Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Bolagsstämma i SEB den 13 april

Nomineringskommittén som representerar 36 procent av röstetalet för samtliga aktier föreslår att antalet styrelseledamöter blir 10 utan suppleanter. Till ledamöter föreslås omval av Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Lars H Thunell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Gösta Wiking. Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg. Nomineringskommittén föreslår nyval av Annika Falkengren från och med den 1 januari 2006, då Lars H Thunell avgår som verkställande direktör och styrelseledamot.
 
Styrelsens arvode föreslås bli 6 050 000 kronor att fördelas enligt följande: 1 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 2 950 000 kronor att fördelas av styrelsen mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i Banken samt 1 800 000 kronor för kommittéarbete att fördelas av styrelsen.
 
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram med tydliga prestationskrav. Programmet, som omfattar cirka 500 ledande befattningshavare ger deltagarna rätt att efter tre år köpa SEB aktier om förutbestämda prestationskrav uppnås. Framtagandet av det nya programmet har skett i samråd med 16 av SEB:s största svenska ägare.
 
Med ett incitamentsprogram baserat på tydliga prestationskrav kan aktieägarna säkerställa ett långsiktigt engagemang i SEB hos ledande befattningshavare samtidigt som dessa ges möjlighet att ta del i SEB:s långsiktiga framgång och värdeskapande. Programmet, som är i linje med internationellt beprövade så kallade performance share-program syftar till att likställa aktieägarnas och deltagarnas intressen. Utvärdering av tidigare års incitamentsprogram har visat att dessa bidragit till att hålla ned SEB:s lönekostnader.
 
Huvudinriktningen i förslaget är att programmet är prestationsbaserat, aktieinriktat och transparent. Programmet innebär tilldelning av rätter att köpa A-aktier för 10 kronor i banken. Det slutliga utfallet bestäms av om vissa förutbestämda prestationskrav uppnås under den kommande treårsperioden.
 
 
Två prestationsmått har valts för att skapa balans mellan absolut och relativ utveckling: absolut utveckling i form av real ökning av vinst per aktie och relativ utveckling i form av högre totalavkastning än konkurrenterna (aktiens värdeökning + utdelning). För båda prestationsmåtten har ett tak satts för maximal tilldelning.
 
Prestationskraven är högt satta. Bankens vinst måste öka rejält och totalavkastningen utvecklas betydligt bättre än hos konkurrenterna för att fullt utfall ska uppnås. Om liknande program hade trätt i kraft i slutet av 1990-talet hade inte fullt utfall uppnåtts för något program, utan varierat mellan 20 och 90 procent. Styrelsen anser att förslaget ger en bra balans mellan motivation och belöning av ledande befattningshavare i Banken samtidigt som det svarar mot och uppfyller aktieägares och andra intressenters krav om kompensation som är väl avvägd och konkurrenskraftig.
 
Styrelsen föreslår också att bolagsstämman skall besluta att SEB får återköpa och sälja egna aktier på marknaden för:
-          SEB:s egen värdepappersrörelse (innehavet får ej överstiga 3 procent av det totala antalet aktier i Banken)
-          Kostnadseffektiv säkring för SEB:s långsiktiga incitamentsprogram
-          Generellt återköp (maximalt 20 miljoner aktier dock högst 2,8 miljarder kronor) samt indragning av tidigare återköpta aktier för effektiv hantering av koncernens starka kapitalsituation.
 
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,35 kronor per A- respektive C-aktie.
 
Se www.sebgroup.com för styrelsens fullständiga förslag avseende långsiktigt incitamentsprogram samt återköp/försäljning av egna aktier.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner. SEB har 670 bankkontor i Sverige, Tyskland, Baltikum och Polen. SEB har drygt 5 miljoner kunder, varav 1,9 miljoner internetkunder. Den 30 december 2004 uppgick koncernens balansomslutning till 1 591 miljarder kronor och förvaltat kapital till 886 miljarder kronor. Koncernen finns representerad i ett 20-tal länder jorden runt och har cirka 18 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.