Våra medarbetare

Att arbeta på SEB är att vara en positiv kraft i samhället genom att hjälpa kunder att uppnå sina mål. Våra medarbetare står i centrum för allt vi gör och vi stödjer deras utveckling. Vi är övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för att lyckas.

Banksektorn  genomgår  genomgripande  förändringar. Förväntningar från kunder och intressenter, ny teknik och nya regelverk kommer att fortsätta omdana vår verksam­het. Det innebär att det blir än viktigare att attrahera och utveckla medarbetare med rätt kompetens och värderingar. 

Att arbeta på SEB innebär både enskilt engagemang och att vara en del av ett team. Anställda som uppmuntras, utmanas och som tar ansvar för sin personliga utveckling kommer att växa och bidra till långsiktig framgång för vår verksamhet. För att skapa en effektiv organisation fokuserar vi på att utveckla ledare liksom på att bygga och stärka våra team i kombination med gränsöverskridande samarbeten.

Våra värderingar

Våra fyra värderingar – kunderna först, engagemang, samarbete och enkelhet – genomsyrar vår verksamhet och vår företagskultur. De utgör grunden för hur vi agerar och beter oss, och för hur vi vill att våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter uppfattar oss.

Läs mer om värderingarna

Öppen dialog

Vi strävar efter en engagerande och inkluderande kultur. I SEB:s årliga medarbetarundersökning visar resultaten att 80 procent av medarbetarna rekommenderar SEB som arbetsplats och 79 procent känner att de kan utveckla sitt lärande och växa. Som arbetsgivare har SEB ett ansvar att se till att alla anställda behandlas jämställt, med respekt och det finns lika möjligheter för alla. Alla ska känna sig inkluderade och ges samma möjligheter för professionell och personlig utveckling. Värderingar och beteenden såväl som individuell förmåga och ambition är viktiga långsiktiga framgångsfaktorer för att vara en del av vårt team.

Lärande och utveckling

Ständigt lärande en viktig förutsättning för förmågan att kunna anpassa sig till nya omständigheter. SEB Campus är bankens egen digitala utbildningsplattform. Där erbjuds kurser och webbaserade utbildningar från internationella universitet och handelshögskolor samt från interna experter på SEB.

Inkludering och mångfald

SEB vill erbjuda alla medarbetare lika möjligheter att utvecklas individuellt, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religion. Vi tror att äkta mångfald, blandade bakgrunder och upplevelser, ökar kreativiteten, förmågan att lösa problem bättre och bidra till bättre beslut. Därmed gynnar det våra kunder såväl som social utveckling i samhället i allmänhet.

SEB har fastställt en policy för inkludering och mångfald, antagen av styrelsen. Vi har också ett inkluderings- och mångfaldsindex som är integrerat i SEB:s medarbetarundersökning. 2020 var 36 (36) procent av SEB:s ledande befattningshavare kvinnor. 

SEB:s policy för inkludering och mångfald  (på engelska)
Läs mer om vårt arbete med inkludering och mångfald (på engelska)

Ledarskap

I en omvärld som kännetecknas av ständig förändring och utmanande affärsmiljöer ställs det allt högre krav på chefer. SEB:s ledarskapsfilosofi har som mål att rusta chefer att leda i en komplex och snabbföränderlig värld. En viktig roll för ledare är att skapa trygga team, vilket förutsätter en förmåga till empatiskt lyssnande. Fokus ligger på att driva förändring, främja innovation, samt säkerställa att företagskulturen präglas av bankens värderingar, vision och syfte. 

Läs mer om karriärvägar in i SEB

En sund arbetsplats

SEB arbetar långsiktigt och förebyggande för att erbjuda en sund och säker arbetsplats, så att medarbetarna ska må bra och ha en god balans mellan arbete och privatliv. I Sverige är SEB:s sjukfrånvaro fortsatt låg, 3,3 procent, jämfört med såväl andra branscher som den finansiella sektorn. SEB:s förmån Livsstilskontot erbjuds till medarbetare i tillägg till det redan existerande friskvårdsbidraget. Detta konto får användas till tjänster inom hälsa och balans i livet.

Flexibilitet i arbetslivet

SEB erbjuder möjlighet till flexibla arbetsplatser och arbetstider vid behov. Chefen och medarbetaren ska komma överens om den lämpligaste lösningen. Dessutom har alla medborgare i Sverige, när de har barn upp till 8 år, rätt att arbeta deltid upp till 75 procent av en heltid. I Sverige bidrar SEB också med extra ersättning till föräldrapenning utöver statens summa under barnets första 18 månader.

Ansvarsfull omställning

SEB jobbar ständigt för att förbättra effektiviteten. Om uppsägningar uppstår strävar vi efter att i samarbete med fackföreningarna hantera dem på ett ansvarsfullt sätt och att stödja anställda som kan behöva hitta nya utmaningar.

Om möjligt försöker SEB att erbjuda jobb i andra delar av företaget för att matcha behoven hos de individer som är öppna för nya möjligheter. Om den anställda inte hittar ett nytt jobb inom SEB, är ambitionen alltid att coacha och stödja individen för att hitta en bra lösning som möjligt.