Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ersättning till styrelsen och till VD och verkställande ledning

SEB:s bolagsstämma beslutar om ersättning till styrelsen. SEB:s styrelse utarbetar förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning för verkställande direktören och verkställande ledningen, vilka fastställs av årsstämman.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna

SEB:s årsstämma 2024 fastställde arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är
anställda i SEB enligt följande:

 • 3 775 000 kronor till styrelsens ordförande,
 • 1 190 000 kronor vardera till vice ordförandena, och
 • 925 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Därutöver fastställdes arvode för kommittéarbete enligt följande:

 • Risk & Capital Committee; 820 000 kronor till ordföranden i kommittén samt 510 000 kronor till 
  annan ledamot,
 • Audit & Compliance Committee; 540 000 kronor till ordföranden samt 340 000 kronor till annan 
  ledamot, samt
 • Remuneration & Human Resources Committee; 450 000 kronor till ordföranden samt 225 000 
  kronor till annan ledamot.

Ersättning till VD och verkställande ledningen

SEB:s styrelse beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledamöter i den verkställande ledningen efter förslag från RemCo. Ersättningen ska följa de av årsstämman fastställda riktlinjerna.

Enligt de av årsstämman 2024 beslutade riktlinjerna baseras den totala ersättningen för verkställande ledningen på de tre huvudkomponenterna fast lön, långfristig aktiebaserad ersättning (Aktieprogrammet) samt pension och andra förmåner. Kontantbaserad rörlig ersättning ingår inte i ersättningen.

Pensionsplanerna för ledamöterna i verkställande ledningen är premiebaserade, med undantag för en mindre förmånsbestämd andel enligt kollektivavtal som omfattar alla anställda. Pensionsplanen ska vara i linje med koncernens pensionspolicy. Vid uppsägning från bankens sida utgår avgångsvederlag om högst tolv månaders lön. Banken har rätt att från avgångsvederlaget avräkna det som befattningshavaren erhåller i ersättning från annan anställning.