Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till rapport om svenska bankers finansiering av oljebolag i Arktis

SEB har tagit del av Fair Finance Guides rapport ”Svenska bankers stöd till oljebolag i Arktis” och vill berätta hur vi ser på vår roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, och hur vi konkret arbetar för att minska klimatpåverkan relaterat till våra utlånings- och investeringsaktiviteter inom olje- och gassektorn.

SEB:s huvudsakliga synpunkter på rapporten:

  1. Den räknemetod Fair Finance Guide har använt är missvisande. Fair Finance Guide inkluderar finansiering som inte har med bolagens operativa verksamhet att göra, såsom brygglån för företagsförvärv, samt outnyttjad finansiering, såsom låneramar. Om man ändå använder Fair Finance Guide sätt att räkna vill vi också påpeka att siffrorna sedan den 30 juni har förändrats markant, då en stor del av finansieringen har löpt ut.

  2. SEB:s mål är att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde, med en nedgång specifikt vad gäller olja och gas på 70 procent. Utvecklingen av SEB:s exponering ligger i linje med detta mål.

  3. Det är felaktigt att, som Fair Finance Guide, kalla de bolag som nämns i rapporten för "oljebolag i Arktis". De har förvisso verksamhet där, men den är begränsad och utgör endast 2-11 procent av de totala reserverna för de bolag som nämns i rapporten. Flera av bolagen är energibolag med diversifierade affärsmodeller som inbegriper förnybar energi, såsom vindkraft.

  4. Det är vilseledande att påstå att den finansiering som nämns i rapporten enbart har gått till olja och Arktis. SEB finansierar norska energibolags satsningar på förnybar energi, vilket inte nämns i rapporten. Vi har en uttalad ambition och viktig roll att spela i att stötta dessa bolags projekt inom förnybar energi och bidra till att accelerera omställningen.

SEB:s ambitioner och mål
SEB antog hösten 2021 nya ambitioner och mål på klimatområdet som syftar till att minska vår fossila kreditexponering samt växa och utveckla våra hållbara och gröna produkter, tjänster och investeringar. Vårt mål (Index för fossilexponering) är att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde, med en nedgång specifikt vad gäller olja och gas på 70 procent. Detta betyder att SEB kommer att vara i linje med, eller överträffa, de mest trovärdiga 1.5 gradersscenariena från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System samt International Energy Agency. SEB kommunicerar utfallet vad gäller dessa ambitioner och mål på årlig basis, och ligger i linje med målet vad gäller att minska den fossila kreditexponeringen.

De mål som beskrivs ovan är också i linje med våra åtaganden inom det FN-ledda Net Zero Banking Alliance, som syftar till att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050 genom att etablera en gemensam och robust metod för banker att beräkna finansierade utsläpp. SEB kommer, inom ramen för Net Zero Banking Alliance, senare i oktober att kommunicera mål för flera sektorer, däribland olja och gas.

Våra policys        
SEB antog i februari 2021 en uppdaterad branschpolicy gällande fossila bränslen som skärpte riktlinjerna till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden. Den stärkte bland annat SEB:s riktlinjer gällande känsliga miljöområden såsom Arktis.

SEB ska till exempel undvika att tillhandahålla finansiella tjänster till eller investera i företag med en intäktsandel på mer än 5% från olja- och gasrelaterade aktiviteter i känsliga miljöområden. SEB ska också undvika att tillhandahålla dedikerad finansiering för prospektering eller produktion av arktisk olja och gas, samt undvika att tillhandahålla finansiella tjänster till eller investera i företag med en väsentlig intäktsandel (>15 %) som härrör från prospektering och produktion av arktisk olja eller gas på den norska kontinentalsockeln (den högre tröskeln för den norska kontinentalsockeln motiveras av den strikta norska miljölagstiftningen och övervakningen). SEB har efterlevt denna policy.

Vad gäller fondinvesteringar har SEB:s fondbolag SEB Investment Management sedan våren 2021 uteslutit fossila bränslen från samtliga fonder som förvaltas av SEB.

Norsk företagsbank

Till skillnad från andra svenska banker är SEB en stor företagsbank också i Norge, vilket avspeglar sig i Fair Finance Guides jämförelse. Vi har till exempel kundrelationer och engagemang med de flesta stora bolag i Norge, inklusive energibolagen. En del av dessa företag har engagemang i Arktis, men vi vill förtydliga att detta är en begränsad del av deras totala engagemang och att det därmed blir missvisande att säga att vår utlåning till dessa bolag är att likställa med utlåning till Arktis. För de bolag som nämns i Fair Finance Guides rapport utgör deras reserver i Arktis endast 2-11 procent av de totala reserverna. Vidare har endast ett av bolagen som nämns produktion i Arktis.

Vår roll i klimatomställningen

Våra åtaganden gentemot FN:s klimatmål och Parisavtalet står inte i motsats till att ha kunder med stora klimatavtryck – tvärtom. Ska vi uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Vår ambition är att accelerera omställningen till en mer hållbart samhälle genom att stötta våra kunder i deras omställning. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder att ställa om i de fall där omställning är möjlig men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka. SEB:s uppsatta mål för omställning inom energisektorn tydliggör detta. De mål som kommer att presenteras inom ramen för Net Zero Banking Alliance breddar bankens ambitioner till fler klimatintensiva branscher.

SEB:s mål Index för fossilexponering