Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ambitioner och mål

Som en del av vår hållbarhetsstrategi och ambition att vara en ledande katalysator i omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, strävar SEB efter att nå en kreditportfölj med nettonollutsläpp senast 2050.

För att styra vår verksamhet mot det målet, och för att mäta våra framsteg på vägen, har vi utvecklat två egna mått – Index för fossilexponering (det bruna) och Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna) – samt satt upp delmål till 2030 för sektorer i vår kreditportfölj, i linje med våra åtaganden i Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Våra ambitioner och mål

Det bruna

Index för fossilexponering

Mål: Minska exponeringen med
45-60 % till 2030, jämfört 
med utgångsläget 2019.

Utfall 2023: -39 %
Index för hållbarhetsaktiviteter - Det gröna

Index för hållbarhetsaktiviteter

Ambition: Öka den genomsnittliga
aktiviteten 6-8 gånger till 2030,
jämfört med utgångsläget 2021.

Utfall 2023: +123 %
Nettonoll interim 2030-mål

Nettonoll interim 2030-mål

Ambition: Anpassa kreditportföljen
i enlighet med 1,5 gradersscenarier
till nettonoll 2050.

Utfall 2023: -47 % minskade finansierade utsläpp 

Index för fossilexponering – det bruna

Detta index är ett volymbaserat mått som visar vår kreditexponering mot fossila bränslen inom bankens energiportfölj. Vårt mål är att minska fossilexponeringen inom kraftproduktion och överföring samt olja och gas (produktion och raffinering) med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2019. Vid årsskiftet 2023 hade SEB:s kreditexponering mot fossila bränslen minskat med 39 procent sedan slutet av 2019. Som andel av den totala kreditportföljen utgör den nu 2,6 procent, jämfört med 4,8 procent I slutet av 2019. Genom att nå detta mål uppfyller eller överträffar vi de mest konservativa 1,5-gradersscenarier från International Energy Agency och Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS).

Metodiken för Index för fossilexponering modifierades under 2023. Valutan för redovisning har ändrats från SEK till EUR för att bättre fånga valutamixen i kreditexponeringen. Vidare har kraftöverföringssektorn exkluderats för att återspegla den begränsade möjligheten bland kraftnätsägare att utöva direkt påverkan på fossilinnehållet i den nationella elmixen. Samtliga historiska siffror har omräknats om baserat på förändringarna i metodiken.

Korridoren för Index för fossilexponering har också justerats. Den övre gränsen för korridoren 2025 har sänkts till genomsnittet i IEA och NGFS benchmark-scenarier, vilka har uppdaterats med de senaste 1,5-gradersantagandena.

Index för hållbarhetsaktiviteter – det gröna

Indexet för hållbarhetsaktiviteter är ett volymbaserat mått som visar våra aktiviteter som stödjer hållbar utveckling inom fyra områden – hållbarhetsrelaterad finansiering, rådgivning inom hållbara finanser, greentech venture capital-investeringar samt hållbart sparande och investeringar som andel av SEB:s totala fonderbjudande, eget och externt. Ambitionen är att öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2021. Vid årsskiftet 2023 hade detta index ökat med 123 procent jämfört med slutet av 2021. Som andel av den totala kreditportföljen utgör det nu 8,5 procent, jämfört med 4,0 procent i slutet av 2021.

Volymmått, indexerat – mäter utvecklingen av hållbarhetsmärkta finansieringsprodukter (som gröna lån, leasing och bolån). Vår ambition är en tiofaldig ökning till 2030.

Utfall 2023: ökade med 129 procent jämfört med 2021, till 259 miljarder kronor.

Volymmått, indexerat – mäter resultatet av rådgivning till våra kunder på kapitalmarknaden för hållbar finansiering, till exempelvis gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer. Vår ambition är en trefaldig ökning till 2030. 

Utfall 2023: Ökade med 67 procent jämfört med 2021, till 111 miljarder kronor.

Volymmått, indexerat – mäter investeringar som stödjer entreprenörer och nya företag inom Greentech och Cleantech-området. Vår ambition är att öka med sex gånger till 2030.

Utfall 2023: ökade investeringar med 239 procent jämfört med 2021, till 232 miljoner kronor.

Andel av förvaltat kapital – mäter hållbart sparande och investeringar i sparprodukter som har hållbara investeringar som mål. Andel av förvaltat kapital, SEB:s fonderbjudande, eget och externt. Vår ambition är att öka med åtta gånger till 2030.

Utfall 2023: ökade med 55 procent, jämfört med baslinjen 2021, till 2,9 procent.

Sektormål för 2030 för SEB:s kreditportfölj

SEB satte i oktober 2022 nettonoll-anpassade delmål till 2030 för fem sektorer i sin kreditportfölj, i enlighet med sin hållbarhetsstrategi och sina åtaganden i Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Från och med april 2024 omfattar nu målen SEB:s utlåning inom sju sektorer – olja och gas, elkraftproduktion, stål, biltillverkning, bolån för privatpersoner i Sverige, tillverkning av tunga fordon samt sjöfart. Därmed täcker dessa sektorer 77 procent av bankens finansierade utsläpp under 2022. Nedan beskrivs alla sju sektormålen.

Målet 1), satt 2022, är att minska absoluta finansierade utsläpp till 5,6 miljoner ton CO2e till 2030, en minskning om 70 procent jämfört med 2020 års basvärde. I slutet av 2022 var de absoluta finansierade utsläppen 7,3 miljoner ton CO2e, en minskning med 61 procent jämfört med 2020 års basvärde.

1) 2023 reviderade SEB sitt mål för sektorn olja & gas, och strävar nu efter en minskning av absoluta finansierade utsläpp om 70 procent, jämfört med 55 procent tidigare.

Målet, satt 2022, är att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 70 g CO2e/kWh till 2030, en minskning om 44 procent jämfört med basåret 2020. I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 95 g CO2e/kWh, en minskning med 24 procent.

Målet, satt 2022, är att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 0,98 ton CO2e/ton stål till 2030, en minskning om 29 procent jämfört med basåret 2020. I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 1,47 ton CO2e/ton, en ökning med 6 procent.

Målet, satt 2022, är att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 61 g CO2e/km/fordon till 2030, en minskning med 62 procent jämfört med basåret 2020. I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 143 g CO2e/km/fordon, en minskning med 10 procent.

Målet, satt 2022, är att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 2,18 kg CO2e/m2 till 2030, en minskning med 32 procent jämfört med basåret 2020. I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 3,12 kg CO2e/m2, en minskning med 2 procent.

Målet, satt 2023, är att öka andelen nollutsläppsfordon i nyförsäljningen från 0,5 procent till 35 procent 2030, jämfört med basåret 2022. Detta är i linje med antagandena i International Energy Agencys uppdaterade Net Zero Roadmap – A Global Pathway to Keep the 1.5C Goal in Reach.

Resultat presenteras i november 2024.

Målet, satt 2024, är att minska den genomsnittliga koldioxidintensiteten med 41 procent till 2030 jämfört med basåret 2022. Målet omfattar all utlåning där fartygen används som säkerhet för långivningen, vilket gör det möjligt att följa utsläppsutvecklingen på fartygsnivå. De finansierade fartygen och den kreditexponering som omfattas är densamma som täcks av rapportering enligt Poseidon-principerna, det globala ramverket för ansvarsfull sjöfart som SEB undertecknade 2020.

Resultat presenteras i november 2024.

 

Nyckelfakta

  • Koldioxidutsläppen omfattar de direkta utsläppen från förbränning av fossila bränslen (Tank to Wake emissions) och de indirekta utsläppen från produktion, transport och lagring av bränsle (Well to Tank emissions).
  • De finansierade utsläpp som täcks av SEB:s 2030-mål för sjöfartssektorn svarar för 11 procent av bankens finansierade utsläpp 2022.
  • Det mått som används är Annual Efficiency Ratio (AER) för en skuldvägd, genomsnittsportfölj uttryckt i gram CO2e/ton.nautisk mil. Bastalet för 2022 var 9,8 gram CO2e/ton.nautisk mil. 
  • Målet att minska AER med 41 procent till 2030 från 2022 ligger i linje med antaganden om koldioxidminskningskurvor för sjöfartssektorn som utvecklas av DNV Maritime Advisory under The 1.5C Initiative for Shipping. The 1.5C Initiative for Shipping bildades av en grupp av tio sjöfartsbanker med målet att ta fram kurvor över utsläppsintensitet som under givna antaganden är förenliga med ett 1,5-gradersscenario eller strax däröver.

Net-Zero Banking Alliance sektormål

Sektor Mätetal Mål finansierade utsläpp
Δ 20201)- 2023
Δ 2020 - 2022
Olja och gas: p&p2)och raffinering miljoner ton
CO2e3)
-56 % → -70 % -61 %
Kraftproduktion g CO2e/kWh -44 % -24 %
Stål t CO2e/ton stål -29 % +6 %
Biltillverkning g CO2e/
km/fordon
-62 % -10 %
Bolån privatpersoner, Sverige kg CO2e/m2 -32 % -2 %
Tunga fordon, tillverkning % av ZEV4) i nyförsäljning 35 %1) n/a
Sjöfart g CO2e/t.nm5) -41 % n/a

1)Basår för tunga fordon och sjöfart är 2022.
2) Prospektering och produktion
3)Finansierade utsläpp
4)Zero Emission Vehicles
5)Utsläpp från källa till förbränning (Well to Wake) delat med ton per nautisk mil.

SEB:s metoddokument (på engelska) beskriver den metod vi tillämpar för att sätta nettonoll-justerade 2030-sektormål för vår kreditportfölj, i linje med vår hållbarhetsstrategi och vårt engagemang i Net-Zero Banking Alliance.

Omställningsplan

Omställningsplanen beskriver vår strategi och vårt tillvägagångssätt för att uppnå en kreditportfölj med nettonollutsläpp till 2050 eller tidigare.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)