Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB antar nya klimatambitioner och mål som del av sin hållbarhetsstrategi

SEB:s hållbarhetsstrategi framöver beskriver bankens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket inkluderar att stötta våra kunder i deras klimatomställning och minska SEB:s fossilexponering. Som en del av denna strategi har SEB antagit nya ambitioner och mål inom klimatområdet som vi transparent och löpande kommer att kommunicera så att våra intressenter kan följa utvecklingen. De nya ambitionerna och målen består av Carbon Exposure Index, Sustainability Activity Index och Transition Ratio.

Carbon Exposure Index är ett mål att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030. Sustainability Activity Index följer utvecklingen inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech, med ambitionen att öka den genomsnittliga aktiviteten 6-8 gånger till 2030. Transition Ratio återspeglar hur våra kunder ställer om i linje med Parisavtalet.

– Som bank har vi förmågan, möjligheten och ansvaret att påverka världen vi verkar i. SEB vill vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen. Vi har en ambition att öka takten mot en hållbar framtid för människor, företag och samhälle, och är övertygade om att vi har störst positiv påverkan på klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem på deras omställningsresor. Som nästa steg i vår hållbarhetsstrategi har vi satt tillväxtambitioner för våra hållbara produkter, rådgivningstjänster och investeringar, samtidigt som vi lägger fram en tydlig och konkret väg framåt vad gäller att minska vår fossila kreditexponering, säger Johan Torgeby, SEB:s vd och koncernchef.   

Den uppdaterade hållbarhetsstrategin är en del av SEB:s affärsplan för 2022-2024, och en hörnsten i SEB:s 2030-strategi. Med ett initialt fokus på klimatrelaterade frågor, breddar hållbarhetsstrategin omfattningen på SEB:s hållbarhetsarbete, tydliggör SEB:s roll i omställningen, och integrerar hållbarhet i produkter, processer och beslut ytterligare. Den innehåller även nya ambitioner och mål, som SEB regelbundet kommer att tillhandahålla uppdateringar kring.

Carbon Exposure Index – ”The Brown”: Carbon Exposure Index är ett volymbaserat mätetal som fångar vår kreditexponering mot fossila bränslen. SEB:s mål är att minska den fossila kreditexponeringen inom bankens energiportfölj, vilken inkluderar kraftproduktion och kraftdistribution samt olja och gas, med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde. Carbon Exposure Index betyder att vi kommer att vara i linje med, eller överträffa, de strängaste 1.5 graders-anpassade klimatscenarieantaganden från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS).     

Sustainability Activity Index – ”The Green”: Sustainability Activity Index är ett volymbaserat mätetal som fångar vår hållbarhetsaktivitet. Det mäter volymerna vad gäller hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, och riskkapitalinvesteringar inom Greentech, samt hur stor andel som artikel-9 klassade finansiella investeringsprodukter utgör av förvaltat kapital. Ambitionen är att öka den genomsnittliga aktiviteten 6-8 gånger till 2030, jämfört med 2021 års basvärde.

Transition Ratio – ”The Future”: Vi ska ställa om tillsammans med våra kunder, vilket återspeglas i en Transition Ratio. Detta är ett volymbaserat relationstal baserat på vår interna Customer Sustainability Classification Model. Det betyder att vi, genom att klassificera vår kreditportfölj, analyserar vår egen och våra kunders klimatpåverkan och anpassning mot målen i Parisavtalet. Genom att använda detta verktyg får vi en bättre förståelse för våra kunders omställningsresor och kan stötta dem i att minska sina koldioxidavtryck. Vi strävar efter att ha färdigställt klassificeringen av vår kreditportfölj under 2022.

SEB, som utvecklade sin första specifika hållbarhetsstrategi 2009, har under de senaste åren fortsatt att stärka riktlinjerna inom klimatområdet. SEB skrev 2019 under FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking, vilket betyder att vi har åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den överensstämmer med och bidrar till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. Vi har också förbundit oss till en rad andra viktiga internationella åtaganden som stödjer hållbarhetsomställningen, såsom Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Managers Initiative och Poseidon Principles.

I februari 2021 antog SEB en uppdaterad branschpolicy gällande fossila bränslen som skärper bankens riktlinjer till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden, inklusive en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja. Samma månad stärkte SEB:s fondbolag SEB Investment Management sin hållbarhetspolicy, vilket bland annat innebar att enhetliga exkluderingskriterier implementerades för alla fonder som förvaltas av SEB och att alla fonder utesluter fossila bränslen.

– Vi höjer nu ambitionsnivån ytterligare och tar nästa steg i arbetet med att göra vad vi kan för att öka takten i omställningen. Som bank har vi en viktig roll att spela i att stötta våra företagskunder i deras bidrag till ett mer hållbart samhälle, och att tillhandahålla spar- och investeringsmöjligheter för att kanalisera de omfattande investeringarna som är nödvändiga för att omställningen ska ske, säger Hans Beyer, SEB:s hållbarhetschef.      

Mer information:
För att få mer information om SEB:s hållbarhetsstrategi och de nya ambitionerna och målen, lyssna in på det digitala eventet Accelerating change – partnering for a sustainable transition. Det sänds idag, 17 november, kl. 14.00-17.00 på www.sebgroup.com/accelerating, där sändningen också kommer att finnas att tillgå efteråt. Efter eventet, kl. 17.15, finns tillfälle att ställa frågor till Johan Torgeby, Hans Beyer samt medlemmar ur SEB:s ledningsgrupp. För att delta, ring 08-506 921 80 och ange konferens-ID 5678797. För intervjuförfrågningar från media, vänligen kontakta press@seb.se.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, Pressansvarig
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

 

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv