Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Orderutförande

Detta är en sammanfattning av SEB Asset Management AB:s (“SEB AM”) policy för orderutförande (“Policyn”) som görs tillgänglig för icke-professionella kunder enligt kraven i EUkommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 artikel 66.

Policyn beskriver de allmänna principerna för bästa utförande enligt vilka SEB AM måste vidta alla tillräckliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder på en kontinuerlig basis när de antingen utför transaktioner för kundens räkning eller när de vidarebefordrar order till andra enheter för utförande. Även om alla åtgärder kommer att vidtas för att ge kunderna bästa möjliga utförande i relevanta fall, innebär detta inte nödvändigtvis att det bästa priset kommer att uppnås i varje enskilt fall, utan istället det bästa pris som rimligen kan förväntas i förhållande till den information som är tillgänglig vid tidpunkten för utförandet.

Kundspecifika instruktioner

Om en kund ger SEB AM en specifik instruktion om hur hela eller delar av ordern skall utföras, kommer SEB AM att försöka utföra transaktioner i enlighet med dessa instruktioner samtidigt som hänsyn tas till alla andra relevanta faktorer som ligger utanför de kundspecifika instruktionerna. Det är viktigt att understryka att SEB AM kommer att anses ha uppfyllt sina skyldigheter avseende bästa möjliga utförande för den del eller aspekt av transaktionen som omfattas av instruktionen: en specifik instruktion från kunden kan därför innebära att SEB AM inte kommer att följa de förfaranden som anges i denna policy för att uppnå bästa möjliga resultat för utförandet av kundens order. Om instruktionen inte täcker alla delar av transaktionen kommer SEB AM dock att tillämpa de principer som anges i denna policy på de återstående delarna. Skyldigheterna avseende bästa urval och bästa utförande förutsätter att kunden ingått relevanta avtal, inklusive med andra mäklare. SEB AM:s skyldigheter avseende bästa urval och bästa utförande kan begränsas om sådana avtal inte finns på plats.

Ramverk för bästa urval

Som värdepappersbolag har SEB AM i allmänhet inte direkt tillgång till de reglerade marknaderna. Av denna anledning vidarebefordrar SEB AM order för sina kunders räkning till antingen sina externa godkända mäklare eller till kundens depåförande institut vid tillhandahållande av förvaringstjänster. Detta gör det möjligt för SEB AM att dra nytta av en mångfald av platser för utförande för att tillhandahålla det bästa urvalet av mellanhänder och det bästa utförandet. Mäklare väljs med hänsyn till ett antal kriterier i förhållande till utförande av order som gör det möjligt för SEB AM att säkerställa att mäklaren kommer att tillhandahålla bästa utförande på en kontinuerlig basis, dvs. genom att tillämpa de utförandefaktorer som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II).

Mäklares beroende av bästa utförande 

Vid utförande av kundorder genom vidarebefordran till en mäklare för utförande, säkerställer SEB AM att följande beaktas:

 • Att mäklarens policy för bästa utförande överensstämmer med kraven i MiFID II;
 • Mäklarens förmåga att på begäran visa bästa utförande;
 • den definierade handelsstrategin för den algoritm som mäklaren tillhandahåller, och
 • de handelsplatser som mäklaren utför order på. SEB AM kommer endast att vidarebefordra order till mäklare som finns på SEB AM:s lista över godkända mäklare. Sådan lista finns tillgänglig på SEB AM:s webbplats på sebgroup.com/sv/asset-management.

Valda platser för utförande 

SEB AM kommer vanligtvis att utföra transaktioner på följande typer av handelsplatser:

 • Reglerade marknader (RMs) och deras motsvarigheter utanför EES (via en mellanhand auktoriserad av SEB AM)
 • Multilaterala handelsplattformar (MTF) och deras motsvarigheter utanför EES
 • Organiserade handelsplattformar (OTF) och deras motsvarigheter utanför EES
 • Systematiska internhandlare (SI) och deras motsvarigheter utanför EES
 • Marknadsgaranter (med en motpart godkänd av SEB AM)
 • Andra likviditetsgaranter (med en motpart godkänd av SEB AM)
  SEB AM kan utföra order för kunders räkning eller placera order hos en enhet som kan utföra order utanför en handelsplats. I dessa fall finns det en risk att den valda handelsplatsen inte kan fullgöra sina skyldigheter. Denna risk minskas genom att endast göra transaktioner med godkända motparter, säkerställa att korrekt dokumentation finns på plats (t.ex. ISDA Master Agreement) och använda säkerheter där så är lämpligt. En lista över de viktigaste handelsplatserna där SEB AM utför transaktioner i varje klass av finansiella instrument finns på sebgroup.com/sv/asset-management.

Ramverk för bästa utförande

Faktorer för utförande SEB AM strävar efter att vidta alla tillräckliga åtgärder för att på konsekvent basis uppnå bästa möjliga resultat när de utför order för kunders räkning eller placerar order hos andra enheter för utförande. För detta ändamål har SEB AM implementerat processer som tar hänsyn till ett antal utförandefaktorer, inklusive:

 • tillgängliga priser på marknader och handelsplatser som SEB AM har tillgång till;
 • transaktionskostnader, inklusive utförandeavgifter och avvecklingskostnader
 • snabbheten i utförandet;
 • sannolikheten för utförande och avveckling, som påverkas av marknadslikviditet;
 • transaktionens storlek och art;
 • alla andra omständigheter som SEB AM anser vara relevanta.

Totalt övervägande

Normalt under MiFID II bestäms bästa möjliga resultat i termer av total ersättning som representerar priset på det finansiella instrumentet och kostnaderna för utförandet av kundens order. Kostnaderna skall omfatta alla utgifter som kunden ådragit sig och som är direkt relaterade till utförandet av ordern, såsom avgifter för handelsplatsen, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalas till tredje parter som är involverade i utförandet av ordern. Snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, orderns storlek och art, marknadspåverkan och andra implicita transaktionskostnader får ges företräde framför det omedelbara pris- och kostnadsövervägandet endast i den mån de bidrar till att ge bästa möjliga resultat när det gäller det totala vederlaget till den icke-professionella kunden.

Test av handelsrelation

Enligt Europeiska kommissionen kan följande fyra överväganden, kallade “four-fold test”, åberopas för att avgöra om beroende föreligger för kundens räkning för en specifik transaktion:

 • vilken part som initierar transaktionen;
 • den typiska marknadspraxisen och förekomsten av en konvention att “shoppa runt”; 6 (20) SEB Asset Management AB
 • de relativa nivåerna av pristransparens inom en marknad;
 • den information som lämnas till kunden och eventuella överenskommelser som ingås. Detta test används för att avgöra om det är sannolikt att kunden försöker förlita sig på SEB AM för att skydda sina intressen. Eftersom kriterierna kan variera beroende på den specifika tillgångsklassen, utvecklas det ytterligare i Bilaga 1 till policyn hur dessa kriterier tillämpas.

Kriterier för genomförande 

Vid bedömningen av den relativa betydelsen av var och en av ovanstående faktorer kommer SEB AM att ta hänsyn till (utöver eventuella specifika instruktioner som en kund kan ge, se 3.8 nedan) följande kriterier som en del av den övergripande utförandestrategin:

 • Kundens egenskaper, inklusive dess klassificering som ickeprofessionell eller professionell; 
 • Typ av transaktion (inklusive storlek och sannolik marknadspåverkan);
 • Det finansiella instrument som berörs;
 • De handelsplatser till vilka transaktionen kan riktas;
 • Alla andra omständigheter som SEB AM anser vara relevanta.

Aggregerade order 

SEB AM kan lägga samman en kundorder med andra kunders order i samma finansiella instrument för att ge rättvis och skälig behandling till alla kunder i linje med MiFID II-kraven. Aggregerade order ska vara fördelaktiga (eller osannolikt vara ofördelaktiga) för alla kunder vars order ska aggregeras.

Fördelning av order 

Order måste allokeras i enlighet med dokumenterade förhandsallokeringar som tillhandahålls av portföljförvaltarna. I händelse av partiella tilldelningar måste order tilldelas baserat på den ursprungliga pro rata, med hänsyn till egenskaperna hos de finansiella instrumenten i fråga (minsta omsättningsbara belopp, ökning, etc.) och kundernas specifika instruktioner. SEB AM definierar på förhand fördelningen av order. Så snart de är medvetna om att de utförts, överför de till förvaringsinstitutet/ kontoinnehavaren den exakta och slutliga fördelningen. Denna policy säkerställer att order fördelas rättvist mellan kunder

Korsvisa transaktioner

Korshandel kan uppstå när SEB AM för flera kunders räkning genomför köp- och säljtransaktioner samtidigt i samma finansiella instrument. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga regelverk kan SEB AM genomföra korsvisa transaktioner mellan kunders portföljer för att uppnå bästa möjliga resultat för kunderna i varje portfölj, särskilt när det gäller kostnader (lägre förmedlingskostnader eller handel till ett mellanpris). Korsvisa transaktioner mellan SEB AM:s kunder utförs externt genom godkända mäklare eller handelsplatser.

Övervakning och granskning

Om en kund önskar att få ett formellt underlag avseende hur SEB AM följt de procedurer som har fastlagts i riktlinjerna i relation till en eller flera order, bör kunden ta upp frågan med sin vanliga SEB-kontakt och göra klart att denne väntar sig ett skriftligt svar. SEB AM har infört arrangemang för att övervaka och regelbundet granska tillämpningen av policyn. SEB AM kommer att göra en översyn av sin Policy minst en gång per år, och den senast uppdaterade versionen av Policyn kommer att göras tillgänglig på sebgroup.com/sv/asset-management. I händelse av en väsentlig förändring meddelas kunderna genom publicering på webbplatsen.