Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Koncernens ersättningsstrategi

SEB:s ersättningssystem har som mål att attrahera, behålla och motivera medarbetare med rätt kompetens, vilka därmed bidrar till bankens långsiktiga framgång. Ersättningen ska uppmuntra goda prestationer, sunda beteenden och risktaganden som ligger i linje med förväntningarna från kunder och aktieägare. Ersättningen baseras på erfarenhet och prestation, och främjar ett långsiktigt engagemang för att skapa värde.

Ersättningsstruktur

SEB:s ersättningsstruktur består av komponenterna fast lön, långsiktig aktiebaserad ersättning samt pensioner och andra förmåner. Komponenterna används för att uppnå en total ersättning. De flesta anställda i SEB deltar också i kollektiva vinstdelningsprogram som baseras på koncernens resultat.

Den fasta lön som SEB erbjuder skall vara konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens kompetens och erfarenhet. Den skall också ligga i paritet med jämförbara branscher i respektive geografisk marknad där Banken är verksam.

SEB har minskat andelen medarbetare som är berättigade till individuell kontantbaserad rörlig ersättning. Minskningen återspeglar den förändring som sker på marknaden och det skifte som sker från rörlig till fast ersättning. Kontantbaserad rörlig ersättning används endast där det är marknadspraxis, till exempel inom investment banking. Under 2020 motsvarade den kontantbaserade rörliga ersättningen 3 procent av SEB:s totala personalkostnader (3).

Inom SEB är den kontantbaserade rörliga ersättningen baserad på riskjusterat resultat och prestation för den enskilde medarbetaren, för respektive grupp eller affärsenhet och för koncernen som helhet. SEB har en väletablerad modell för beräkning och intern allokering av kapital. Det riskjusterade resultatet är baserat på denna modell.

Långsiktig aktiebaserad ersättning är ett sätt att attrahera och behålla personal med nyckelkompetens. Det skapar också ett långsiktigt engagemang för SEB och ett incitament för de anställda att bli aktieägare i SEB. De aktiebaserade programmen ger utrymme för riskjustering för såväl nuvarande som framtida risker och slutligt utfall kan därför i efterhand minskas delvis eller helt i enlighet med Finansinspektionens regler.

Ersättningspolicy

Grunder och principer för hur ersättningen inom SEB fastställs, tillämpas och följs upp samt definitionen av vilka anställda som utgör särskild reglerad personal framgår av SEB:s ersättningspolicy. Ersättningspolicyn revideras årligen. Styrelsens Remuneration and Human Resources Committee bereder förslag till ändringar, efter konsultation med relevanta kontrollfunktioner, för slutligt beslut av styrelsen.

Under 2020 identifierades 923 personer inom SEB som särskilt reglerad personal.