Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s China Financial Index: Vändning för Nordeuropeiska företag i Kina. Ökad efterfrågan, högre vinstförväntningar

Kinas ekonomi bottnade under andra halvåret 2012 och allt fler tecken tyder nu på en ljusning.  Statliga stimulanser, en relativt expansiv penningpolitik och positiva exportsiffror har bidragit till ett förbättrat affärsklimat. Hälften av toppcheferna på svenska och andra nordeuropeiska dotterbolag i Kina är nu positivt inställda till affärsläget och vinstutvecklingen i landet. Efter tre undersökningar i rad med fallande sentiment stiger SEB:s China Financial Index i mars till 60.8 från 56.1 i september.

Andelen företag som upplever minskande kundefterfrågan som det största hotet faller från 70% till drygt 40%. Företagen ökar expansionstakten något i Kina.  Två av tre företag planerar ytterligare investeringar. Runt 15 procent av företagen planerar signifikanta investeringar vilket är oförändrat sedan september. Drygt hälften av företagen planerar ytterligare anställningar vilket är något fler än i förra undersökningen.

  • Optimismen bland företagen har ökat sedan förra mätningen och det är tydligt att orderböckerna ser bättre ut än i höstas.  Investeringsplanerna ökar endast marginellt vilket antyder att en del produktionsföretag fortfarande har en viss överkapacitet i Kina, samtidigt som man väntar på fler positiva nyheter. De flesta drog heller inte ner investeringsplanerna så mycket förra året trots negativa signaler, säger Fredrik Hähnel, chef för SEB Shanghai, som har skrivit rapporten.

Även om det mesta tyder på att vi inte får se tvåsiffriga tillväxtsiffror mer i Kina så är det tydligt att ekonomin efter sju kvartal med fallande tillväxt nu vänt uppåt. Tillväxten för fjärde kvartalet 2012 hamnade på 7.9 procent, något högre än 7.4 procent för det tredje kvartalet. Det mesta tyder på att vi har en försiktig återhämtning framför oss och att tillväxten 2013 kommer att bli högre än 2012. Under 2013 räknar SEBs ekonomer med en tillväxt på 8.1 procent i Kina.

De positiva ekonomiska signalerna i Kina har gjort att fler svenska och andra nordeuropeiska bolag ser med tillförsikt på affärerna i regionen. Ungefär hälften av företagen ser nu positivt på kommande sex månader medan andelen negativa faller från en tredjedel till endast 10 procent. Resterande 40 procent har en neutral bild av framtiden. Knappt hälften av företagen tror på stigande vinster framöver vilket är en ökning sedan förra mätningen. Mycket få företag tror att vinsten kommer att falla kommande sexmånadsperiod.

  • Oavsett vad man tror om uthålligheten i Kinas tillväxtmodell så kan man konstatera att höstens stimulanser, framför allt i form av infrastrukturinvesteringar, har fått fart på industrin. Samtidigt är det tydligt att den privata konsumtionen har många år av stark tillväxt framför sig i Kina. Det gör att företag som riktar sig direkt mot kinesiska konsumenter är något mer positiva än industribolagen, fortsätter Fredrik Hähnel.

44% av respondenterna ser vikande kundefterfrågan som det största orosmolnet, vilket är en minskning från 70% i förra undersökningen. 16% ser ökad konkurrens som den näst största orosfaktorn. Andra viktiga frågor är komplext regelverk och bristen på kvalicerad arbetskraft.

  • Bilden av en bättre orderstock stärks av att färre bolag  oroas mest över kundefterfrågan. Samtidigt visar undersökningen en tydlig svängning mot oro för ökad konkurrens där utländska investerare ser hur allt fler kinesiska bolag rör sig upp i värdekedjan och tar marknadsandelar.

Hälften av företagen tror att den kinesiska valutan RMB kommer att stärkas mot US-dollarn. Sju av tio tror på högre räntor. En tredjedel av företagen räknar med en löneökning på 7-8 procent i den kinesiska verksamheten under 2013 medan fyra av tio bolag räknar med att lönerna stiger 9-10 procent eller ännu mer. Med tanke på att den officiella inflationen på årsbasis låg på runt 2% i januari i Kina framstår detta som högt.

  • Konkurrensen om kompetens är stenhård, och arbetskraften är fortfarande ganska kortsiktig och snabbfotad om man jämför Kina med mer utvecklade marknader, säger Fredrik Hähnel.

Detta är den nionde publiceringen av SEB: s China Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som genomfördes under perioden 18-22 februari omfattar totalt 12 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Ett index över 50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press


För mer information kontakta

Fredrik Hähnel, chef SEB i Shanghai
+86 1381 680 99 77
fredrik.hahnel@seb.se

Presskontakt

Anna Helsén, presschef
+46 70-698 48 58
anna.helsen@seb.se  
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 453 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.