Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Vi arbetar för att upprätthålla mänskliga rättigheter, följa arbetsrättslagstiftningar, främja mångfald och inkludering. Som bank har SEB möjlighet att främja mänskliga rättigheter, till exempel genom att finansiera social infrastruktur och engagera sig i ansvarsfull utlåning. SEB förstår de globala utmaningarna med sociala och mänskliga rättigheter, och den negativa påverkan som företag kan ha.

Vi förbinder oss till FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om arbetsnormer och barns rättigheter och affärsprinciper.

Överväganden kring mänskliga rättigheter, inklusive due diligence, beskrivs i SEB:s Policy för sociala och mänskliga rättigheter, och i bankens sektorpolicyer vilka också klargör områden som är undantagna från policytillämpning. Mänskliga rättigheter beaktas i bankens huvudprocesser såsom utlåning, investeringar och upphandling, och utförs med en riskbaserad ansats. I sektorer med potentiella negativa risker för mänskliga rättigheter förväntar sig SEB att storföretagskunder har lämpliga system för due diligence av arbetskraft och mänskliga rättigheter i relation till riskerna.

Policy för sociala och mänskliga rättigheter, pdf  (på eng)

Vi tror på barns, kvinnors och mäns lika rättigheter och att mångfald är en resurs som ska stödjas, respekteras och tas tillvara. Lika rättigheter och möjligheter ska gälla oavsett etniskt eller nationellt ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, hudfärg, tro, religion, medborgarskap, ålder, funktionsnedsättning, civilstånd eller sexuell läggning.

Inkludering och mångfald

I Modern Slavery Act (eng) beskrivs de åtgärder som banken har vidtagit för att säkerställa att risken för slaveri och människohandel ska identifieras i leveranskedjor eller i någon del av dess verksamhet.

Modern Slavery Act Transparency Statement, pdf (på engelska)

Vi är medlem i Svensk Finanskoalition mot Kommersiellt Sexuell Exploatering av Barn som försöker förebygga och hindra betalningar för övergrepp mot barn genom det svenska finansiella systemet.

Hantering av mänskliga rättigheter i investeringar

SEB Investment Management AB har åtagit sig att respektera alla mänskliga rättigheter och kommer därför att utesluta företag som bevisligen bryter mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter.

För att minska riskerna övervakar fondbolaget policyer, processer och åtaganden för att förbättra mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter samt för att övervaka positiva och negativa utfall, såsom könsmångfald och antalet arbetsplatsrelaterade olyckor.

I dialoger uppmuntrar fondbolaget företag att vara transparenta och rapportera om frågor som rör mänskliga rättigheter, med tonvikt på processer och mekanismer för att övervaka efterlevnaden av internationella standarder och konventioner, policyer för mänskliga rättigheter due diligence och uppförandekoder för leverantörer.

Arbetsrätt i SEB

SEB:s medarbetare omfattas av centrala sektorövergripande kollektivavtal och lokala företagsspecifika kollektivavtal. SEB har ett europeiskt företagsråd (EWC) med representanter från alla EU- och EES-länder där banken är verksam. Representanterna väljs i enlighet med svensk lagstiftning och står i proportion till antalet anställda i varje EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där vi är representerade.

Medarbetare är också representerade i SEB:s styrelse genom två styrelseledamöter och två suppleanter. Alla organisationsförändringar i Sverige förhandlas med arbetstagarrepresentanter.

Eventuella omorganisationer eller permitteringar hanteras i enlighet med gällande lagar, kollektivavtal, särskilda rutiner och uppsägningsavtal som avtalats med facken. Utbildning och stöd erbjuds både till medarbetare och chefer som är involverade i en omorganisation. Medarbetarna får också stöd i att hitta nytt arbete, internt eller externt.

Rätt till integritet

Rätten till integritet är en universell mänsklig rättighet och våra kunders förtroende bygger på respekt för och skydd av deras integritet. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av personuppgifterna vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och hur länge vi sparar uppgifterna.

Information om behandling av personuppgifter

Våra leverantörer

Vi är övertygade om att ha leverantörer med hög prestanda vad gäller sociala aspekter skapar större värde för oss såväl som för våra kunder. I vår uppförandekod för leverantörer uttrycker vi vikten av att ha en hållbar leveranskedja och vad vi förväntar oss av våra leverantörer. I vår riskbedömning av leverantörer är mänskliga rättigheter och arbetsrätt bland utvärderingskriterierna.

Vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder där de verkar, tillverkar eller bedriver verksamhet.

Arbete med leverantörer (på engelska)