Ersättning till styrelsen samt till VD och verkställande ledning

Ersättning till styrelsen

SEB:s årsstämma 2019 fastställde ett sammanlagt arvode till styrelsens ledamöter om 10 240 000 kronor att fördelas enligt följande:

  • 3 100 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 7 140 000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 980 000 kronor vardera till vice ordförandena och 740 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt
  • 3 722 500 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:
    Risk & Capital Committee; 600 000 kronor till ordföranden samt 375 000 kronor till annan ledamot,
    Audit & Compliance Committee; 425 000 kronor till ordföranden samt 265 000 kronor till annan ledamot samt
    Remuneration & Human Resources Committee; 387 500 kronor till ordföranden samt 195 000 kronor till annan ledamot.

Ersättning till VD och verkställande ledningen

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Pensionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen är premiebaserade, med undantag för en mindre förmånsbestämd andel enligt kollektivavtal som omfattar alla anställda. Pensionsplanen ska vara i linje med koncernens pensionspolicy. Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om högst tolv månaders lön. Banken har rätt att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren erhåller i ersättning från annan anställning. 

Detaljerad information om ersättningen återfinns i not 8 a i Årsredovisningen. Styrelsens förslag till riktlinjer som beslöts av årsstämman 2019 överensstämmer i allt väsentligt med 2018 års riktlinjer.