Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bankens revisor sedan 2000 och omvaldes 2018 för tiden till och med årsstämman 2019. Huvudansvarig sedan 2012 är auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Peter Nyllinge är född 1966.
VD PwC Sverige.
Andra uppdrag: Ericsson och Fagerhult.
Tidigare uppdrag: Securitas och Assa Abloy.

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2016 och 2017 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår av tabellen.

SEK, m20172016
Revisionsuppdraget 30 27
Revisionsnära rådgivning 21 16
Skatterådgivning 12 11
Övriga tjänster 5 4
Summa 1) 69 58

1) Varav till PricewaterhouseCoopers 65 Mkr (55).