Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår strategi för hållbarhet

Vår strategi för hållbarhet

SEB vill vara en ledande katalysator i den hållbara omställningen. Som bank har SEB kraften, möjligheten och ansvaret att påverka den värld vi verkar i. Vi spelar en viktig roll när det gäller att stödja våra kunder i deras bidrag till ett mer hållbart samhälle, samt att tillhandahålla finansierings- och investeringsmöjligheter för att kanalisera de stora investeringar som krävs för att genomföra omställningen.

SEB:s hållbarhetsstrategi, som presenterades i november 2021, beskriver vår roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en del av SEB:s affärsplan för 2022–2024 och en hörnsten i SEB:s 2030-strategi. Med vår uppdaterade hållbarhetsstrategi höjer vi ambitionsnivån ytterligare och tar nästa steg för att främja den hållbara omställningen.

Med fördjupat fokus på klimatrelaterade frågor tydliggör hållbarhetsstrategin vår roll i omställningen. Ambitioner och mål inom klimatområdet har definierats – ett index för koldioxidexponering, ett index för hållbarhetsaktiviteter index och en omställningskvot. Dessa kommer att redovisas öppet och kontinuerligt så att våra intressenter kan följa våra framsteg.

För att kunna vara en ledande katalysator i den hållbara omställningen fokuserar vi på att:

 • Finansiera omställningen
  Vi stöder våra kunder, delar vår kunskap och erbjuder rådgivning samt hållbara finansierings- och investeringsprodukter.
 • Agera som ledare
  Vi utvecklar innovativa produkter och tjänster och sätter standarder för hur banker kan bidra till ett mer hållbart samhälle.
 • Vara en god företagsmedborgare
  Vi uppfyller vår viktiga roll i samhället och strävar alltid efter att ta en aktiv del i uppbyggandet av framtiden.
 • Ställa om vår verksamhet
  Vi utvecklar vår egen verksamhet, kommunicerar våra policyer och mål samt redovisar öppet och löpande vår position och våra framsteg.

Ambitioner och mål

Som en viktig del av vår uppdaterade hållbarhetsstrategi har vi definierat nya ambitioner och mål, bland annat en strategi för att minska vår exponering för fossila krediter och samtidigt fastställa tillväxtambitioner för våra hållbara produkter, rådgivningstjänster och investeringar. Dessa kommer vi att redovisa öppet och kontinuerligt så att våra intressenter kan följa våra framsteg.

Index för koldioxidexponering – det bruna

Detta index är ett volymbaserat mått som visar vår kreditexponering mot fossila bränslen inom bankens energiportfölj. SEB:s mål är att minska fossilexponeringen inom elproduktion och distribution samt olja och gas med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2019. Indexmålet innebär att vi uppfyller eller överträffar de strängaste klimatkraven i 1,5-gradersscenarierna som föreskrivs av IEA (international Energy Agency) och NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).

Index för hållbarhetsaktiviteter – det gröna

Indexet för hållbarhetsaktiviteter är ett volymbaserat mått som visar våra aktiviteter som stödjer hållbar utveckling. Det mäter volymerna för grön finansiering, hållbar rådgivningsbaserad verksamhet, riskkapitalinvesteringar inom grön teknik och andelen artikel 9-produkter som andel av SEB:s fonderbjudande, eget och externt. Ambitionen är att öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med utgångsläget 2021.

Omställningstakt – det framtida

Vi kommer att ställa om tillsammans med våra kunder, vilket återspeglas i en omställningskvot, vilket är en kvot baserad på vår interna hållbarhetsklassificeringsmodell för kunder. Detta innebär att vi bedömer vår egen och våra kunders klimatpåverkan och anpassning till målen i Parisavtalet genom att klassificera vår kreditportfölj. Med det här verktyget får vi en bättre förståelse för våra kunders omställningar och kan hjälpa dem att minska sina koldioxidavtryck. Vårt mål är att slutföra klassificeringen av vår kreditportfölj 2022.

Åtaganden, initiativ och riktlinjer

SEB tog fram sin första specifika hållbarhetsstrategi 2009, och har de senaste åren fortsatt att stärka riktlinjerna inom klimatområdet. 2019 undertecknade SEB FN-initiativet Principer för ansvarsfull bankverksamhet, vilket innebär att vi har förbundit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi för att anpassa oss efter och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Vi har även engagerat oss i ett antal andra viktiga internationella åtaganden som stödjer hållbarhetsomställningen, t.ex. Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Asset Managers-initiativet liksom Poseidonprinciperna.

I februari 2021 antog SEB en uppdaterad branschpolicy om fossila bränslen som skärpte bankens riktlinjer till att omfatta fler områden och tydligare ståndpunkter, inklusive en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja. Samma månad stärkte SEB:s fondbolag SEB Investment Management sin hållbarhetspolicy, vilket innebar att man införde enhetliga uteslutningskriterier för alla fonder som förvaltas av SEB och att fossila bränslen utesluts från alla fonder.

Webbsändning: Accelerating change – Partnering for a sustainable transition

Powerpoint-presentation av VD och koncernchef Johan Torgeby (på engelska)

Pressmeddelande: SEB sätter upp nya klimatambitioner och mål som en del av sin hållbarhetsstrategi.