Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen. SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna

SEB:s årsstämma 2022 fastställde arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är
anställda i SEB enligt följande:

 • 3 500 000 kronor till styrelsens ordförande,
 • 1 100 000 kronor vardera till vice ordförandena, och
 • 850 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Därutöver fastställdes arvode för kommittéarbete enligt följande:

 • Risk & Capital Committee; 725 000 kronor till ordföranden i kommittén samt 450 000 kronor till
  annan ledamot,
 • Audit &Compliance Committee; 460 000 kronor till ordföranden samt 290 000 kronor till annan
  ledamot, samt
 • Remuneration & Human Resources Committee; 400 000 kronor till ordföranden samt 200 000
  kronor till annan ledamot.

Ersättning till VD och verkställande ledningen

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Pensionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen är premiebaserade, med undantag för en mindre förmånsbestämd andel enligt kollektivavtal som omfattar alla anställda. Pensionsplanen ska vara i linje med koncernens pensionspolicy. Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om högst tolv månaders lön. Banken har rätt att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren erhåller i ersättning från annan anställning. 

Detaljerad information om ersättningen återfinns i not 8 a i Årsredovisningen. Styrelsens förslag till riktlinjer som beslöts av årsstämman 2021 överensstämmer i allt väsentligt med 2020 års riktlinjer.