Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhet, Sustainability

Kommentar till rapport om fossilexponering

SEB har tagit del av Fair Finance Guides rapport ”Svenska banker fortsätter gynna utsläppsjättar” och vill berätta hur vi ser på vår roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, samt hur vi konkret arbetar för att minska klimatpåverkan relaterat till vår utlåning och våra investeringar.

Till att börja med vill vi framhålla att hållbarhet är mycket viktigt även för oss, och att vår riktning är tydlig – klimatförändringarna är vår tids största utmaning. SEB är och ska vara en del av den omställning som måste ske och vi tar ständigt steg framåt. Vi vill också vara transparenta med hur vi arbetar, och den 15 november 2022 presenterade vi en uppföljning av de konkreta ambitioner och mål på klimatområdet som vi antog förra året (mer information om detta finns längre ner).

Vi vill också förtydliga att vi har åtagit oss att arbeta för att nå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. För oss står detta inte i motsats till att ha kunder med stora klimatavtryck – tvärtom. Ska vi uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Vår ambition är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att stötta våra kunder i deras omställning. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder att ställa om men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Vad gäller rapporten vill vi också förtydliga att SEB, till skillnad från andra svenska banker, är en stor företagsbank också i Norge, vilket avspeglar sig i Fair Finance Guides jämförelse. Vi har till exempel kundrelationer och engagemang med de flesta stora bolag i Norge, inklusive energibolagen.

SEB:s ambitioner och mål

SEB antog hösten 2021 nya ambitioner och mål på klimatområdet som syftar till att minska vår fossila kreditexponering samt öka och utveckla våra hållbara och gröna produkter, tjänster och investeringar.

Vårt Index för fossilexponering (Det bruna) är ett mål att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde. Detta betyder att SEB kommer att vara i linje med, eller överträffa, de mest trovärdiga 1,5 gradersscenarierna från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System samt International Energy Agency. Vi har också ett Index för hållbarhetsaktiviteter (Det gröna), vilket är en ambition att öka aktiviteten inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech, med 6-8 gånger till 2030.

Vid vårt årliga hållbarhetsevent den 15 november gav vi en uppdatering kring utvecklingen av dessa ambitioner och mål. Vad gäller vår fossila kreditexponering inom energiportföljen har denna minskat med 14 procent sedan 2019, och utgjorde i tredje kvartalet i år 3,4 procent av vår totala kreditportfölj jämfört med 4,8 procent 2019. Vårt Index för hållbarhetsaktiviteter hade vid tredje kvartalet ökat med 40 procent jämfört med förra året, och hållbar finansiering utgör nu 5,4 procent av vår totala kreditportfölj jämfört med 4,0 procent i slutet av 2021. Det betyder att den gröna exponering i kreditportföljen sedan en tid tillbaka är större än den bruna, och den utveckling vi sett kommer att fortsätta i enlighet med våra ambitioner och mål. Du kan ta del av eventet samt presentationerna här.

Dessa mål är också i linje med våra åtaganden inom det FN-ledda Net Zero Banking Alliance, som syftar till att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050 genom att etablera en gemensam och robust metod för banker att beräkna finansierade utsläpp. I oktober 2022 satte vi netto-nollanpassade delmål till 2030 för fem sektorer i vår kreditportfölj, vilka täcker de områden där SEB kan ha störst positiv inverkan. Det gäller utlåningen inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige.

Våra policys

SEB antog i februari 2021 en uppdaterad branschpolicy gällande fossila bränslen som skärpte riktlinjerna till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden. Den inkluderar bland annat en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol och okonventionell olja, och stärker också SEB:s riktlinjer gällande känsliga miljöområden såsom Arktis. Du finner mer info här.

Vad gäller fondinvesteringar har SEB:s fondbolag SEB Investment Management sedan våren 2021 uteslutit fossila bränslen från samtliga fonder som förvaltas av SEB. Mer info finns här.

Mer information
https://sebgroup.com/sv/hallbarhet/var-strategi-for-hallbarhet/ambitioner-och-mal