Revisorer

Banken ska enligt bolagsordningen ha minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisorerna förordnas enligt svensk lag för en tid av ett år.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bankens revisor sedan 2000 och omvaldes 2018 för tiden till och med årsstämman 2019. Huvudansvarig sedan 2012 har varit auktoriserade revisorn Peter Nyllinge.

Peter Nyllinge är född 1966.
VD PwC Sverige.
Andra uppdrag: Ericsson och Fagerhult.
Tidigare uppdrag: Ericsson, Securitas, Assa Abloy och Electrolux.

De arvoden som revisorerna fakturerat för revisionen av bankens bokslut för räkenskapsåren 2017 och 2018 och för övriga uppdrag som fakturerats under denna tid framgår av tabellen.

SEK, m20182017
Revisionsuppdraget 27 30
Revisionsnära rådgivning 12 21
Skatterådgivning 15 12
Övriga tjänster 21 5
Summa 1) 75 69

1) Varav till PricewaterhouseCoopers 58 Mkr (65).