Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen. SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

SEB:s årsstämma 2021 fastställde ett sammanlagt arvode till styrelsens ledamöter om 9 140 000 kronor att fördelas enligt följande:

  • 3 225 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 5 915 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 1 020 000 kronor vardera till vice ordförandena och 775 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt
  • 3 495 000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:
    Risk & Capital Committee; 630 000 kronor till ordföranden samt 390 000 kronor till annan ledamot,
    Audit & Compliance Committee; 445 000 kronor till ordföranden samt 280 000 kronor till annan ledamot samt
    Remuneration & Human Resources Committee; 400 000 kronor till ordföranden samt200 000 kronor till annan ledamot.

Ersättning till VD och verkställande ledningen

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Pensionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen är premiebaserade, med undantag för en mindre förmånsbestämd andel enligt kollektivavtal som omfattar alla anställda. Pensionsplanen ska vara i linje med koncernens pensionspolicy. Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om högst tolv månaders lön. Banken har rätt att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren erhåller i ersättning från annan anställning. 

Detaljerad information om ersättningen återfinns i not 8 a i Årsredovisningen. Styrelsens förslag till riktlinjer som beslöts av årsstämman 2021 överensstämmer i allt väsentligt med 2020 års riktlinjer.