Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Bolån Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt för SEB BoLån AB uppgår till 875 Mkr
(f å 824 Mkr).
 
En fortsatt stark volymtillväxt, främst på Privatmarknaden,  har bidragit till den fortsatta positiva resultatutvecklingen.  Utfallet av övriga intäkter är oförändrat jämfört med föregående år medan kostnaderna ökade något. Kreditförluster redovisas till
0 Mkr (f å +5 Mkr.).
 
Kapitaltäckningsgraden har under året sjunkit från 9,48 % vid årets ingång till 8,93 % vid halvårsskiftet.
 
Osäkra fordringar uppgår till 36 Mkr (11 Mkr per 04-12-31) och oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs uppgår per 30 juni till 187 Mkr (151 Mkr per 04-12-31). Fordringar där räntan satts ned i förhållande till marknadsmässig ränta ingår med
6 Mkr (28 Mkr per 04-12-31).
 
Den totala utlåningsvolymen har under den senaste 12-månadersperioden ökat med
21 Mdr, från 158 Mdr till 179 Mdr.
 
Redovisningsprinciperna i denna rapport motsvarar vad som redovisats i den senaste årsredovisningen.


Stockholm den 28 juli 2005

Staffan Olsson
Verkställande direktör