Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Affärsetik och antikorruption

Förtroende för det finansiella systemet är avgörande för att SEB ska kunna göra affärer som gynnar kunder, aktieägare, ekonomisk utveckling och samhället i stort. Vi motverkar alla former av korruption, i linje med regler och förordningar. Dessa inkluderar externa såväl som interna incidenter, processer och beteenden relaterade till korruption.

Affärsetik och antikorruption

För SEB har det alltid varit en prioritet att upprätthålla de högsta standarderna för bolagsstyrning, efterlevnad och riskhantering. Vår riskkultur bygger på vår ambition om hög etisk standard, socialt och miljömässigt ansvar och professionalism. Vi vägleds av globala initiativ, internationella standarder och våra egna policyer och ståndpunkter.

Att känna våra kunder

Vi samarbetar med våra kunder om etiska aspekter, inklusive anti-korruption, för att förstå deras utmaningar och möjligheter så att vi kan göra lämpliga kreditöverväganden och bli en bättre affärspartner. Inom finansiering och kreditgivning är området anti-korruptionsrisker integrerat i SEB:s känn-din-kundprocess (KYC). I investeringar investerar våra fonder i företag som respekterar internationella principer och riktlinjer, såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Etikpolicy för kunduppgifter

Kunderna anförtror oss sina uppgifter och hanteringen av kunduppgifter är nödvändig för att SEB ska kunna tillhandahålla finansiella tjänster. SEB kan ha en mycket stor påverkan på samhället, både nu och i framtiden, när det gäller hanteringen av kunduppgifter.
SEB:s etikpolicy för kunduppgifter sätter ramarna för ansvarsfull hantering av kunddata, datadriven innovation och användning av artificiell intelligens. Policyn består av åtta principer för ansvarsfull affärsutveckling och innovation som syftar till att skydda kunderna och säkerställa förtroendet för banken.

SEB:s etikpolicy för kunduppgifter (pdf, på engelska)

Hur vi förebygger ekonomisk brottslighet

SEB arbetar långsiktigt och på ett strukturerat sätt för att minimera risken för att vi används i kriminella syften. Detta inkluderar försök till penningtvätt, cyberattacker, sabotage, intrångsförsök, brott och finansiering av terrorism. Vi samarbetar med finansiella tillsynsmyndigheter, banker och andra aktörer inom det finansiella systemet för att bekämpa penningtvätt och andra typer av ekonomisk brottslighet, och vi intensifierar hela tiden våra ansträngningar för att gå längre än gällande regler och regler.
SEB ingår också i ett samarbetsforum, tillsammans med svensk polis och andra svenska banker, kallat Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT).

Vårt brottsförebyggande arbete
Åtgärder mot penningtvätt
Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT)

Obligatoriska utbildningar för anställda

Våra medarbetare är avgörande för vår förmåga att upprätthålla höga etiska standarder och ansvarsfulla affärsbeteenden. Flera utbildningar är obligatoriska för alla anställda, bland dem uppförandekoden (inklusive arbete mot korruption), Anti-penningtvätt, Förebyggande av bedrägerier och Cybersäkerhet.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver SEB:s sätt att arbeta och vägleder oss i våra affärsrelationer. Koden hjälper anställda i deras ansträngningar att bygga långvariga relationer med kunder och andra intressenter.

Vår uppförandekod (pdf)

Visselblåsning

SEB har en visselblåsningsprocess. De flesta rapporter om misstänkta oegentligheter görs till lokala chefer. Rapporter görs också regelbundet till chefen för efterlevnad och chef för internrevision, mestadels via telefon eller den specifika e-postadressen. Aviseringar kommer från anställda, men klagomål kommer även från kunder, leverantörer och andra intressenter.
Det går även att anmäla helt anonymt via den digitala tjänsten WhistleB. Tjänsten är helt utanför SEB och uppfyller de strängaste säkerhetskraven gällande kryptering, datasäkerhet och skydd av visselblåsarens identitet.

Visselblåsning (Whistleblowing)

Hur vi förhåller oss till lobbying

SEB har strikta riktlinjer för oetisk påverkan, både inom näringslivet och samhället i stort. Alla handlingar och beslut ska följa såväl lagar, föreskrifter och andra externa regler som interna instruktioner och policyer, exempelvis SEB:s uppförandekod. 
SEB ska följa relevanta externa och interna restriktioner för att ge och ta emot gåvor samt oacceptabla förmåner, för att undvika alla anklagelser om mutor eller korruption. SEB stödjer inte politiska partier genom donationer eller på annat sätt.

Riktlinjer om lobbying och oetisk påverkan