Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår affärsplan

För att fortsätta att vara relevanta för våra kunder och andra intressenter krävs att vi kontinuerligt anpassar, förnyar och utmanar vår verksamhet. Genom vår strategi och affärsplan ska vi påskynda transformationen, stärka SEB:s långsiktiga lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare.

Den långsiktiga strategin, Vision 2025, utgör grunden för den pågående treåriga affärsplanen 2019–2021 i vilken våra övergripande mål och tre fokusområden är viktiga delar. Ett annat viktigt mått är kostnadsmålet.

Övergripande mål 2019–2021

Aktieägarvärde skapas genom lönsam tillväxt och förbättrad effektivitet samtidigt som den starka kapitaliseringen upprätthålls. Styrelsen har fastställt tre finansiella mål för perioden 2019–2021:

  • En årlig utdelning som är 40 procent eller mer av vinsten per aktie
  • En kärnprimärkapitalrelation på cirka 150 baspunkter över Finansinspektionens gällande myndighetskrav
  • En konkurrenskraftig avkastning.

SEB strävar mot att nå en uthållig lönsamhet på 15 procent på lång sikt.

SEB säkerställer utvecklingen genom att utvärdera verksamheten i termer av kundnöjdhet, medarbetarnas engagemang, hållbarhet och finansiell utveckling.

Fokusområden

För att nå vår vision och leverera i linje med vår långsiktiga strategi har vi konkretiserat vägen framåt i vår affärsplan för 2019–2021. Vi har identifierat tre fokusområden för vårt fortsatta arbete: vi ska stärka vår rådgivning, påskynda effektivitetsförbättringar i verksamheten och utöka vårt erbjudande digitalt. Inom ramen för vår affärsplan har vi även ett antal strategiska initiativ, vilka syftar till att påskynda transformationen och långsiktigt stärka SEB:s lönsamhet.

Under året har vi sett en ökad efterfrågan på våra rådgivningstjänster som en effekt av covid-19-pandemin, och vi har identifierat nya affärsmöjligheter som uppstått i och med förändrade kundbehov och marknadsdynamik. Digitalisering och hållbarhet är två sådana områden där vi har intensifierat vårt arbete under året, både i vårt sätt att stötta våra kunder och i våra egna arbetssätt. Aktiviteterna under året har koncentrerats till våra tre fokusområden, inklusive de strategiska initiativen, och utvecklingen går i stort sett enligt plan. På de följande sidorna presenteras varje fokusområde mer detaljerat.

Ledande inom rådgivning

Erbjuda kunderna proaktiv, skräddarsydd och värdeskapande rådgivning, baserad på deras specifika behov och beteenden, genom personlig och digital kommunikation.

Operationell effektivitet

Förbättra kundvärdet genom att öka takten i digitalisering och automatisering och samtidigt öka användningen av data och analys.

Utökad närvaro

Möta våra kunder på deras villkor i deras digitala ekosystem och erbjuda en kombination av produkter och tjänster från SEB och våra partners.