Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

Ernst & Young AB har valts till bankens revisor på årsstämman 2020 för tiden fram till och med årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är Hamish Mabon.

 Hamish Mabon är född 1965

Auktoriserad revisor, medlem i FAR sedan 1992 och av FAR licensierad revisor i finansiella företag

Andra större uppdrag: Skanska AB, Essity AB, Husqvarna AB och Svenska Cellulosaaktiebolaget SCA

Tidigare större uppdrag: Vattenfall AB, Hexagon AB, If Skadeförsäkring

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2018 och 2019 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår not 9) i Årsredovisningen.