Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ruter Dams Hedersutmärkelse 2002

Årets Tyngsta Kvinnliga Chefsutnämning
 
Ruter Dams Hedersutmärkelse 2002 till Annika Bolin och SEB
 
Sedan 1990 delar Chefsprogrammet Ruter Dam ut Hedersutmärkelsen till det företag som har befordrat en kvinnlig chef till den tyngsta posten. SEB har utnämnt Annika Bolin till Vice Verkställande Direktör och chef för Corporate & Institutions. Annika Bolin ingår i SEBs verkställande ledning.
 
- Annika Bolin har gjort en traditionell "långväga" karriär inom SEB. Nyss fyllda fyrtio har hon varit banken trogen i olika chefsjobb sedan hon tog ekonomexamen vid Stockholms Universitet, säger Gunilla Arhén VD och grundare av chefsprogrammet Ruter Dam.
 
- Annika Bolin ansvarar för den del som första halvåret stod för mer än hälften av SEBs vinst, säger Britt-Marie Bystedt, ordförande i Ruter Dam.
 
SEB Corporate & Institutions består av Merchant Banking och Enskilda Securities med sammanlagt 3.300 medarbetare. Totala intäkter 2001 var 10,8 miljarder SEK och det operationella resultatet uppgick till 4,7 miljarder SEK.
 
Divisionen erbjuder avancerade finansiella tjänster och produkter till 3.500 medelstora företag, 800 storföretag och 500 finansiella institutioner och är verksam i elva länder.
 
- Det gäller att jobba med uthållighet och ha långsiktiga målsättningar, säger Annika Bolin. Man kan inte bara pressa sig att överträffa förra årets resultat, då riskerar man att ta för stora risker. Det är viktigt att ha sin strategi klar och förankrad samtidigt som det krävs stor lyhördhet för att kunna möta kundernas växlande behov.
 
- Ruter Dams Hedersutmärkelse premierar det företag som har modet att befordra en kvinna till en riktigt ansvarsfull post på högsta ledande nivå. Många företag gör vackra jämställdhetsplaner, men tenderar att tveka när det kommer till handling, säger Gunilla Arhén. SEB har under Verkställande Direktör Lars Thunells ledning aktivt befordrat kvinnliga chefer i den operationella verksamheten, något som genomsyrar chefsbefattningarna i hela SEBs organisation.
 
Några som tidigare mottagit Ruter Dams Hedersutmärkelse är Peggy Bruzelius, Maria Lilja, Marianne Nivert, Sigrun Hjelmquist, Birgitta Johansson-Hedberg och Marie Ehrling.
 
 
 
Metodik i urvalsprocessen:
Personaldirektörerna i de företag som omsätter mer än 3 MDR enligt Veckans Affärers Lista över de största företagen kontaktas. De får frågan vilka kvinnliga chefer som har befordrats på ledningsgruppnivå i moderbolaget, respektive ledningsgrupp i dotterbolag under tiden 1 juli 2001 - 30 juni 2002.
 
I svaren framgick att 10 kvinnliga chefer som befordrats under
 
året har ansvar för mer än 1 miljard SEK. Ruter Dams jury/ styrelse konstaterade enhälligt att Annika Bolins ansvarsområde var det största. Eftersom hon sitter i styrelsen, deltog hon inte i beslutet.
 
Ruter Dams jury utgörs av dess styrelse:
 
Britt-Marie Bystedt, styrelsens ordförande
Annika Bolin, vice VD SEB (ombads att lämna rummet vid juryns beslut)
Annette Brodin Rampe, VD Senea
Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist, Utvecklingschef Svenskt Näringsliv
Gunilla Arhén, VD och grundare Ruter Dam
 
Information om Chefsprogrammet Ruter Dam:
 
Ruter Dam driver Chefsprogram för kvinnor sedan 15 år - och firar därför 15-årig födelsedag i år!. Hittills har ca 600 kvinnliga chefer deltagit i de ettåriga utbildningsprogrammen som består av 6 veckors seminarier på internat uppdelade i sex olika avsnitt, organiserat externt och internt mentorskap där företagsledare från storföretagen medverkar , företagsbesök och affärsmässigt nätverk i Ruter Dam Executive Network. De kvinnliga cheferna/deltagarna i Ruter Dam har ansvarsområden som dotterbolagsVD-ar, affärsområdeschefer, försäljnings/marknadsdirektörer, ekonomi/finansdirektörer, produktionsdirektörer, affärscontrollers mm. De är mellan 35 - 50 år. Ruter Dam har unikt stöd av företrädare på toppnivå inom svenskt näringsliv.
 
I Ruter Dam Executive Network bidrar Ruter Dam med kandidater till kvinnliga styrelseledamöter i börsföretag. Ett 50-tal kvinnliga chefer är med i Ruter Dams VD-grupp. När Ruter Dam fyllde 10 år hedrades vi av Hennes Majestät Drottningen som då också delade ut Ruter Dams Hedersutmärkelse.
 
Mer information www.ruterdam.se
 
Ev. frågor kontakta gärna Ruter Dams mobil 0708 - 722 000
Gunilla Arhén eller Britt-Marie Bystedt, tel 070 - 571 15 01
 
På Ruter Dam-dagen eftermiddagen den 16 oktober är vi upptagna på Seminariet där Hedersutmärkelsen delas ut varför mobiltelefonerna avlyssnas med jämna mellanrum