Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s vd och verkställande ledning

Bild på Johan Torgeby.
SEB:s verkställande direktör (vd) och koncernchef är Johan Torgeby.

Verkställande direktören har ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer samt fastställda policies och instruktioner. Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och avger vid varje styrelsemöte en särskild vd-rapport till styrelsen som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten utifrån de beslut som har fattats i styrelsen. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens/koncernchefens arbete och roll.

Verkställande direktören utser divisionscheferna och cheferna för olika staber och supportfunktioner. Koncernfinanschefen utses i samråd med styrelsens ordförande.

SEB:s verkställande direktör (vd) och koncernchef är Johan Torgeby.

Verkställande direktören har fem olika kommittéer till sitt förfogande för att leda den operativa verksamheten; verkställande ledningen (Group Executive Committee), Group Risk Committee, Asset and Liability Committee, Group Executive Sustainability Committee och Group Internal Control and Compliance Committee.

Läs mer om Johan Torgeby →

Asset and Liability Committee

ALCO, med VD som ordförande och CFO som vice ordförande, är ett koncernövergripande, beslutande, övervakande och rådgivande organ.

ALCO höll 8 sammanträden under 2021.

ALCO hanterar bland annat:

 • finansiell stabilitet - speciellt under de nya regelverken
 • strategiska kapital- och likviditetsfrågor
 • strukturella frågor och frågor om utvecklingen av Bankens balansräkning och affärsvolymer
 • finansiering av helägda dotterbolag
 • koncernens balansräknings- och finansieringsstrategi

Group Risk Committee

GRC, med VD som ordförande och CRO som vice ordförande, är en koncerngemensam, beslutsfattande enhet som hanterar alla risktyper på koncernnivå, för att möjliggöra att portföljer, produkter och kunder utvärderas från ett allsidigt riskperspektiv.

GRC höll 67 sammanträden under 2021.

GRC har styrelsens mandat att fatta alla kreditbeslut, med undantag för några få ärenden som är förbehållna RCC. GRC har även till uppgift att:

 • säkerställa att alla risker inom koncernens verksamhet är identifierade och definierade samt att riskerna mäts, övervakas och kontrolleras i enlighet med externa och interna regler
 • stödja VD i arbetet med att säkerställa att beslut angående koncernens långfristiga risktolerans följs i affärsverksamheten
 • säkerställa att styrelsens riktlinjer för riskhantering och riskkontroll genomförs och att erforderliga regler och policys för risktagande i koncernen upprätthålls och genomförs.

Group Executive Sustainability Committee

GESC är ett beslutandeorgan i frågor som rör hållbarhetsaktiviteter i SEB-koncernen. GESC ska besluta i följande hållbarhetsrelaterade frågor för att säkerställa SEB-koncernens intressen:

 • Ärenden som ska presenteras för styrelsen
 • frågor av stor betydelse eller av betydelse av principiell natur
 • frågor som är av gemensamt intresse för flera divisioner, support- eller stabsfunktioner
 • SEB:s hållbarhetsrelaterade policys och ställningstaganden; och
 • KPI: er och mål för divisionerna.

GESC höll 9 sammanträden under 2021.

Group Internal Control and Compliance Committee

Group Internal Control and Compliance Committee (GICC) är en nyinrättad koncerngemensam kommitté som framförallt hanterar ärenden och uppföljning inom området för intern kontroll och regelefterlevnad. GICC är ett rådgivande organ till verkställande direktören och består av verkställande direktören, CFO och vice verkställande direktör. 

GICC höll 6 möten 2021.