Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sätter nettonollanpassat 2030-mål för sjöfartssektorn

SEB sätter ett nettonollanpassat mål för sjöfartssektorn i enlighet med sitt åtagande inom Net-Zero Banking Alliance. Det innebär att koldioxidintensiteten i bankens sjöfartsportfölj ska minska med 41 procent fram till 2030 jämfört med basåret 2022.

Målet omfattar all utlåning där fartygen används som säkerhet för långivningen, vilket gör det möjligt att följa utsläppsutvecklingen på fartygsnivå. De finansierade fartygen och den kreditexponering som omfattas är densamma som täcks av rapportering enligt Poseidon-principerna, det globala ramverket för ansvarsfull sjöfart som SEB undertecknade 2020.

Sektormålet baserar sig på fartygens årliga koldioxidutsläpp per fraktkapacitet och tillryggalagd distans. Här ingår alla utsläpp från källa till förbränning, (eller med den engelska facktermen From Well to Wake), det vill säga alla utsläpp förknippade med utvinning och transport av bränsle fram till och med förbränning i fartygens maskiner. 

SEB åtar sig att minska den genomsnittliga koldioxidintensiteten i denna kreditportfölj med 41 procent jämfört med basåret 2022. 

– Sjöfartsbranschen står inför en stor utmaning att ställa om till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Det här målet visar att vi tillsammans med våra kunder är redo att bidra till den omställningen. För att nå målen krävs att vi kontinuerligt ser över vår kreditportfölj, men framför allt att våra kunder optimerar sina flottor med nya energieffektiva fartyg, investeringar i energibesparande utrustning och teknik, samt användning av bränsle med låga eller inga koldioxidutsläpp när sådana finns, säger Hans Christian Kjelsrud, chef för Shipping på SEB.

SEB har sedan tidigare satt nettonollanpassade delmål för sex sektorer i kreditportföljen i enlighet med sitt åtagande inom Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Sektormålen för 2030 täcker utlåning inom sektorerna olja och gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, bolån för privatpersoner i Sverige samt tillverkning av tunga fordon. 

Tillsammans med det nya målet för sjöfart täcks därmed 77 procent av bankens finansierade utsläpp under 2022 av nettonollanpassade sektormål för 2030. 

– Sektormålen är ett viktigt verktyg i vår strävan mot att uppnå en kreditportfölj med nettonollutsläpp 2050 eller tidigare. Nu har vi satt tydliga mål för de sektorer där vi kan uppnå störst positiv påverkan. När det gäller övriga sektorer kommer vi att utvärdera behovet av ytterligare mål, säger Hans Beyer, hållbarhetschef på SEB.

Läs om SEB:s sektormål och följ utfallet

Faktaruta

  • Koldioxidutsläppen omfattar de direkta utsläppen från förbränning av fossila bränslen (Tank to Wake emissions) och de indirekta utsläppen från produktion, transport och lagring av bränsle (Well to Tank emissions).
  • De finansierade utsläpp som täcks av SEB:s 2030-mål för sjöfartssektorn svarar för 11 procent av bankens finansierade utsläpp 2022.
  • Det mått som används är Annual Efficiency Ratio (AER) för en skuldvägd, genomsnittsportfölj uttryckt i gram CO2e/ton.nautisk mil. Bastalet för 2022 var 9,8 gram CO2e/ton.nautisk mil.
  • Målet att minska AER med 41 procent till 2030 från 2022 ligger i linje med antaganden om koldioxidminskningskurvor för sjöfartssektorn som utvecklas av DNV Maritime Advisory under The 1.5C Initiative for Shipping. The 1.5C Initiative for Shipping bildades av en grupp av tio sjöfartsbanker med målet att ta fram kurvor över utsläppsintensitet som under givna antaganden är förenliga med ett 1,5-gradersscenario eller strax däröver.