Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Bokslutsmeddelande 2003

Förbättringsprogrammen fortsätter ge starka resultat
 
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2 194 Mkr, en ökning med 9 procent jämfört med tredje kvartalet och 17 procent bättre än fjärde kvartalet i fjol
 • Rörelseresultatet för helåret inklusive pensionsavräkning ökade med 7 procent till 7 963 Mkr, medan resultatet exklusive pensionsavräkning steg med 13 procent till 7 305 Mkr
 • Nettoresultatet för 2003 förbättrades med 7 procent till 5 704 Mkr
 • Intäkterna under helåret var i stort sett oförändrade, men provisionsintäkterna steg under året
 • Kostnaderna minskade med 4 procent inklusive och med 6 procent exklusive pensionsavräkning
 • Kreditförlustnivån var fortsatt stabil
 • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 12,3 procent (12,0) och vinst per aktie till 8:22 kronor (7:60)
 • Utdelningen föreslås till 4:00 (4:00)
 • Till följd av den starka kapitalbasen föreslås ett generellt återköp av aktier.
 • Förbättringar på många områden
  • Stärkta marknadspositioner på många områden
  • Förbättrad kundnöjdhet och ranking
  • Höjd motivation bland medarbetarna
  •  
    
   Koncernchefen kommenterar:
    
   Vårt förbättringsprogram 3 C har fortsatt att generera starka resultat på många håll i koncernen. Våra kunder har blivit mer nöjda med våra tjänster, kostnaderna har fortsatt minska och våra medarbetare är mer motiverade än tidigare. Resultatet har för varje kvartal blivit allt starkare.
    
   Det är glädjande att se att det är så många olika delar i koncernen som bidragit till vårt resultat. I ett vidare perspektiv är det inte bara resultatet för aktieägarna som ökat under 2003, utan även värdet för våra kunder och medarbetare.
    
   Det viktigaste av allt är våra kunder
   och deras relation till oss. Vi bestämde oss för två år sedan att satsa mer kraftfullt på våra kunder, både på privat- och företagssidan. Under de senaste åren har en mängd åtgärder satts in när det gäller produkterbjudande, service, tillgänglighet och priser. Vi har också förändrat vårt sätt att arbeta och fatta beslut. Det är därför glädjande för alla inom SEB att se att arbetet gett resultat. Vi kan konstatera att våra kunder steg för steg blivit allt mer nöjda med oss och att vi ökar våra marknadsandelar på många håll. Det gäller för alla grupper av kunder. Att kunderna är nöjda och väljer oss för merparten av sina finansiella behov är det viktigaste för oss och vår lönsamhet.
    
   Men utan våra medarbetare, deras engagemang och kompetens,
   är det svårt att nå någon högre grad av kundnöjdhet. Deras kompetens är nyckeln till kundernas förtroende, det handlar om att ge god service, utföra effektiva tjänster samt att ge bra rådgivning.
    
   Därför är det lovande för framtiden att våra medarbetare också upplever en allt starkare motivation. Under året som gått har alla medarbetare och alla chefer inom SEB ägnat mycket tid åt att etablera och införa våra koncerngemensamma värderingar: engagemang, professionalism, kontinuitet och ömsesidig respekt. Det är en viktig del av hur vi arbetar för en starkare gemensam kultur tvärs över organisatoriska och geografiska gränser. Genom att agera som "ett SEB" gentemot våra kunder hoppas vi kunna bli både effektivare, erbjuda bättre och bredare lösningar och förenkla kontakten mellan dem och oss. Många av våra medarbetare har också ägnat tid och engagemang åt olika välgörenhets- och samhällsprojekt.
    
   För aktieägarna är det dock till syvende och sist hög och uthållig lönsamhet som räknas.
   Tack vare ökad kundnöjdhet, ökade marknadsandelar, engagerade medarbetare och lägre kostnader har vi lyckats öka vårt resultat kvartal för kvartal trots en svag konjunktur på många områden.
    
   När det gäller de olika delarnas bidrag till helheten kan vi konstatera att storföretagssidan med ansvar för nordiska och tyska storföretag samt internationella finansiella institutioner, blivit allt viktigare för oss ur ett lönsamhetsperspektiv. Det är också glädjande att se att resultatet här inte bara är högt utan också mer stabilt.
    
   Den nordiska kontorsrörelsen har också visat fina ökningstal för både resultat och volymer och förbättrad kundnöjdhet efter de förändringar som genomförts. Under året har kapitalförvaltningen uppvisat förbättrad avkastning och stark försäljningsutveckling. Den svenska livförsäkringsrörelsen har också trots ett svårt år både ökat marknadsandelar och resultatet kraftigt.
    
   I Tyskland har ekonomin varit fortsatt svag under 2003 och vår retail-verksamhet där genomgår nu en omstrukturering för att anpassa kostnaderna till den lägre efterfrågan. Lönsamheten har varit svag, även om resultatet är starkt jämfört med våra tyska konkurrenter, där många visat röda siffror under året. Men det räcker inte för att nå upp till våra krav. Vår tyska retail-verksamhet inför därför ytterligare ett omstrukteringsprogram för att anpassa kostnaderna till den låga efterfrågan. En viss förbättring i konjunkturen i kombination med det pågående strukturarbetet gör att vi ser ljusare på utvecklingen i Tyskland framöver.
    
   Division Baltikum & Polen har återigen levererat ett starkt resultat. Vi ser en fortsatt kraftig tillväxt i de baltiska ekonomierna och följaktligen i våra banker. Efter det att vi successivt förvärvade bankerna i Estland, Lettland och Litauen under tiden 1998-2000 har de bidragit med ökande och starka resultat.
    
   Sammanfattningsvis kan sägas att SEB står starkt. Vi har genomgått ett genomgripande förbättringsarbete som fortsätter att generera resultat. Vi har en stabilitet och bredd i vårt resultat som vi inte haft tidigare och en stark kapitalbas. Strategin framöver handlar om att fortsätta driva de nyckelfrågor vi tidigare fokuserat i 3 C-programmet, dvs att fortsätta koncentrationen på kunder, kostnader och ett förbättrat internt samarbete. Vårt mål är att aktieägare, kunder och medarbetare fortsatt ska se resultatet av det arbetet - särskilt när vi nu börjar skönja en ekonomisk ljusning!
    
   Koncernen
    
   Fjärde kvartalet isolerat
    
   Förbättrat resultat
   Det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 2 194 Mkr inklusive pensionskompensation, 9 procent bättre än föregående kvartal och 17 procent högre än motsvarande kvartal 2002. Förbättringen berodde på ökade kapitalmarknadsrelaterade intäkter.
    
   Intäkterna uppgick till 7 113 Mkr, en ökning med 6 procent jämfört med tredje kvartalet och med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol.
    
   Räntenettot var i princip oförändrat jämfört med såväl föregående kvartal som sista kvartalet 2002.
    
   Provisionsnettot ökade med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2003 och med 11 procent jämfört med fjärde kvartalet 2002.
    
   Nettoresultatet av finansiella transaktioner var markant högre än under tredje kvartalet och i nivå med föregående år.
    
   Kostnaderna inklusive pensionskompensation, 4 647 Mkr, var 4 procent högre än föregående kvartal, främst till följd av ökade resultatrelaterade ersättningar, men 1 procent lägre än i fjol.
    
   Kreditförlusterna netto uppgick till 330 Mkr, en ökning med 57 Mkr jämfört med föregående kvartal och 52 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2002.
    
   Helåret 2003
    
   Operativt rörelseresultat: 8 miljarder kronor
   Rörelseresultatet
   ökade med 7 procent till 7 963 Mkr (7 412), trots lägre pensionskompensation. Resultatet exklusive pensionskompensation steg med 13 procent till 7 305 Mkr (6 464).
    
   Årets resultat (vinst efter skatt) steg med 7 procent till 5 704 Mkr (5 318).
    
   Stabil intäktsnivå
   Intäkterna minskade med 1 procent till 27 071 Mkr (27 378).
    
   Räntenettot
   uppgick till 13 782 Mkr (13 719). De ökade volymerna - framför allt för bolån - uppvägde den negativa effekten av sjunkande korträntor.
    
   Provisionsnettot
   ökade med 2 procent till 10 218 Mkr (9 975). Högre aktivitetsnivåer bland kunderna och högre värde på förvaltat kapital hade en positiv effekt på de aktierelaterade provisionerna, som svarade för cirka 40 procent av koncernens provisionsnetto under 2003. Intjäningen från aktiviteter inom corporate finance påverkades negativt av att det inte gjordes några nyintroduktioner i Sverige under 2003.
    
   Nettoresultatet av finansiella transaktioner
   uppgick till 2 084 Mkr (2 409). Den lägre aktiviteten under sommarmånaderna och osäkerheten inför folkomröstningen om euron hade negativ inverkan, medan det sista kvartalet visade en stark förbättring.
    
   Övriga intäkter
   minskade till 987 Mkr (1 275), främst till följd av att realisationsvinsterna var lägre än under 2002.
    
   Minskade kostnader
   Kostnaderna inklusive pensionsavräkning minskade med 4 procent till 18 135 Mkr (18 949). Exklusive avräkningen reducerades kostnaderna med 6 procent till 18 793 Mkr (19 897).
    
   Personalkostnader
   brutto sjönk med 1 procent till 11 157 Mkr (11 297) till följd av reducerat antal anställda. Medeltalet befattningar i december 2003 uppgick till 17 832, en minskning med cirka 2 160 sedan juni 2001, som var utgångspunkten för besparingsprogrammet.
    
   Kompensationen från pensionsstiftelserna minskade med nästan en tredjedel till 658 Mkr (948).
    
   Övriga kostnader
   reducerades med 11 procent till 6 191 Mkr (6 923). Externa kostnader för IT uppgick till 1 508 Mkr (1 784). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 3,5 miljarder kronor (3,5).
    
   Ytterligare omstrukturering i Tyskland
   Trots de senaste årens märkbara förbättringar, och även om SEB klarat sig betydligt bättre än konkurrenterna i Tyskland, är resultatet för division German Retail & Mortgage Banking fortfarande otillfredsställande. Divisonen har därför startat ett program för ökad lönsamhet som omfattar en personalreducering på 400 personer. Detta kommer att leda till ytterligare omstruktureringskostnader på cirka 300 Mkr, framför allt under 2004.
    
   Nya redovisningsregler för pensionsrelaterade kostnader
   SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 31 december till 13,2 miljarder kronor (12,9) medan förpliktelserna uppgick till 10,6 miljarder (10,3). Övervärdet var således 2,6 miljarder kronor (2,6).
    
   Som rapporterades i delårsrapporten för tredje kvartalet kommer införandet av nya redovisningsprinciper, RR 29 (IAS 19), från och med 2004 att påverka företagens redovisade pensionskostnader. SEB:s analyser pekar på att koncernens övervärde per januari 2004 hamnar kring 1,7 miljarder enligt de nya reglerna. Förändringen väntas ge en negativ effekt på resultatet före skatt på cirka 250 Mkr för 2004 jämfört med nuvarande redovisningsprinciper. De nya principerna innebär att det egna kapitalet initialt ökar med cirka 1,3 miljarder kronor.
    
   Stabil kreditförlustnivå
   Koncernens kreditförlustnivå, var fortsatt stabil, 0,15 procent (0,13). Lägre återvinningar än under 2002 samt en uppbyggnad av reserver i Tyskland var de främsta skälen till att kreditförlusterna netto ökade till 1 006 Mkr (828). Kvaliteten i kreditportföljen var fortsatt stabil.
    
   Förbättrat resultat i försäkringsrörelsen
   SEB Trygg Livs rörelseresultat ökade till 149 Mkr (40). Detta resultat, som är divisionens hittills bästa, ingår i koncernens resultat.
    
   SEB Trygg Livs resultat i den löpande verksamheten (inklusive förändringar i övervärden men exklusive finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer) uppgick till 1 888 Mkr (1 343).
    
   Resultat inklusive förändring i övervärden konsolideras inte i SEB-koncernens resultat. För att ge en fullständig beskrivning av koncernens verksamheter redovisas SEB Trygg Liv, inklusive förändring i övervärden, på sidan 21 samt i "Tilläggsinformation", på www.sebgroup.com.
    
   Resultatet för SEB:s totala försäkringsrörelse, sak- och livförsäkring inklusive goodwillavskrivningar på 147 Mkr (147), uppgick till 78 Mkr (-56).
    
   Nettoresultat och skatter
   SEB:s vinst efter skatt ökade med 7 procent till 5 704 Mkr (5 318). Avkastningen på eget kapital förbättrades till 12,3 procent (12.0). Vinsten per aktie ökade till 8:22 kronor från 7:60 (vägt antal aktier).
    
   Skatten uppgick till 2 247 Mkr (2 057). Av detta utgör 1 402 Mkr (1 133) aktuell skatt, 761 Mkr (842) uppskjuten skatt och 84 Mkr (82) skatt avseende tidigare år. Den totala skattesatsen uppgick till 28,2 procent (27,8).
    
   Ökat förvaltat kapital
   Under 2003 ökade SEB-koncernens förvaltade kapital med 11 procent till 822 miljarder kronor (742). Nettoinflödet under året var 36 miljarder kronor (20) och värdeförändringen 44 miljarder. 11 miljarder kronor av nettoinflödet kommer från Sverige, 16 från Tyskland, 5 från övriga Norden och 4 miljarder från Baltikum och Polen.
    
   Nettoförsäljningen av fonder steg på SEB:s samtliga hemmamarknader med ökade marknadsandelar till följd.
    
   Kreditportföljen
   Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, uppgick till 1 012 miljarder kronor (1 000), varav lån inklusive leasing men exklusive repor uppgick till 776 miljarder kronor (731).
    
   Tillväxten i kreditportföljen var fortsatt hänförlig till svensk hushållsutlåning i form av bostadskrediter, den offentliga förvaltningssektorn i Tyskland samt till de tre baltiska dotterbankerna. Utlåning till företagssektorn ökade i lokal valuta men var fortsatt stabil i svenska kronor på grund av den starka utvecklingen av den svenska kronan främst i förhållande till US-dollarn.
    
   Sedan årsskiftet 2002 har det riskvägda beloppet för kreditrisker ökat med 6 procent till 490 miljarder kronor (462).
    
   Kreditportföljens geografiska fördelning var fortsatt stabil och kreditvolymerna koncentrerade till SEB:s hemmamarknader: Norden (45 procent), Tyskland (34 procent) och Baltikum (4 procent).
    
   Osäkra lånefordringar
   brutto uppgick per den 31 december till 10 877 Mkr (11 002 vid årsskiftet). Av dessa var 8 632 Mkr (8 862) nödlidande lånefordringar och 2 245 Mkr (2 140 Mkr) lånefordringar där räntor och amorteringar betalas. Reserveringsgraden för osäkra fordringar var 66 procent (71). Den lägre reserveringsgraden förklaras av mindre behov av gruppvisa reserver då volymer relaterade till dessa riskklasser har minskat, framförallt i Norden. Dessutom har en andel av de gruppvisa reserverna övergått till specifika.
   Volymen övertagna panter uppgick till 117 Mkr (130).
    
   Risk- och kapitalhantering
   Vid utgången av 2003 hade koncernens totala diversifierade Capital at Risk ökat till 39.6 miljarder kronor (37.0). Ökningen berodde främst på volymutvecklingen.
    
   Koncernens risktagande i tradingverksamheten (mätt i s k Value at Risk,VaR) var i genomsnitt 106 Mkr (93) under 2003. Det betyder att koncernen, med 99 procents sannolikhet, inte kan förväntas förlora mer än 106 Mkr under en tiodagarsperiod. Att VaR var något högre än under 2002 förklaras av att volatiliteten på marknaden var högre.
    
   Baselkommittén och EU-kommissionen slutför nu arbetet med nya kapitaltäckningsregler. Koncernens förberedelser under 2003 har lagt grunden för genomförande av huvuddelen av projektet under 2004 och 2005. Samtidigt fortsätter banken dialogen med tillsynsmyndigheterna om de nya reglerna, bland annat baserat på erfarenheterna från deltagande i Baselkommittens världsomfattande kvantitativa konsekvensanalys.
    
   Kapitalbas och kapitaltäckning
   Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick per den 31 december 2003 till 54,7 miljarder kronor (52,7). Primärkapitalet utgjorde 42,6 miljarder (39,7), varav 1,8 miljarder är så kallat primärkapitaltillskott. De totala riskvägda tillgångarna uppgick till 535 miljarder (503). Ökningen på 32 miljarder berodde främst på ökade kreditvolymer för svenska bolån och ökad utlåning i Baltikum.
    
   Per den 31 december uppgick primärkapitalrelationen till 8,0 procent (7,9) och kapitaltäckningsgraden till 10,2 procent (10,5).
    
   Rating
   I januari 2003 höjde ratinginstitutet Moody's sitt betyg för SEB till A1 från A2. I november höjde institutet sin s.k. outlook ytterligare till "Possible upgrade". I december graderade Standard & Poor's upp SEB till A från A-. Förbättringarna är viktiga eftersom en högre rating på sikt leder till lägre finansieringskostnad och fler affärsmöjligheter på kapitalmarknaden.
    
   Personaloptionsprogram
   För att attrahera och behålla nyckelmedarbetare har SEB haft personaloptionsprogram sedan 1999.
    
   Vid styrelsemötet den 12 februari 2004 beslutade styrelsen att föreslå stämman att godkänna ett nytt personaloptionsprogram till cirka 700 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. En utvärdering av tidigare års program visar att de bidragit till att hålla kostnaderna nere.
    
   Det nya programmet är tänkt att ha villkor och principer liknande dem i programmen för 1999-2003. Styrelsen föreslår dock ett tak för den potentiella vinsten för optionsinnehavarna.
    
   Styrelsen kommer också att föreslå att den potentiella kostnaden för personaloptionsprogrammet säkras på samma sätt som under föregående år.
    
   Om de utestående optionsprogrammen hade avslutats per den 31 december 2003 till stängningskurs 106 kronor skulle utbetalningen till optionsinnehavarna ha uppgått till 234 Mkr före inkomstskatt. Utbetalningen skulle mer än väl kompenseras av de säkringsarrangemang i form av swapavtal och återköpta aktier som banken ingått. Det bör noteras att optionsinnehavarna avstått från löneökningar eller sänkt sin lön för att få delta i programmen. Om optionsprogrammen hade avslutats skulle 13,2 miljoner aktier med ett anskaffningsvärde på 1 155 Mkr ha återförts till eget kapital.
    
   Detaljerad information publiceras i samband med kallelsen till bolagsstämman samt i årsredovisningen.
    
   Återköp av egna aktier
   Styrelsen föreslår också att bolagsstämman skall besluta att SEB får köpa egna aktier på marknaden för följande behov:
   • SEB:s egna värdepappersaffärer (innehavet får ej överstiga 3 procent av det totala antalet aktier i Banken)
   • Skyddande av kostnader för det föreslagna personaloptionsprogrammet (maximalt 6,2 miljoner)
   • Generellt återköp för effektiv hantering av koncernens starka kapitalsituation (maximalt 20 miljoner aktier).
   Enligt svensk lag får inte mer än 10 procent av utestående aktier återköpas vid varje enskilt tillfälle.
    
   Utdelning
   Utdelningens storlek avgörs i SEB av koncernens finansiella position och tillväxtmöjligheter. SEB eftersträvar att uppnå en långsiktig tillväxt baserad på en kapitalbas som inte får understiga en primärkapitalrelation på 7 procent. Utdelningen per aktie skall, över en konjunkturcykel, motsvara cirka 40 procent av resultatet per aktie, beräknad på basis av rörelseresultatet efter skatt.
    
   Styrelsen föreslår en utdelning om kronor 4:00 (4:00) per A- och C-aktie. Den totala utdelningssumman uppgår till 2 818 Mkr (2 818) beräknad på totalt utestående aktier per den 31 december inklusive 13,2 miljoner återköpta aktier. Förslaget motsvarar cirka 49 procent (53) av vinsten per aktie, vilket är högre än målet enligt SEB:s utdelningspolicy. Den höga utdelningsnivån skall ses mot bakgrund av SEB:s starka finansiella ställning med en primärkapitalrelation på 8,0 procent. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med den 2 april 2004.
    
   Förändring i SEB:s verkställande ledning
   Från och med januari 2004 är Nils-Frerik Nyblaeus, tidigare ställföreträdande verkställande direktör och finanschef i FöreningsSparbanken, vice VD i SEB med ansvar för staber och IT. Han har efterträtt Lars Gustafsson, som gått i pension.
    
   Stockholm den 13 februari 2004
    
   Lars H Thunell
   Verkställande direktör och koncernchef
    
   Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet
   www.sebgroup.com. Tilläggsinformationen omfattar:
   Appendix 1 SEB Trygg Liv
   Appendix 2 Kreditexponering
   Appendix 3 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
   Appendix 4 Marknadsrisk
    
   Operativ resultaträkning kvartalsvis, åtta kvartal (engelska)
   - SEB-koncernen
   - Divisioner och affärsområden
   - Uppdelning av intäkter
    
   13 februari Bokslutskommuniké 2003
   1 april Bolagsstämma
   6 maj Delårsrapport januari-mars
   27 juli Delårsrapport januari-juni
   20 oktober Delårsrapport januari-september
    
   Ytterligare upplysningar lämnas av:
   Lars Lundquist, Ekonomi- och finanschef,
   tel. 08-763 95 68
   Gunilla Wikman, Koncerninformationschef,
   tel. 08-763 81 25, mobil 070-763 81 25
   Per Anders Fasth, chef för Investor Relations,
   tel. 08-763 95 66; mobil 070-573 45 50
   Annika Halldin, ansvarig för ekonomisk information,
   tel. 08-763 85 60; mobil 070-379 00 60