Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

Ersättning till styrelsen

SEB:s årsstämma 2017 fastställde ett sammanlagt arvode till styrelsens ledamöter om 9 375 000 kronor att fördelas enligt följande:

  • 2 850 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 6 525 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 900 000 kronor vardera till vice ordförandena och 675 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt
  • 3 512 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:
    Risk & Capital Committee; 550 000 kronor till ordföranden samt 345 000 kronor till annan ledamot,
    Audit & Compliance Committee; 400 000 kronor till ordföranden samt 250 000 kronor till annan ledamot samt
    Remuneration & Human Resources Committee; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

Ersättning till VD och verkställande ledningen

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2017 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Pensionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen är premiebaserade, med undantag för en mindre förmånsbestämd andel enligt kollektivavtal som omfattar alla anställda. Pensionsplanen ska vara i linje med koncernens pensionspolicy. Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om högst tolv månaders lön. Banken har rätt att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren erhåller i ersättning från annan anställning. 

Detaljerad information om ersättningen återfinns i not 9 c i Årsredovisningen. Styrelsens förslag till riktlinjer som beslöts av årsstämman 2017 överensstämmer i allt väsentligt med 2016 års riktlinjer.