Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Behandling av personuppgifter inom SEB Asset Management AB

Information enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679) om SEB SEB Asset Managements behandling av personuppgifter, med mera.

Personuppgiftsansvarig:
SEB Asset Management AB, nedan SEB AM
Org.nr 559419-2774
Malmskillnadsgatan 42-44, 106 40 Stockholm
Telefon 0771-62 10 00

SEB AM:s integritetspolicy, med fullständiginformation om SEB AM:s personuppgiftsbehandling, hittar du på sebgroup.com/sv/asset-management. Du kan också vända dig till SEB AM för att få informationen per post.

Nedan följer en sammanfattning av hur SEB AM hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Vid kontakt med SEB AM per telefon spelas dessa samtal in.

Ändamål

SEB AM behandlar personuppgifter för de ändamål som anses nödvändiga enligt nedan:

  • ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, inklusive rådgivning
  • för uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut
  • för marknads- och kundanalyser samt systemutveckling och marknadsföring

Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag såväl inom EU/EES som utom EU/EES (tredje land) som SEB-koncernen samarbetar med.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SEB AM och har därmed rätt att få ett registerutdrag.

Du kan även vända dig till SEB AM om du vill:

  • begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
  • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
  • invända mot behandlingen
  • få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit SEB AM, och som SEB AM behandlar med stöd av avtal eller samtycke samt, om det är tekniskt möjligt få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av SEB AM i det enskilda fallet.

Dataskyddsombud

SEB AM har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att SEB AM följer reglerna om skydd
av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till
SEB AM. Du kan kontakta dataskyddsombudet på:

SEB
Dataskyddsombud
106 40 Stockholm

På samma sätt kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från SEB AM.