Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Vår strategi för hållbarhet

SEB vill vara en ledande katalysator i den hållbara omställningen. Som bank har SEB kraften, möjligheten och ansvaret att påverka den värld vi verkar i. Vi är fast beslutna att samarbeta med våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller och att stödja samhället att nå nettonollutsläpp till 2050.

SEB:s hållbarhetsstrategi beskriver vår roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en del av SEB:s affärsplan för 2022–2024 och en hörnsten i SEB:s 2030-strategi. Som undertecknare av FN-initiativet Principerna för ansvarsfull bankverksamhet har vi åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi för att anpassa och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet. Vi har också förbundit oss till andra viktiga internationella åtaganden, såsom Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative och Poseidon Principles.

SEB utvecklade sin första specifika hållbarhetsstrategi 2009 och vi har sedan dess steg för steg ökat vårt fokus på att stärka rådgivningskapaciteten, produktinnovation, policyramverk och styrning. I februari 2021 antog vi en uppdaterad sektorpolicy för fossila bränslen (pdf, eng) som skärpte våra riktlinjer till att omfatta fler områden och tydligare ståndpunkter. Den innehåller bland annat en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja. Det innebär också en gradvis förskjutning bort från företag utan en trovärdig omställningsplan. I februari 2021 stärkte också SEB:s fondbolag SEB Investment Management sin hållbarhetspolicy och implementerade enhetliga uteslutningskriterier för alla fonder som förvaltas av SEB Investment Management, inklusive uteslutning av fossila bränslen.

Uppdaterad hållbarhetsstrategi

Hösten 2021 presenterade SEB en uppdaterad hållbarhetsstrategi som beskriver SEB:s roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Som en central del av strategin presenterade vi tre ambitioner och mål för hur vi ska minska vår fossila kreditexponering och samtidigt växa våra hållbara produkter, rådgivningstjänster och investeringar. Dessa består av ett index för koldioxidexponering (det bruna), ett index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna), och en omställningskvot (det framtida). I oktober 2022 publicerade SEB netto-nollanpassade delmål till 2030 för specifika sektorer i kreditportföljen i linje med vårt engagemang för Net Zero Banking Alliance.

Hållbarhetsstrategin tydliggör vår roll i omställningen. För att  bli en ledande katalysator i den hållbara omställningen fokuserar vi på att:

 • Finansiera omställningen
  Vi stödjer våra kunder, delar vår kunskap och erbjuder rådgivning samt hållbara finansierings- och investeringsprodukter.
 • Agera som ledare
  Vi utvecklar innovativa produkter och tjänster och sätter standarder för hur banker kan bidra till ett mer hållbart samhälle.
 • Vara en god företagsmedborgare
  Vi fyller vår kritiska roll i samhället och strävar alltid efter att aktivt delta för att positivt forma framtiden. I linje med vår långa tradition inom området uppmuntrar vi hållbart entreprenörskap, stödjer unga och främjar ekonomisk jämställdhet.
 • Ställa om vår verksamhet
  Vi utvecklar vår egen verksamhet, kommunicerar våra policyer och mål samt redovisar öppet och löpande vår position och våra framsteg.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)