Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor från aktieägare och SEB:s svar

Fråga från My Schuldt

19 februari 2021

Årsstämman, SEB
Förslag till årsstämman:

Att SEB snarast avyttrar samtliga investeringar i fossila bränslen och fortsättningsvis avstår från investeringar i fossila bränslen.

Skulle du ge ett litet barn en kofta som kliar?

Den ”kofta” som ett instabilt klimat innebär kommer att orsaka stort mänskligt lidande, för oss och för barnen. Konsekvenserna är svåra och kommer att påverka liv på jorden under hundratals år.

Eftersom användning av fossila bränslen orsakar ett instabilt klimat är det djupt oetiskt att fortsätta investera i dem.

Jag uppmanar SEB:s aktieägare att rösta för att SEB snarast avyttrar samtliga investeringar i fossila bränslen och förbinder sig att fortsättningsvis avstå från investeringar i fossila bränslen.

My Schuldt
Aktieägare i SEB sedan barnsben

Svar till My Schuldt


Fråga från Anna Skarhed

Jag är sedan 45 år kund hos SEB. Har nu blivit uppmärksammad på att SEB är den bank som har i särklass sämst kontroll av miljöaspekterna när det gäller investeringar. Eller, ännu värre, den bank som fullständigt struntar i miljökonsekvenser?

https://www.instagram.com/p/CKvcMwHo3GR/?igshid=yh60s5zwkesc

Detta bekymrar mig mycket!
Vad är styrelsens och VD:s förklaring?
Vilka åtgärder planerar SEB att vidta? 
Kan jag som kund räkna med att denna jumboplacering snart är ett minne?

Svar till Anna Skarhed


Fråga från Ebba Holmquist

Hej,
Jag är sedan flera år kund hos SEB. Har nu blivit uppmärksammad på att SEB är den bank som har i särklass sämst kontroll av miljöaspekterna när det gäller investeringar. Eller, ännu värre, den bank som fullständigt struntar i miljökonsekvenser?

https://www.instagram.com/p/CKvcMwHo3GR/?igshid=yh60s5zwkesc
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/seb-lanar-ut-miljarder-till-klimatvarstingar/

Detta bekymrar mig mycket!
Vad är styrelsens och VD:s förklaring?
Vilka åtgärder planerar SEB att vidta? 
Kan jag som kund räkna med att denna jumboplacering snart är ett minne?
Mvh Ebba Holmquist

Svar till Ebba Holmquist


Fråga från Anders Persson

Hej!
Angående den nya policyn för fossila bränslen, så undrar jag angående punkt 8.3 huruvida den gäller analogivis eller e contrario för mobila kraftkällor och då även delen för förnyelsebara energikällor. Mobila kan vara bilar, lastbilar, arbetsfordon, båtar, fartyg och flygplan. För SEB kan det handla om finansiering av tillverkning, köp eller leasing och kan därmed utgöra en signifikant del. Kan ni göra en genomgång hur ni ser på de olika delarna och även framöver.

Bästa hälsningar

Anders

Svar till Anders Persson


Fråga från Birgitta Eriksson

Från aktieägare
Birgitta Eriksson

Jag har tagit del av Fair Finance Guide och Bank Tracks senaste rapport om svenska storbankers
utlåning till bolag och företag som utvinner fossil olja, kol och gas eller bedriver andra fossila
verksamheter. Detta har bankerna fortsatt att göra trots samstämmiga forskarrapporter om
klimatförändringen, stor samhällsdebatt i Sverige och världen samt Parisavtal.

SEB är, enligt rapporten, den värsta banken i Sverige vad gäller att bevilja stora lån till fossilbolag.
Även till bolag som öppnar nya kol och oljefyndigheter!

Jag är som aktieägare och kund oerhört besviken över detta.
Och jag är inte ensam.

En bank av SEB:s storlek och finansiella styrka måste ta ett särskilt ansvar för att de stora summor som utlånas bidrar till etiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Jag har också trott att SEB tagit dessa frågor på större allvar.
Men det skrivna ordet räcker inte.
Handling är det enda som räknas.

Då utlåningen till fossila verksamheter uppmärksammats i radio, TV och sociala medier lämnar nu
kunder SEB och de andra storbanker som finns med i rapporten. Det bör ge anledning till oro. Som
aktieägare ser jag det som en avsevärd risk för minskad trovärdighet.

Att låna ut till företag om bidrar till fossila energikällor är också en stor finansiell risk. Nu behöver
istället möjligheter till finansiering riktas till branscher som hejdar klimatförändringen, räddar arter och minskar resursförbrukningen. Det borde vara den strategiska inriktningen för SEB:s utlåning. Där finns framtiden.

För mig som aktieägare är SEB:s kommande agerande i dessa frågor avgörande.

Jag vill ställa följande frågor till styrelsen och årsstämman:

1. Finns tillräcklig kunskap i bankens styrelse/ ledning om den klimatförändring som pågår, vilka
konsekvenserna är samt hur litet tidsfönstret är för att Parisavtalet ska kunna uppfyllas?

2. Kommer SEB att sluta låna ut till bolag vars verksamhet bidrar till klimatförändringen och förstör livsmiljöer? I så fall när? Kommer hållbarhetspolicyn att skärpas i den riktningen?

3. Om SEB har för avsikt att fortsätta låna ut pengar till fossilbolag under förevändningen att det
bidrar till att hjälpa bolagen att ställa om till förnybar produktion, kommer dessa lån då i så fall att
villkoras? Kommer villkoren att noga följas upp och avslutas om de inte uppfylls?

2021-03-17
Birgitta Eriksson

Svar till Birgitta Eriksson


Fråga från Joachim Pfeil Jr

Till Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Högt ärade Styrelse.

När man skall gå in i SEB Internetbanken privat och där printa ut kontoutdrag så möts man i rubriken av datumformat av typsnitt från USA.

Detta ger i mina ögon en missvisande struktur, speciellt då övriga datumformat på tre olika övriga ställen på samma sida visar Svensk datumformat enligt Svensk Standard ISO 8601 som fastställdes 30 Juni 1972 (1972-06-30).

När SEB för övrigt använder detta ovan i Sverige fastställda datumformat samt ibland även Europeiska Unionens datumformat enligt DIN 5008 bör det av god sed innebära att detta enstaka datumformatet från USA ändras till korrekt datumformat likvärdigt överallt, och då enligt Svensk eller Europeisk standard.

Jag har självklart försökt ventilera detta via SEB Kundtjänst och flertalet medarbetare där, men svaret man konstant och i över ett år gett mig är att det inte är möjligt att ändra på detta datumformat i SEB Internetbank, detta är för mig förvånande av en bank i världsklass, och därav att jag nu lyfter frågan till Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Det kan noteras att i kontoutdragen i SEB Internetbanken Företag så är datumformaten där korrekt skrivna och enligt Svensk standard.

Jag yrkar härmed ödmjukast att Styrelsen i Skandinaviska Enskilda Banken AB utifrån ovanstående information utfärdar order till SEB IT-Avdelning eller till berörd person eller avdelning att ändra datumformatet enligt ovan beskrivning till korrekt datumformat i kontoutdragen i SEB Internetbanken Privat.

Stort tack på förhand tecknar högaktningsfullt Aktieägare och Helkund i SEB

Joachim Pfeil Jr
20 Mars 2021

Svar till Joachim Pfeil Jr


Framställan och fråga från Elisabeth Dahlerus Dahlin

Begäran till SEB:s bolagsstyrelse om ärendebehandling vid SE-bankens bolagsstämma den 30 mars 2021.

Dispositioner av SE-bankens utlåning till fossil verksamhet samt investering i densamma.

Trots löften om ansvarstagande för klimatet lånar SE-banken ut mycket kapital till fossil verksamhet varje år. Till exempel så har SE-banken sedan Parisavtalet undertecknades av Sveriges regering och riksdag under perioden 2016-2020 lånat ut etthundrafemtio miljarder kronor till fossilbolag. (Detta att jämföra med Svenska Handelsbankens utlåning till samma ändamål under samma period: sex miljarder).
SE-banken understödjer bland annat borrande i Arktis efter olja, samt utvecklande av ny kolkraft. (Källa: ”Fair Finance Guide” och ”BankTrack”.)

Undertecknad ber vänligen bankens styrelse förklara sina motiv till besluten bakom de 2016-2020 utlånade etthundrafemtio miljarderna till fossil verksamhet.

Mitt yrkande till SEB:s styrelse som aktiesparare i SEB är:
1) Att SE-banken omedelbart verkar för exkludering av fossilbolag som låntagare i SE-banken.
2) Att SE-banken även exkluderar fossil verksamhet som investeringsobjekt.

Jag yrkar vidare på att SE-bankens styrelse inte beviljas ansvarsfrihet.
Med sin policy för utlåning till fossil verksamhet har styrelsen under perioden 2016-2020 aktivt motverkat Parisavtalets uppfyllande, samt motverkat den svenska regeringens och riksdagens arbete för detta avtals genomförande.

7 februari 2021

Elisabeth Dahlerus Dahlin

Samt:

Till styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB,

Bästa styrelsemedlemmar ordföranden Marcus Wallenberg, VD Johan Torgeby och revisor Hamish Mabon!

Inför SEB-styrelsens videoevent den 24 mars kl 14 ber jag er vänligen behandla frågan nedan i videoeventet:

Fråga: Är SEB-styrelsen beredd att ändra sin fossila utlåningspolicy? 

Är SEB beredd att lägga om sin policy för utlåning från fossil verksamhet till hållbar och förnybar energiverksamhet?

Om ja – till när avser sig SEB ha genomfört en sådan policy, i linje med Parisavtalets klimatmål?

Omgående? Om inte – till när kan detta göras?

Med vänliga hälsningar!

17 mars 2021

Elisabeth Dahlerus Dahlin

Svar till Elisabeth Dahlerus Dahlin


Framställan och fråga från Rolf Lindahl

Till styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken

2021 har kallats ett ”supermiljöår” med flera viktiga toppmöten på klimat- och miljöområdet. I november genomförs FN:s klimattoppmöte i Glasgow, COP26. Mötet är avgörande för att sätta ambitionsnivån för världens förmåga att hantera klimatkrisen.

Att finansiella institutioner agerar kraftfullt är helt centralt för i vad mån världen kommer att lyckas. Ett sextiotal organisationer kräver därför i ett gemensamt upprop att finansiella aktörer fram till COP26 gör åtaganden om att de projekt och företag som stöds ska vara anpassade till ett 1,5°C-scenario.

Mot bakgrund av detta hemställer jag, i egenskap av aktieägare, till årsstämman 2021:
att besluta att SEB senast 2025 bara ska finansiera de företag och projekt som är i linje med vad vetenskapen kräver för att världen ska hålla sig under 1,5°C
att styrelsen återrapporterar hur detta har implementerats senast vid årsstämman 2022 och därpå årligen fram till dess att det genomförts fullt ut.

Rolf Lindahl, kampanjledare Greenpeace, 2021-02-09

Samt:

Frågor till Skandinaviska Enskilda Banken vid den digitala frågestunden den 24 mars 2021

SEB har nyligen kommit ut med en ny policy som begränsar bankens stöd till fossila bränslen. Det är välkommet att banken genom den har tagit flera steg framåt. Samtidigt lämnar den nya policyn utrymme för stora undantag vilket gör att en stor del av bankens stöd till fossil verksamhet såsom kolkraft kan fortsätta oförtrutet. Detta innebär att SEB inte uppfyller sitt åtagande om att vara förenlig med Parisavtalet.

Vad kommer SEB att göra för att täppa till de kryphål som finns i policyn och säkerställa att hela bankens verksamhet är i linje med Parisavtalet och när kan ni garantera svenska småsparare hos SEB att banken inte bidrar till att finansiera kol-, olje- och gasindustrin?

Svar till Rolf Lindahl