmånsvärdet beskattas hos innehavarna som inkomst av tjänst innebärande att, i flertalet fall, sociala avgifter kommer att debiteras arbetsgivaren.

Kostnad för programmen

SEB Resultatandel 2023

Den högsta årliga kostnaden för den uppskjutna delen av SEB Resultatandel 2023, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 160 Mkr, av vilket 33 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 65 Mkr, av vilket 14 Mkr utgör sociala avgifter.
Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 260 Mkr.

SEB Aktieprogram 2023

Den högsta årliga kostnaden för SEB Aktieprogram 2023 som kan belasta resultaträkningen är 165 Mkr, av vilket 38 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 145 Mkr, av vilket 33 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 580 Mkr.

SEB Villkorade Aktieprogram 2023

Baserat på strukturen för SEB Villkorade Aktieprogram 2023, där en del av ägandet överförs omedelbart och en del fördelas pro rata, kommer den årliga kostnaden att variera varje år under programmets löptid. Den högsta årliga kostnaden för SEB Villkorade Aktieprogram 2023 som kan påverka resultaträkningen är 105 Mkr det första året och 13 Mkr det sista året, varav 25 Mkr respektive 3 Mkr är relaterade till sociala avgifter. Den årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade beräknade resultatet enligt programmet beräknas uppgå till 105 Mkr respektive 13 Mkr, varav 25 Mkr respektive 3 Mkr är relaterade till socialavgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 214 Mkr.

Tidigare års program

SEB:s Aktiematchningsprogram 2012

Programmet som omfattar cirka 400 särskilt utvalda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner är ett utvidgat aktiesparprogram med en högre egen investering med möjligheter att erhålla aktierätter och därutöver prestationsbaserade aktierätter. Investeringsbeloppet är förutbestämt och begränsat för varje deltagare och kan tillskjutas genom kontanter eller innehavda aktier. Efter den treåriga prestationsperioden får deltagaren en aktierätt och högst tre prestationsbaserade aktierätter i SEB för varje behållen aktie. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. En ytterligare förutsättning är att deltagaren är kvar inom SEB under prestationsperioden.

Programmet har en prestationsperiod på tre år följt av en lösenperiod på fyra år. För att motivera innehavarna att behålla sina aktierätter efter den tidpunkt då de första gången kan utnyttjas, kompenseras innehavarna för utdelning som lämnas till aktieägarna efter prestationsperioden. Antalet aktierätter omräknas årligen under lösenperioden, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

För att fullt utfall av prestationsbaserade aktierätter ska uppnås måste två prestationskrav uppfyllas; totalavkastningen (TSR) i förhållande till SEB:s konkurrenter (1/3 av det högsta totala utfallet) och TSR i förhållande till den långa riskfria räntan (LTIR) (2/3 av det högsta totala utfallet).

Värdet på programmet har ett tak vid fullt utfall under de båda prestationskraven och en dubblering av aktiekursen från den i förväg fastställda aktiekursen.

Antalet utestående rätter som berättigar till matchning per 31 december 2022 var 28 597.

SEB Aktieprogram 2013

Verkställande ledningen och vissa andra ledande och verksamhetskritiska befattningshavare, totalt cirka 300 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och är både finansiella (räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital och kostnadsutveckling) och icke finansiella (kundnöjdhet).

50 procent av aktierätterna levereras efter en intjänandeperiod om tre år, 50 procent efter en intjänandeperiod om fem år. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter är att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp. Aktierna ska förvärvas senast pro-rata under den inledande treåriga intjänandeperioden.

Efter respektive intjänandeperiods slut kvarstår förfoganderättsinskränkningen under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna under programmets löptid. Antalet aktierätter omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

Antalet utestående aktierätter per 31 december 2022 var 429.

SEB Aktiematchningsprogram 2013

Ett antal om cirka 200 utvalda affärskritiska befattningshavare erbjuds att delta i ett aktieköpsprogram med en egen investering med möjligheter att erhålla aktierätter och därutöver prestationsbaserade aktierätter. Investeringsbeloppet är baserat på föregående års prestationer och är förutbestämt och begränsat för varje deltagare. Efter den treåriga prestationsperioden får deltagaren en aktierätt och högst tre prestationsbaserade aktierätter i SEB för varje behållen aktie. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. En ytterligare förutsättning är att deltagaren är kvar inom SEB under prestationsperioden.

Programmet har en prestationsperiod på tre år följt av en lösenperiod på fyra år. För att motivera innehavarna att behålla sina aktierätter efter den tidpunkt då de första gången kan utnyttjas, kompenseras innehavarna för utdelning som lämnas till aktieägarna efter prestationsperioden. Antalet aktierätter omräknas årligen under lösenperioden, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

För att fullt utfall av prestationsbaserade aktierätter ska uppnås måste två prestationskrav uppfyllas; totalavkastningen (TSR) i förhållande till SEB:s konkurrenter (1/3 av det högsta totala utfallet) och TSR i förhållande till den långa riskfria räntan (LTIR) (2/3 av det högsta totala utfallet).

Värdet på programmet har ett tak vid fullt utfall under de båda prestationskraven och en dubblering av aktiekursen från den i förväg fastställda aktiekursen.

Antalet utestående rätter som berättigar till matchning per 31 december 2022 var 44 147.

SEB Aktieprogram 2014

Verkställande ledningen och vissa andra ledande och verksamhetskritiska befattningshavare, totalt cirka 600 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av både de finansiella målen räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital och kostnadsutveckling och det icke finansiella målet kundnöjdhet. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

Äganderätten till 50 procent av aktierätterna övergår efter tre år, 50 procent efter fem år. Efter respektive intjänandeperiods slut kvarstår förfoganderättsinskränkningen under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter är att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treåriga intjänandeperioden.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna under programmets löptid. Antalet aktierätter omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

Antalet utestående aktierätter per 31 december 2022 var 110 049.

SEB Aktiematchningsprogram 2014

Ett antal om cirka 200 utvalda affärskritiska befattningshavare deltar i ett aktieköpsprogram med en egen investering med möjligheter att erhålla aktierätter och därutöver prestationsbaserade aktierätter. Investeringsbeloppet, vilket är baserat på föregående års prestationer och förutbestämt och begränsat för varje deltagare, tas från utfallet av den kortfristiga kontantbaserade ersättningen och innehålls i tre år. Ett bestämt antal innehavsrätter tilldelas varje deltagare. En innehavsrätt motsvarar det genomsnittliga marknadspriset för en A-aktie i SEB under en i förväg bestämd period. Efter den treåriga prestationsperioden får deltagaren en aktierätt i utbyte mot varje innehavsrätt och en matchande aktierätt och högst tre prestationsbaserade aktierätter i SEB för varje innehavsrätt. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. En ytterligare förutsättning är att deltagaren är kvar inom SEB under prestationsperioden.

Programmet har en prestationsperiod på tre år följt av en lösenperiod på fyra år.

För att motivera innehavarna att behålla sina aktierätter efter den tidpunkt då de första gången kan utnyttjas, kompenseras innehavarna för utdelning som lämnas till aktieägarna efter prestationsperioden. Antalet aktierätter omräknas årligen under lösenperioden, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

Utfallet av programmet, dvs. det antal prestationsbaserade aktierätter som deltagarna får, beror på hur två förutbestämda prestationskrav uppfylls.

Prestationskraven

För att fullt utfall av prestationsbaserade aktierätter ska uppnås måste två prestationskrav uppfyllas; totalavkastningen (aktieägarnas nominella totala avkastning beräknad som aktiens värdestegring och utdelning, TSR) i förhållande till SEB:s konkurrenter (1/3 av det högsta totala utfallet) och TSR i förhållande till den långa riskfria räntan (LTIR) (2/3 av det högsta totala utfallet).

  1. TSR i förhållande till SEB:s konkurrenter ger ett utfall om SEB:s TSR per år motsvarar utvecklingen av ett vägt bankindex (75 procent nordiska banker och 25 procent FTSEurofirst300 Banks Index). Då blir utfallet 20 procent av fullt utfall enligt detta prestationskrav. Däröver ökar antalet prestationsbaserade aktierätter, med linjär fördelning inom intervallet, upp till ett tak vid 7 procent per år utöver valt bankindex. Vid den nivån blir det fullt utfall enligt detta prestationskrav (dvs. 1/3 av det högsta totala utfallet). Prestationskravet mäts baserat på genomsnittlig kurs under perioden 1 januari – 31 mars 2014 jämfört med genomsnittlig kurs under perioden 1 januari – 31 mars 2017.
  2. TSR i förhållande till LTIR ger ett utfall om SEB:s TSR motsvarar LTIR + 2 procent per år. Då blir utfallet 20 procent av fullt utfall enligt detta prestationskrav. Däröver ökar antalet prestationsbaserade aktierätter, med linjär fördelning inom intervallet, upp till ett tak om TSR motsvarar LTIR + 11 procent per år. Vid den nivån blir det fullt utfall enligt detta prestationskrav (dvs. 2/3 av det högsta totala utfallet). Prestationskravet mäts baserat på genomsnittlig kurs under perioden 1 januari – 31 mars 2014 jämfört med genomsnittlig kurs under perioden 1 januari – 31 mars 2017.

Tak för SEB Aktiematchningsprogram 2014

Värdet på programmet har ett tak vid fullt utfall under de båda prestationskraven och en dubblering av aktiekursen från den i förväg fastställda aktiekursen.

Om aktiekursen har mer än dubblerats vid prestationsperiodens slut begränsas antalet aktierätter och prestationsbaserade aktierätter i motsvarande mån så att värdet motsvarar det till den dubbla aktiekursen begränsade värdet.

Antalet utestående rätter som berättigar till matchning per 31 december 2022 var 22 628.

SEB Aktieprogram 2015

Verkställande ledningen, vissa andra ledande och verksamhetskritiska befattningshavare och en bredare grupp av andra nyckelpersoner, totalt cirka 2000 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som compliance och risk enligt SEB:s affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB.

För deltagare utanför Sverige skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare utanför Sverige utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter/det uppskjutna beloppet är att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treåriga kvalifikationsperioden.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna under programmets löptid. Antalet aktierätter/det uppskjutna beloppet omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits, med beaktande av utdelningen.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 115 840 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 0.

SEB Aktieprogram 2016

Verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner, totalt cirka 2000 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som compliance, medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och risk. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en A-aktie i SEB. För deltagare utanför Sverige skjuts utfallet upp motsvarande antal år och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie.

En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter/det uppskjutna beloppet är att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treåriga kvalifikationsperioden.

Tilldelning och kostnad

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 14,1 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 9,5 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,64 procent inklusive och 0,38 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,44 procent inklusive och 0,32 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i banken.

Den högsta årliga kostnaden för den uppskjutna delen av resultatandelsprogrammet, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 155 Mkr, av vilket 34 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 66 Mkr, av vilket 14 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 264 Mkr.

Den högsta årliga kostnaden för aktieprogrammet som kan belasta resultaträkningen är 230 Mkr, av vilket 53 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 195 Mkr, av vilket 45 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 785 Mkr.

Beräkningen av den högsta årliga kostnaden utgår från att kursen på en A-aktie i SEB är 85 kronor och att ingen deltagare i programmet lämnar SEB under programmets tre första år. Om kursen på SEB-aktien skulle öka från den antagna kursen på 85 kronor, ökar den högsta beräknade årliga kostnaden med cirka 3 Mkr för varje krona som kursen ökar. Den del av programmen som löses med kontanter (till skillnad mot aktier) kommer att skapa en volatilitet i resultaträkningen eftersom skulden i resultaträkningen kontinuerligt omvärderas till aktuell aktiekurs.

Den förväntade årliga kostnaden i resultaträkningen för de två programmen motsvarar cirka 1,8 procent av SEB-koncernens totala personalkostnader.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 681 956 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 0.

SEB Aktieprogram 2017

Verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och en grupp av andra nyckelpersoner, totalt cirka 2 000 personer, tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som compliance, medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och risk. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.
För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet kommer perioden under vilken aktierätterna kan lösas att förlängas för den verkställande ledningen så att perioden gäller så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare utanför Sverige där programmet inte utbetalas i SEB A-aktier skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktierätter/det uppskjutna beloppet är normalt att deltagaren är kvar inom SEB under programmets tre första år. En ytterligare förutsättning för verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare för slutligt utfall är att deltagaren äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden.

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 13,5 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 8,5 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,62 procent inklusive och 0,34 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,39 procent inklusive och 0,29 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i banken.

Den högsta årliga kostnaden för den uppskjutna delen av resultatandelsprogrammet, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 155 Mkr, av vilket 33 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 66 Mkr, av vilket 14 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 264 Mkr.

Den högsta årliga kostnaden för aktieprogrammet som kan belasta resultaträkningen är
230 Mkr, av vilket 53 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 195 Mkr, av vilket 45 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 780 Mkr.

Beräkningen av den högsta årliga kostnaden utgår från att kursen på en SEB A-aktie är 95 kronor och att ingen deltagare i programmet lämnar SEB under programmets tre första år. Om kursen på SEB-aktien skulle öka från den antagna kursen på 95 kronor, ökar den högsta beräknade årliga kostnaden med cirka 3 Mkr för varje krona som kursen ökar. Den del av programmen som löses med kontanter (till skillnad mot aktier) kommer att skapa en volatilitet i resultaträkningen eftersom skulden i resultaträkningen kontinuerligt omvärderas till aktuell aktiekurs.

Den förväntade årliga kostnaden i resultaträkningen för de två programmen motsvarar cirka 1,8 procent av SEB-koncernens totala personalkostnader.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 360 297 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 31 458.

SEB Resultatandel 2018

SEB Resultatandel 2018 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och SEB A-aktier eller kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige. SEB Resultatandel 2018 kräver, med undantag, vid t.ex. pension, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad, till 75 000 kronor i Sverige, och utfallet baseras på hur förutbestämda mål på koncernnivå har uppfyllts, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling och det icke-finansiella målet (iii) kundnöjdhet. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna för 2018 framställs på årsstämman 2019. Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2018 understiga en nivå motsvarande cirka 20 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 0 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 0.

SEB Aktieprogram 2018

SEB Aktieprogram 2018 är ett program för verkställande ledningen och vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, totalt cirka 1 000 personer. Deltagarna tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som regelefterlevnad (compliance), medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare i dessa länder utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

SEB Aktiesparprogram 2018 kräver, med undantag vid t.ex. pension, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och andra ledande beslutsfattare är att de äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden. Om dessa krav inte uppfylls kan aktierättigheterna förverkas.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 791 435 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 28 184.

SEB Villkorade Aktieprogram 2018

För att säkerställa en konkurrenskraftig och attraktiv ersättningsmodell inom valda affärsenheter i SEB, samt efterleva nya regler som införts inom EU och Sverige, föreslås ett SEB Villkorade Aktieprogram 2018. Deltagarna, totalt cirka 1 000 utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, beviljas ett individuellt antal aktierätter baserade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen fastställs årligen som en blandning av finansiella och icke-finansiella mål. Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under en treårsperiod i antingen fyra (med början 2018) eller tre (med början 2019) årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av t.ex. vissa villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprungliga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten. Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A-aktie. För deltagare i länder som främst ligger utanför SEB:s europeiska verksamheter kan utfallet skjutas upp och betalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Det uppskjutna beloppet utbetalas efter varje respektive innehavsperiod.

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 12,7 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 8,5 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,58 procent inklusive och 0,32 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,38 procent inklusive och 0,29 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i banken.

Den högsta årliga kostnaden för den uppskjutna delen av SEB Resultatandel 2018, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 150 Mkr, av vilket 32 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 64 Mkr, av vilket 14 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 256 Mkr.

Den högsta årliga kostnaden för SEB Aktieprogram 2018 som kan belasta resultaträkningen är 77 Mkr, av vilket 18 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 65 Mkr, av vilket 15 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 265 Mkr.

Baserat på strukturen för SEB Villkorade Aktieprogram 2018, där en del av ägandet överförs omedelbart och en del fördelas pro rata, kommer den årliga kostnaden att variera varje år under programmets löptid. Den högsta årliga kostnaden för SEB Villkorade Aktieprogram 2018 som kan påverka resultaträkningen är 330 Mkr det första året och 24 Mkr det sista året, varav 76 Mkr respektive 6 Mkr är relaterade till sociala avgifter. Den årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade beräknade resultatet enligt programmet beräknas uppgå till 325 Mkr respektive 24 Mkr, varav 75 Mkr respektive 5 Mkr är relaterade till socialavgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 500 Mkr.

Beräkningen av den högsta årliga kostnaden utgår från att kursen på en SEB A-aktie är 100 kronor och att ingen deltagare i programmet lämnar SEB under anställningsperioden. Om kursen på SEB-aktien skulle öka från den antagna kursen på 100 kronor, ökar den högsta beräknade årliga kostnaden med cirka 3 Mkr för varje krona som kursen ökar. Den del av programmen som löses med kontanter (till skillnad mot aktier) kommer att skapa en volatilitet i resultaträkningen eftersom skulden i resultaträkningen kontinuerligt omvärderas till aktuell aktiekurs.

Den förväntade genomsnittliga årliga kostnaden i resultaträkningen för de tre programmen motsvarar cirka 1,7 procent av SEB-koncernens totala personalkostnader.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 0 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 0.

SEB Resultatandel 2019

SEB Resultatandel 2019 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och SEB A-aktier eller kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige. SEB Resultatandel 2019 kräver, med undantag, vid t.ex. pension, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad, till 75 000 kronor i Sverige, och utfallet baseras på hur förutbestämda mål på koncernnivå har uppfyllts, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling och det icke-finansiella målet (iii) kundnöjdhet. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna för 2019 framställs på årsstämman 2020. Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2019 understiga en nivå motsvarande cirka 20 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera högst cirka 6,1 miljoner aktier. Det förväntade utfallet för programmet är cirka 2,2 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 561 388 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 1 001 084.

SEB Aktieprogram 2019

SEB Aktieprogram 2019 är ett program för verkställande ledningen och vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, totalt cirka 1 000 personer. Deltagarna tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som regelefterlevnad (compliance), medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare i dessa länder utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

SEB Aktiesparprogram 2019 kräver, med undantag vid t.ex. pension, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och andra ledande beslutsfattare är att de äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden. Om dessa krav inte uppfylls kan aktierättigheterna förverkas.
Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna efter kvalifikationsperioden. Antalet aktierätter/det uppskjutna beloppet omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits respektive år och efter kvalifikationsperioden, med beaktande av utdelningen.
Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera cirka 3,6 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 3 677 659 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 96 560.

SEB Villkorade Aktieprogram 2019

SEB Villkorade Aktieprogram 2019 är ett program för utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, totalt cirka 1 000 deltagare. Deltagarna beviljas ett individuellt antal aktierätter baserade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen fastställs årligen som en blandning av finansiella och icke-finansiella mål. Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under en treårsperiod i antingen fyra (med början 2019) eller tre (med början 2020) årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av t.ex. vissa villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprungliga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten. Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A-aktie. För deltagare i länder som främst ligger utanför SEB: s europeiska verksamheter kan utfallet skjutas upp och betalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Det uppskjutna beloppet utbetalas efter varje respektive innehavsperiod. Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera cirka 3,8 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 342 028 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 16 603.

SEB Resultatandel 2020

SEB Resultatandel 2020 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och SEB A-aktier eller kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige. SEB Resultatandel 2020 kräver, med undantag vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad, till 75 000 kronor i Sverige, och utfallet baseras på hur förutbestämda mål på koncernnivå har uppfyllts, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling och det icke-finansiella målet (iii) kundnöjdhet. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna för 2020 framställs på årsstämman 2021.

Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2020 understiga en nivå motsvarande cirka 20 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera högst cirka 7,4 miljoner aktier. Det förväntade utfallet för programmet är cirka 2,6 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 390 365 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 753 821.

SEB Aktieprogram 2020

SEB Aktieprogram 2020 är ett program för verkställande ledningen och vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, totalt cirka 1 000 personer. Deltagarna tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som regelefterlevnad (compliance), medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan.

Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s tre-åriga affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A- aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare i dessa länder utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

SEB Aktiesparprogram 2020 kräver, med undantag vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och andra ledande beslutsfattare är att de äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden. Om dessa krav inte uppfylls kan aktierättigheterna förverkas.

Innehavarna kompenseras för utdelning som lämnas till aktieägarna efter kvalifikationsperioden. Antalet aktierätter/det uppskjutna beloppet omräknas årligen, efter det att årsstämma hållits respektive år och efter kvalifikationsperioden, med beaktande av utdelningen.

Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera cirka 5,4 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 3 779 005 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 121 271.

SEB Villkorade Aktieprogram 2020

SEB Villkorade Aktieprogram 2020 är ett program för utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, totalt cirka 1 000 deltagare. Deltagarna beviljas ett individuellt antal aktierätter baserade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen fastställs årligen som en blandning av finansiella och icke-finansiella mål. Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s tre-åriga affärsplan.

Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under en treårsperiod i antingen fyra (med början 2020) eller tre (med början 2021) årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av t.ex. vissa villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprungliga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten.

Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A-aktie.

För deltagare i länder som främst ligger utanför SEB: s europeiska verksamheter kan utfallet skjutas upp och betalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Det uppskjutna beloppet utbetalas efter varje respektive innehavsperiod.

Programmet föreslås innebära en skyldighet för banken att leverera cirka 3,6 miljoner aktier.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 604 188 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 31 227.

SEB Resultatandel 2021

SEB Resultatandel 2021 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och SEB A-aktier eller kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige.

SEB Resultatandel 2021 kräver, med undantag, vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad, till 75 000 kronor i Sverige, och utfallet baseras på hur förutbestämda mål på koncernnivå har uppfyllts, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling och det icke-finansiella målet (iii) kundnöjdhet. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna för 2021 framställs på årsstämman 2022.

Styrelsen kan dock besluta att tilldela ett utfall även om förslag till utdelning inte framställs på årsstämman, om beslutet att inte framställa ett förslag om utdelning följer av tillfälliga regler eller rekommendationer från myndigheter att begränsa utdelning. Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2021 understiga en nivå motsvarande cirka 20 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 451 779 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 845 338.

SEB Aktieprogram 2021

SEB Aktieprogram 2021 är ett program för verkställande ledningen och vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, totalt cirka 1 000 personer. Deltagarna tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som regelefterlevnad (compliance), medarbetarengagemang, SEB:s hållbarhetsarbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan. Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s tre-åriga affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Hälften av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och hälften efter sex år för ledande befattningshavare. För övriga deltagare i dessa länder utbetalas hela det uppskjutna beloppet efter fyra år.

SEB Aktiesparprogram 2021 kräver, med undantag vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och planerad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och andra ledande beslutsfattare är att de äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden. Om dessa krav inte uppfylls kan aktierättigheterna förverkas.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 2 873 922 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 88 091.

SEB Villkorade Aktieprogram 2021

SEB Villkorade Aktieprogram 2021 är ett program för utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, totalt cirka 1 000 deltagare. Deltagarna beviljas ett individuellt antal aktierätter baserade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen fastställs årligen som en blandning av finansiella och icke-finansiella mål. Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s tre-åriga affärsplan.

Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under en treårsperiod i antingen fyra (med början 2021) eller tre (med början 2022) årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av t.ex. vissa villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprungliga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten.

Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A-aktie.

För deltagare i länder som främst ligger utanför SEB: s europeiska verksamheter kan utfallet skjutas upp och betalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Det uppskjutna beloppet utbetalas efter varje respektive innehavsperiod.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 598 379 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 25 454.

SEB Resultatandel 2022

SEB Resultatandel 2022 är ett vinstandelsprogram för alla medarbetare i de flesta länder där SEB bedriver verksamhet. 50 procent av utfallet betalas ut kontant och 50 procent skjuts upp i tre år och utbetalas i form av SEB A-aktier i Sverige och SEB A-aktier eller kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie utanför Sverige. SEB Resultatandel 2022 kräver normalt, med undantag, vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och ordnad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. Den individuella maximala tilldelningen i programmet föreslås vara begränsad till 75 000 kronor i Sverige och utfallet baseras på utvecklingen av förutbestämda långsiktiga mål på koncernnivå, de finansiella målen (i) avkastning på eget kapital och (ii) kostnadsutveckling, och de icke-finansiella målen

(iii) kundnöjdhet och (iv) uppfyllelse av valda mål i den nuvarande affärsplanen. På individuell nivå beror tilldelningen också på att den anställde uppfyller hans/hennes skyldigheter gentemot SEB. Utfallet är villkorat av att förslag till utdelning till aktieägarna framställs på årsstämman 2023. Styrelsen kan dock besluta att tilldela ett utfall även om förslag till utdelning inte framställs på årsstämman, om beslutet att inte framställa ett förslag om utdelning följer av tillfälliga regler eller rekommendationer från myndigheter att begränsa utdelning. Skulle det totala utfallet under SEB Resultatandel 2022 understiga en nivå motsvarande cirka 30 procent av det maximala utfallet får hela utfallet betalas ut kontant utan att någon del skjuts upp.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 1 612 569 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 1 046 645.

SEB Aktieprogram 2022

SEB Aktieprogram 2022 är ett program för verkställande ledningen, vissa andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner, maximalt totalt 1 000 personer. Deltagarna tilldelas ett individuellt bestämt antal villkorade aktierätter, baserat på hur förutbestämda mål på koncern-, enhets- och individnivå enligt SEB:s affärsplan har uppfyllts. Mål sätts årligen och består av det finansiella målet räntabilitet på eget kapital/räntabilitet på allokerat kapital, kostnadsmål liksom på mål som kundnöjdhet och parametrar som regelefterlevnad (compliance), medarbetarengagemang, utvecklingen i SEB:s hållbarhetsarbete och riskhantering enligt SEB:s affärsplan. Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s tre-åriga affärsplan. För verkställande ledningen ska den initiala tilldelningen inte överstiga 100 procent av den fasta lönen.

För verkställande ledningen och andra ledande befattningshavare övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fem år. För anställda som har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil övergår äganderätten till 50 procent av aktierätterna efter tre år, 50 procent efter fyra år. För övriga deltagare övergår 100 procent av äganderätten till aktierätterna efter tre år. Efter respektive kvalifikationsperiods slut kvarstår inskränkningen av förfoganderätten under ytterligare ett år varefter aktierätterna kan lösas under en treårsperiod. För att ytterligare förenkla och förstärka aktieägandet är perioden under vilken aktierätterna kan lösas för den verkställande ledningen förlängd så länge som personen ingår i verkställande ledningen. Varje aktierätt ger deltagaren rätt att erhålla en SEB A-aktie.

För de deltagare som finns i länder huvudsakligen utanför SEB:s europeiska verksamheter skjuts utfallet upp och utbetalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. 50 procent av det uppskjutna beloppet utbetalas efter fyra år och 50 procent efter sex år för ledande befattningshavare. För anställda som har en väsentlig påverkan på bankens riskprofil utbetalas 50 procent av det uppskjutna beloppet efter fyra år och 50 procent efter fem år. För övriga deltagare i dessa länder utbetalas 100 procent av det uppskjutna beloppet efter fyra eller fem år.

SEB Aktiesparprogram 2022 kräver normalt, med undantag vid t.ex. pension, övertalighet, sjukdom och ordnad avveckling, att deltagaren är anställd under tre år från tilldelning för att vara berättigad till betalning. En ytterligare förutsättning för slutligt utfall för personer i verkställande ledningen och andra ledande beslutsfattare är att de äger aktier i SEB till ett i förväg bestämt belopp, för verkställande ledningen motsvarande en nettoårslön. Aktierna ska förvärvas senast under den inledande treårsperioden. Om dessa krav inte uppfylls kan aktierätterna förverkas.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 3 870 312 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 114 718.

SEB Villkorade Aktieprogram 2022

SEB Villkorade Aktieprogram 2022 är ett program för utvalda anställda på nivån under ledande befattningshavare, maximalt totalt 1 000 deltagare. Deltagarna beviljas ett individuellt antal aktierätter baserade på uppfyllandet av förutbestämda mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå som beskrivs i SEB:s affärsplan. Målen fastställs årligen som en blandning av finansiella och icke-finansiella mål. Målen utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv inklusive, i tillämpliga delar, både absolut och relativ prestation och med hänsyn till SEB:s treåriga affärsplan.

Ägandet av aktierätterna överförs till deltagarna under antingen en tre- eller fyraårsperiod i antingen tre (med början 2023) eller fem (med början 2022) årliga andelar. Aktierätten är föremål för restriktioner i form av t.ex. vissa villkor, förverkanden och anställningskrav under perioden mellan den ursprungliga tilldelningen och överlåtelsen av äganderätten.

Efter överlåtelsen av äganderätten finns ytterligare en inskränkning av förfoganderätten om ett år, varefter aktierätterna kan konverteras till aktier och överföras till deltagaren. Varje aktierätt ger rätt att få en SEB A-aktie.

För deltagare i länder som främst ligger utanför SEB: s europeiska verksamheter kan utfallet skjutas upp och betalas kontant justerat för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, exkluderande aktieutdelningen. Det uppskjutna beloppet utbetalas efter varje respektive innehavsperiod.

Antal utestående rätter som berättigar till aktier per 31 december 2022 var 964 693 och som berättigar till kontanter justerat för TSR var 24 160.

Tilldelning och kostnad under programmen

Det högsta antalet aktier som kan komma att tilldelas under programmen är 10 miljoner aktier. Det beräknade, förväntade utfallet är cirka 6,5 miljoner aktier. Det högsta antalet aktier under programmen motsvarar cirka 0,46 procent inklusive och 0,25 procent exklusive SEB Resultatandel (förväntat utfall motsvarar cirka 0,29 procent inklusive och 0,22 procent exklusive SEB Resultatandel) av det totala antalet aktier i SEB.

Den högsta årliga kostnaden för den uppskjutna delen av SEB Resultatandel 2022, dvs. aktier och kontanter justerade för totalavkastningen i SEB:s A-aktie, som kan belasta resultaträkningen är 150 Mkr, av vilket 31 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 65 Mkr, av vilket 13 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 260 Mkr.

Den högsta årliga kostnaden för SEB Aktieprogram 2022 som kan belasta resultaträkningen är

165 Mkr, av vilket 38 Mkr utgör sociala avgifter. Den beräknade årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade utfallet är 140 Mkr, av vilket 32 Mkr utgör sociala avgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 560 Mkr.

Baserat på strukturen för SEB Villkorade Aktieprogram 2022, där en del av ägandet överförs omedelbart och en del fördelas pro rata, kommer den årliga kostnaden att variera varje år under programmets löptid. Den högsta årliga kostnaden för SEB Villkorade Aktieprogram 2022 som kan påverka resultaträkningen är 125 Mkr det första året och 13 Mkr det sista året, varav 30 Mkr respektive 3 Mkr är relaterade till sociala avgifter. Den årliga kostnaden i resultaträkningen för det förväntade beräknade resultatet enligt programmet beräknas uppgå till 125 Mkr respektive 13 Mkr, varav 30 Mkr respektive 3 Mkr är relaterade till socialavgifter. Den förväntade aggregerade kostnaden i resultaträkningen under programmets totala löptid är 236 Mkr.

Beräkningen av den högsta årliga kostnaden utgår från att kursen på en SEB A-aktie är 125 kronor och att ingen deltagare i programmet lämnar SEB under anställningsperioden. Om kursen på SEB-aktien skulle öka från den antagna kursen på 125 kronor, ökar den högsta beräknade årliga kostnaden med cirka 2,5 Mkr för varje krona som kursen ökar. Den del av programmen som löses med kontanter (till skillnad mot aktier) kommer att skapa en volatilitet i resultaträkningen eftersom skulden i resultaträkningen kontinuerligt omvärderas till aktuell aktiekurs.

Den förväntade genomsnittliga årliga kostnaden i resultaträkningen för de tre programmen motsvarar cirka 1,7 procent av SEB-koncernens totala personalkostnader.