Hållbarhet

SEB har en stark ambition att bidra till hållbar utveckling och vi är fast beslutna att stödja våra kunder i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhet i sin verksamhet är mer framgångsrika på lång sikt.

Vårt förhållningssätt

Som bank har vi ett stort ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, vad vi finansierar och vad vi investerar i. Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. På så sätt vill vi vara deras partner och ge dem stöd i utvecklingen mot en mer hållbar värld.

Så här stödjer vi våra kunder

Så arbetar vi

För att lyckas med vår omställning integrerar vi hållbarhetaspekter i vår verksamhet. Vi gör det genom vårt hållbarhetsramverk där vi fokuserar på områdena ansvarsfull och proaktiv rådgivning, hållbar finansiering, hållbara investeringar samt innovation och entreprenörskap.

Läs mer om hur vi arbetar

Vår hållning

Vi vill vara öppna med hur vi arbetar, hur vi uppfyller lagkrav och utvecklar vår verksamhet för våra kunder, aktieägare och samhället. Vi beskriver här vår hållning inom områdena miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, liksom antikorruption och brottslighet, vår syn på skatt, och våra medarbetare.

Vår hållning inom viktiga områden (på engelska)

SEB och SDG:erna

Sedan 2015 har världen en gemensam utvecklingsagenda – att uppnå FN: s 17 mål för hållbar utveckling. Genom våra produkter och tjänster, och genom hur vi stödjer våra kunder, bidrar vi till många av FN:s hållbara utvecklingsmål, SDG.

Läs mer om SEB och SDG:erna

Identifiera våra väsentliga frågor

Vi identifierar och hanterar våra mest väsentliga frågor för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att genomföra vår strategi. Vi gör det genom dialog med våra intressenter och genom att själva bedöma vilka frågor som är av störst strategisk betydelse för vår verksamhet.

Hur vi identifierar våra väsentliga frågor

Ansvarsfullt och aktivt ägande

Att arbeta med hållbara och ansvarsfulla investeringar är en central del av vårt fondbolags dagliga verksamhet. Strategin är tredelad – vi väljer in bolag som presterar väl inom hållbarhet, påverkar genom att vara aktiva ägare, och väljer bort utvalda branscher och bolag som underpresterar.

Hur vi integrerar hållbarhet i våra investeringar

Styrning, policys och rapportering

En tydlig styrningsstruktur säkerställer att vårt hållbarhetsarbete tar upp relevanta frågor och att de implementeras i hela företaget. Vi följer ett antal globala initiativ, och rapporterar årligen på hur vårt hållbarhetsarbete utvecklas.

Ta del av styrning, policys och rapportering

Vi svarar på vanliga frågor

Vi får många frågor om hur vi arbetar med hållbarhet. I vår ambition att öka transparensen vill vi göra mer information tillgänglig för alla intressenter, och vi har här samlat många av de vanliga frågorna.

Läs frågor och svar (på engelska)