Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kapital och kapitalbas

Kapitalkrav för värdepappersföretag

Värdepappersföretag regleras av värdepappersförordningen (IFR), innehållande bestämmelser om kapitalbasens sammansättning och kapitalbaskrav, och värdepappersdirektivet (IFD), som bland annat innehåller bestämmelser om startkapital och interna processer för att bedöma kapital och likviditet.

SEB Asset Management AB är ett klass 2 värdepappersföretag, det vill säga ett annat än små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag (klass 3). Värdepappersföretag som kategoriseras som systemviktiga, och har tillstånd att handla för egen räkning utgör klass 1-företag och tillämpar samma kapitalkrav som kreditinstitut (CRD/CRR).

Syftet med värdepappersförordningen är att fastställa kapitalkrav i förhållande till de risker (kundrisk, marknadsrisk och företagsrisk) som är förknippade med den verksamhet som är typisk för ett värdepappersföretag. Värdepappersdirektivet innehåller regler för hur man beräknar krav baserat på riskerna i bolagets verksamhet, så kallade K-faktorkrav, samt förhållandet till värdepappersföretagets kapitalbas.

Värdepappersdirektivet beskriver även kapitalbaskraven vad gäller sammansättningen av kapitalet, bestående av kärnprimärkapital och primärkapital.

Kapitaltäckning

SEB Asset Management AB ska följa kapitaltäckningskraven enligt värdepappersföretagsförordningen (IFR).

Kapitalbasens sammansättning beskrivs i artiklarna 9 och 10 i IFR. I artikel 11 anges att kapitalbasen, vid varje givet tillfälle, ska uppgå till det högsta av följande tre kapitalkrav:

 • En fjärdedel av föregående års fasta omkostnader
 • Det permanenta minimikapitalkravet
 • Summan av K-faktorkravet.

Bolaget ska enligt artikel 54 rapportera kapitalbas-, kapitaltäcknings- och likviditetskrav till Finansinspektionen på kvartalsbasis.

Kapitalbaskrav beräknat i enlighet med fasta omkostnader

Det fasta omkostnadskravet utgörs av en fjärdedel av föregående års fasta omkostnader. Eftersom SEB Asset Management AB är ett nybildat värdepappersföretag och inte har varit verksamt under ett år från det datum då SEB Asset Management AB började tillhandahålla auktoriserade tjänster, baseras beräkningarna på de prognoser för de första 12 månaderna som inlämnats i samband med ansökan om auktorisation.

Permanent minimikapitalkrav

Det permanenta minimikapitalkravet definieras som det startkapital som krävs för de värdepappersföretag som anges i artikel 9 i direktiv (EU) 2019/2034. Baserat på den investeringsverksamhet som bedrivs av SEB Asset Management AB uppgår startkapitalet till 75 000 euro.

K-faktorkrav

K-faktorkraven är indelade i tre kategorier: 1) kundrisk 2) marknadsrisk och 3) företagsrisk, baserat på de risker som värdepappersföretaget har. Varje kategori består av antal K-faktorer som kvantifierar riskexponeringen för Bolaget.

Kundrisker (RtC): delvis tillämpligt för SEB Asset Management AB

 • K-AUM — Förvaltade tillgångar
 • K-ASA — Tillgångar under förvaring och administration
 • K-COH — Hantering av kundorder
 •  K-CMH — Innehav av kundmedel

Marknadsrisk (RtM): ej tillämpligt för SEB Asset Management AB

 • K-NPR - Positioner i handelslagret
 • K-CMG - Clearing medlemsgaranti

Företagsrisk (RtF): ej tillämpligt för SEB Asset Management AB

 • K-TCD – Handelsmotpartens fallissemang
 • K-DTF – Daglig handelsaktivitet
 • K-CON – Koncentrationsrisk