Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Snabbväxarindex:Medelstora företag går urstarkt - fortsatt tillväxt och god lönsamhet bland de snabbast växande företagen

Syftet med Snabbväxarindex är att kvartalsvis mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen. Detta görs genom att bland annat ställa frågor kring efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning. Resultaten av tredje indexomgången sedan start visar på en fortsatt optimism, framför allt bland de medelstora företagen. 79 procent av dessa anger att efterfrågan på företagens produkter och tjänster det senaste kvartalet varit stark och lika många anger att de förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan.
 
-   Tilltron till konjunkturen är fortfarande stark, överlag är det 68 procent som ser fortsatt stark efterfrågan, 30 procent ser normal efterfrågan och bara 2 procent ser minskande efterfrågan kommande kvartal. Även på frågor om finansiell ställning och lönsamhet svarar en klar majoritet att den är god snarare än genomsnittlig, vilket är glädjande signaler efter den senaste tidens ökade kreditoro, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Bland företagen är det fortfarande en majoritet som anger att de kommer att fortsätta att öka personalstyrkan (54 procent) det närmaste kvartalet, 45 procent anger oförändrad personalstyrka och bara 1 procent säger att de kommer att dra ner på personal.
 
-   De snabbväxande företagens investeringar i Sverige har ökat eller varit oförändrade det senaste kvartalet, nästan ingen har börjat dra ner på investeringarna. Bland de medelstora företagen är ökningen störst. Även investeringarna utomlands har ökat mest bland de medelstora företagen, vilket är glädjande eftersom Sverige behöver fler företag som växer sig stora, säger Ingela Hemming.
 
Resultat av Snabbväxarindex i korthet:
 •          Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är 61, (61 även föregående kvartal). På den aktuella skalan mellan -100 och +100 får detta ändå betraktas som en indikation på stark efterfrågan bland snabbväxarna.
 •          64 procent (64) av de tillfrågade bedömer att verksamheten kommer att utvecklas starkare kommande kvartal jämfört med föregående. Den största ökningen gällande tilltron till framtidsutvecklingen står de medelstora företagen med fler än 50 anställda för, 71 procent av dessa tror på en bättre utveckling kommande kvartal.
 •          De medelstora snabbväxarna investerar alltmer utomlands. 17 procent uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet. När det gäller investeringar i Sverige så ökar de också mest bland de medelstora företagen, från 44 procent förra kvartalet till 54 procent. Samtidigt svarar 41 procent av företagen att investeringarna i Sverige ökat under samma period.
 •          54 procent (54) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet. Bara 1 procent (2) anger att antalet kommer att minska.
 •          Gällande snabbväxarnas allmänna finansiella ställning bedömer 67 procent (71) att den är god, 30 procent (26) att den är genomsnittlig samt endast 3 procent (4) att den är dålig. Lönsamheten bedöms också vara god, 63 procent (62) av företagen uppger god lönsamhet medan endast 3 procent (4) uppger att den är dålig.
 •          Det viktigaste för företagens framtida tillväxt är konjunkturutvecklingen och möjligheten att anställda rätt medarbetare. Både andelen som uppger att konjunkturutvecklingen är viktigast och de som kommer att behöva mer kvalificerad personal i framtiden har ökat sedan förra indexomgången.
 •  
  SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
   
  Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
   
   
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
  SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2007 uppgick koncernens balansomslutning till
  2 188 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 403 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
   
  ____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070 763 82 97
  Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se