Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Delårsrapport januari-juni 2003

Ökade affärsvolymer och stärkta marknadspositioner
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet, 1 973 Mkr, var bättre än för de föregående fyra kvartalen
  • Rörelseresultatet för årets sex första månader inklusive pensionsavräkning minskade med 6 procent till 3 765 Mkr, medan resultatet exklusive pensionsavräkning ökade med 1 procent till 3 447 Mkr
  • Kostnaderna för första halvåret minskade med 6 procent
  • Kreditförlusterna var fortsatt låga
  • Räntabilitet på eget kapital uppgick till 11,6 procent (12,3) och vinst per aktie till 3:80 kronor (3:88).
 
Koncernchefen kommenterar:
 
SEB:s 3 C-program fortsätter att ge resultat.
 
Vår satsning på förbättrad Customer satisfaction (kundnöjdhet) har resulterat i ökade marknadsandelar och affärsvolymer på såväl företags- som hushållsmarknaden. Företagens och de institutionella kundernas bidrag till SEB:s resultat har ökat inom koncernens samtliga divisioner. Det är därför tillfredsställande att se att vi fått toppbetyg för kundnöjdhet och kvalitet i ett antal undersökningar inom dessa kundkategorier under 2003.
 
Vi har även vuxit och tagit marknadsandelar på hushållsmarknaden för såväl inlåning och bolån som nettoförsäljning av fonder och fondförsäkringar. SEB har behållit sin ledande ställning på den totala sparmarknaden i Sverige enligt Sparbarometern i mars 2003.
 
Vårt program för ökad Cost-efficiency (kostnadseffektivitet) har varit framgångsrikt och kostnaderna ligger nu på 19,2 miljarder i årstakt inklusive SEB Trygg Liv, en minskning med 3,3 miljarder från 2001. Kostnads/intäktsrelationen är den bästa vi haft sedan första kvartalet 2001.
 
Vi ökar nu koncentrationen på det tredje C-et, Cross-servicing (ökat samarbete och korsförsäljning) för att kunna erbjuda SEB:s samlade tjänster på ett bättre sätt. Detta är först och främst till nytta för våra kunder, men gör också oss själva än mer effektiva.
 
Bortsett från en uppåtgående trend på börserna under andra kvartalet var tecknen på ett tillfrisknande av ekonomin få under första halvåret i år. Inte desto mindre har SEB lyckats förbättra sitt resultat mellan första och andra kvartalet - och att hålla det väl i nivå med andra kvartalet i fjol. De flesta divisioner har förbättrat sina resultat jämfört med första kvartalet i år. Corporate & Institutions presenterar det bästa resultatet sedan första kvartalet 2001. SEB Baltic & Poland redovisar sitt hittills bästa kvartalsresultat. Däremot tyngs German Retail & Mortgage Banking fortfarande av den svaga tyska ekonomin.
 
Vi har blivit allt mer effektiva, vilket är avgörande i en svag ekonomi. Våra stärkta marknadspositioner och ökade affärsvolymer ger oss en god grund för att ta vara på en uppgång i ekonomin.
 
Andra kvartalet isolerat
Förbättrat resultat och nettovinst
Det operativa rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 1 973 Mkr, det bästa kvartalsresultatet sedan första kvartalet 2002. Nettoresultatet (vinst efter skatt) förbättrades med 4 procent till 1 383 Mkr jämfört med motsvarande kvartal 2002. Intäkterna, 6 681 Mkr, var 4 procent lägre än under andra kvartalet i fjol, medan kostnaderna, 4 482 Mkr, var 7 procent lägre. Kreditförlusterna netto uppgick till 189 Mkr (180).
 
Resultatet för första halvåret
Operativt rörelseresultat: 3,8 miljarder kronor
Det operativa rörelseresultatet för årets sex första månader uppgick till 3 765 Mkr, en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. Det högsta resultatet uppnåddes av Corporate & Institutions, följt av Nordic Retail & Private Banking och SEB Baltic & Poland.
 
Nettoresultatet (vinst efter skatt) uppgick till 2 643 Mkr (2 725).
 
Lägre intäktsnivå
Intäkterna minskade med 6 procent till 13 260 Mkr (14 042).
 
Räntenettot
var stabilt på 6 764 Mkr (6 771). Ökade volymer för såväl utlåning (+9 procent) som inlåning (+10 procent) hade en positiv effekt. Detta motverkades dock av minskade marginaler till följd av lägre räntenivåer och högräntekonton.
 
Provisionsnettot
minskade till 4 924 Mkr (5 183). Även om börserna utvecklades positivt under första halvåret 2003 låg svenska SAX-index den 31 juni 2003 fortfarande 12 procent under nivån ett år tidigare.
 
Nettoresultatet av
finansiella transaktioner uppgick till 1 032 Mkr (1 306).
 
Övriga intäkter
uppgick till 540 Mkr (782). Minskningen förklaras huvudsakligen av att kapitalvinsterna var lägre än under första halvåret 2002.
 
Fortsatt minskade kostnader
Kostnaderna uppgick till 9 033 Mkr (9 626), en minskning med 6 procent trots lägre pensionskompensation.
 
Personalkostnaderna
brutto sjönk med 3 procent till 5 615 Mkr (5 764). Utfallet är en kombination av reducerat antal anställda, minskade resultatrelaterade ersättningar och avtalade löneökningar för 2003. Medeltalet befattningar i juni 2003 uppgick till 18 145, en minskning med cirka 1 850 sedan juni 2001, som var utgångspunkten för besparingsprogrammet. Kompensationen från pensionsstiftelserna minskade till 318 Mkr (567).
 
SEB:s pensionsstiftelsers förmögenhet uppgick per den 30 juni till 12,9 miljarder kronor medan förpliktelserna uppgick till 10,6 miljarder. Övervärdet var således 2,3 miljarder kronor, en ökning med 0,6 miljarder sedan den 31 mars 2003.
 
Införandet av nya redovisningsprinciper, RR 29 (IAS 19) från och med 2004 kommer att påverka de redovisade pensionskostnaderna för svenska företag. Den lägre pensionskompensationen i år reflekterar SEB:s uppfattning att de nya principerna - åtminstone kortsiktigt - har en mindre positiv effekt på personalkostnaderna netto än de nuvarande. SEB fortsätter att analysera de nya redovisningsprinciperna och deras effekter.
 
Övriga kostnader
uppgick till 3 008 Mkr (3 480). Externa kostnader för IT uppgick till 771 Mkr (872). De totala IT-kostnaderna (definierade som kalkylerade kostnader för all IT-verksamhet inklusive egen personal) uppgick till 1,7 miljarder kronor (1,7).
 
Liten ökning av kreditförluster
Koncernens kreditförluster netto, inklusive värdeförändring på övertagna tillgångar, uppgick till 403 Mkr (369), varav 246 Mkr (196) i SEB AG. Koncernens kreditförlustnivå var 0,12 procent (0,11).
 
Försäkringsrörelsen
Resultatet för SEB:s försäkringsrörelse, inklusive goodwillavskrivningar på 73 Mkr (73), var -34 Mkr (-44).
 
SEB Trygg Livs rörelseresultat ingår i koncernens resultat med 23 Mkr (31). Resultatet av divisionens löpande verksamhet (inklusive förändringar i övervärden men exklusive finansiella effekter av kortsiktiga marknadsfluktuationer) uppgick till 480 Mkr (666). Resultat inklusive förändring i övervärden konsolideras inte i SEB-koncernens resultat. För att ge en fullständig bild av koncernens verksamheter redovisas SEB Trygg Liv, inklusive förändring i övervärden, separat i "Tilläggsinformation", på www.seb.net.
 
Förvaltat kapital
Per den 30 juni 2003 förvaltade SEB-koncernen totalt 780 miljarder kronor (742 vid utgången av 2002). Nettoinflödet under första halvåret 2003 var 26 miljarder kronor och värdeförändringen 12 miljarder kronor. 4 miljarder kronor av nettoinflödet kommer från Sverige, 6 från övriga Norden, 14 från Tyskland och 2 miljarder från Baltikum och Polen.
 
Kreditportföljen
Den totala kreditexponeringen, inklusive ansvarsförbindelser och derivatkontrakt, låg på samma nivå som vid årsskiftet 2002, cirka 1000 miljarder kronor. Lån och leasing, exklusive repor, uppgick till 751 miljarder kronor, en ökning med 20 miljarder (3 procent) från årets början. En fortsatt tillväxt av den svenska hushållsutlåningen i form av bostadskrediter har tillsammans med den baltiska expansionen inneburit en ökning av hushållssektorns relativa andel i portföljen. De något ökade kreditvolymerna till den offentliga förvaltningssektorn är hänförliga till den tyska marknaden.
 
Kreditportföljens geografiska fördelning var stabil och kreditvolymerna koncentrerade till SEB:s hemmamarknader: Norden (44 procent), Tyskland (34 procent) och Baltikum (4 procent).
 
Osäkra lånefordringar
brutto uppgick per den 30 juni till 11 090 Mkr (11 002 vid årsskiftet). Av dessa var
8 921 Mkr (8 862) nödlidande lånefordringar och 2 169 Mkr (2 140) lånefordringar där räntor och amorteringar betalas. Reserveringsgraden var 67 procent, vilket var något lägre än vid årsskiftet (71), men på samma nivå som då de nya redovisningsprinciperna introducerades 2002. Volymen övertagna panter uppgick till 136 Mkr (130).
 
Kapitalbas och kapitaltäckning
Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen (dvs exklusive försäkringsbolag) uppgick per den 30 juni 2003 till 53,3 miljarder (52,7 vid årsskiftet). Primärkapitalet utgjorde 40,6 miljarder (39,7), varav 1,8 miljarder är så kallat primärkapitaltillskott. De riskvägda tillgångarna uppgick till 518 miljarder (503). Ökningen av riskvägda tillgångar beror på generellt ökade affärsvolymer.
 
Per den 30 juni 2003, uppgick primärkapitalrelationen till 7,8 procent (7,9) och den totala kapitaltäckningsgraden till 10,3 procent (10,5), inklusive resultatet för första halvåret.
 
Den minskade avkastningen på eget kapital, från 12,3 till 11,6 procent, förklaras av en kombination av ett något lägre resultat efter skatt och ökat eget kapital.
 
Under andra kvartalet gav SEB ut ett nytt förlagslån på 500 miljoner euro. Syftet var att ersätta under året förfallande existerande förlagslån, samtidigt som marknadsvillkoren var fördelaktiga.
 
Återköp av aktier
Den 8 maj 2003, köpte SEB tillbaka 6 200 000 aktier av serie A till en kurs på 79,50 kronor, i syfte att säkra personaloptionsprogrammet för 2003. Bankens innehav i egna aktier av serie A uppgår efter förvärvet till 13 200 000 aktier, inklusive de 7 000 000 aktier som förvärvades under 2002 som säkerhet för det årets personaloptionsprogram. Värdet av dessa aktier har räknats av mot eget kapital.
 
Enskilda Securities helägt av SEB
I april förvärvade SEB Orklas andel på 22,5 procent i fondkommissionären Enskilda Securities för 807 Mkr (689 miljoner norska kronor), varefter Enskilda Securities ägs till 100 procent av SEB. När SEB förvärvade den norska fondkommissionären Orkla Finans (Fondsmegling) under 2000 fick Orkla aktier i Enskilda Securities i ersättning. SEB har utnyttjat en option att köpa tillbaka Orklas andel.
 
Stockholm den 14 augusti 2003
 
Lars H Thunell
Verkställande direktör och koncernchef
 
Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendationen utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.
Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börslagen och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
 
Stockholm den 14 augusti 2003
 
PriceWaterhouseCoopers
 
Göran Jacobsson
Auktoriserad revisor
 
Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor
 
 
Ulf Järlebro
Av Finansinspektionen
förordnad revisor
 
Mer detaljerad information finns tillgänglig på Internet www.seb.net. Tilläggsinformationen omfattar:
 
Appendix 1 SEB Trygg Liv
Appendix 2 Kreditexponering
Appendix 3 Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
Appendix 4 Marknadsrisk
Operativ resultaträkning kvartalsvis, sex kvartal (engelska)
- SEB-koncernen
- Divisioner och affärsområden
- Uppdelning av intäkter
Resultaträkning mm enligt Finansinspektionens anvisningar
- SEB-koncernen
- Skandinaviska Enskilda Banken