Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om SEB:s hållbarhetsarbete och fossila bränslen

SEB:s hållbarhetsarbete har nyligen uppmärksammats på sociala medier. Vi vill därför berätta om bankens hållbarhetsstrategi, vår viktiga roll i omställningen och de mål och ambitioner vi har antagit på klimatområdet. Vår fossilexponering minskar ständigt samtidigt som våra hållbara aktiviteter ökar. 

Hur ser SEB på klimatförändringarna?

 • Vi delar bilden att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. För att begränsa den globala uppvärmningen behöver världen ställa om.
 • Fossilbaserad infrastruktur måste ersättas med sol, vind och andra förnybara energikällor. Det krävs också nya lösningar i en rad sektorer.
 • Detta kommer att kräva betydande investeringar.
 • Som bank spelar vi en viktig roll i att underlätta dessa investeringar.

Hur ser SEB på sin roll i omställningen?

 • SEB:s riktning är tydlig – vi är och ska vara en del av den omställning som måste ske.
 • Därför har vi åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet.
 • Vår hållbarhetsstrategi är i linje med den utveckling som behövs för att uppfylla målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
 • Störst positiv påverkan kan vi åstadkomma genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning.
 • Vårt arbete är långsiktigt och faktabaserat.
 • Vi minskar vår exponering mot fossila bränslen samtidigt som vi ökar vår finansiering av hållbarhetsrelaterade projekt.

Vad är de stora dragen i SEB:s hållbarhetsstrategi? 

 • En viktig del av vår strategi är vårt engagemang i Net Zero Banking Alliance (NZBA).
  • Det är en allians mellan globala banker som stöds av FN och som ska öka takten i omställningen. SEB har varit med sedan starten 2021.
  • Genom att gå med i NZBA har SEB åtagit sig att:
   • anpassa sin kreditportfölj i enlighet med målet att nå nettonollutsläpp år 2050 eller tidigare
   • sätta nettonollanpassade 2030-mål för specifika sektorer – ett viktigt verktyg i vår strävan mot nettonoll.
  • Vi har också satt egna mål och ambitioner för att:
   • minska bankens fossilexponering (Index för fossilexponering)
   • öka våra aktiviteter inom hållbarhet (Index för hållbarhetsaktiviteter).
  • Vi är övertygade om att samhället måste minska sitt beroende av fossila bränslen, givet dess betydande, negativa klimatpåverkan. Därför är vår fossilpolicy (pdf på engelska) också en viktig del i vår hållbarhetsstrategi.

Vilka mätbara framsteg har SEB gjort? 

 • SEB:s exponering mot fossila bränslen för både kraftproduktion och olja & gas har minskat med 39 procent sedan 2019. Banken har som mål att den ska minska med 45–60 procent till 2030.
 • SEB:s aktiviteter inom hållbarhet[1] har ökat med 123 procent sedan 2021. Bankens mål är en ökning med 6–8 gånger till 2030.
 • Som en del av NZBA har SEB satt nettonollanpassade delmål för 2030 för sju olika sektorer. Därmed täcks 77 procent av bankens finansierade utsläpp under 2022. I slutet av 2022 hade de finansierade utsläppen minskat med 47 procent jämfört med 2020.
  • Specifikt inom sektorn olja & gas har SEB:s finansierade utsläpp gått ned 61 procent mellan 2020 och 2022. Banken har som mål att den ska minska med 70 procent till 2030.

 Vad säger SEB:s fossilpolicy?

 • Fossila bränslen är idag en stor del de globala energisystemen och också den starkast bidragande orsaken till klimatförändringarna. SEB:s hållning är att efterfrågan på fossila bränslen behöver gå ner, samtidigt som det behövs snabb tillväxt av hållbara och prisvärda alternativ.
 • Policyn kompletterar de mål inom fossilt som SEB har satt och definierar bankens hållning gentemot olika typer av fossila bränslen och restriktioner vad gäller finansiering.
 • Enligt policyn förväntar sig SEB att företagen har en omställningsplan[2].
 • I enlighet med policyn ger SEB inte dedikerad finansiering till specifika prospekterings- och produktionsprojekt, inklusive expansionsprojekt.

Stämmer det att SEB lånar ut pengar till fossilbolag?

 • SEB har ett fåtal kunder inom energisektorn som delvis har fossil verksamhet. Detta framför allt i Norge där olje- och gassektorn har varit en stor och viktig industri.
 • Vi vill dock vara tydliga med att vår riktning är tydlig och att vi arbetar aktivt med att minska vår fossilexponering i enlighet med våra mål och i linje med den utveckling som behövs för att nå målen i Parisavtalet.
 • Vi kommunicerar löpande och transparent våra framsteg.
 • Vi stöttar kunderna genom finansiering som gör det möjligt för dem att ställa om och göra stora investeringar i förnybar energi. På så vis kan vi uppfylla målen i Parisavtalet och bidra till att minska våra samhällens beroende av fossila bränslen.
 • Vi ger ingen dedikerad finansiering till specifika prospekterings- och produktionsprojekt, inklusive expansionsprojekt vilket regleras i vår fossilpolicy.

Stämmer det att ni lånar ut pengar till bolag som sysslar med fossil expansion?

 • Vi ger ingen dedikerad finansiering till specifika prospekterings- och produktionsprojekt, inklusive expansionsprojekt, vilket regleras i vår fossilpolicy.
 • Vi har ett fåtal kunder inom energisektorn som delvis har fossil verksamhet och tillhandahåller finansiering av dessa företags dagliga verksamhet, vilket är nödvändigt för att de ska kunna ställa om.
 • Vi finansierar också dessa företags stora investeringar i förnybar energi.

Stämmer det att SEB är den svenska storbank vars lån leder till störst utsläpp av växthusgaser?

 • SEB är, till skillnad mot andra svenska banker, en stor företagsbank i Norge där olje- och gassektorn har varit en stor och viktig industri. Detta avspeglar sig i Fair Finance Guides jämförelser.
 • Beräkningarna i Fair Finance guides rapport kring SEB:s finansierade utsläpp utgår ifrån 2020 års data, medan beräkningarna för de flesta andra banker gäller för 2022 och 2021, vilket alltså påverkar utfallet. Mer information finns här:
  Frågor och svar om SEB:s hållbarhetsarbete och fossila bränslen (sebgroup.com)
 • Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste även de företag som har de största klimatavtrycken ställa om.
 • Störst positiv påverkan för klimatet kan vi åstadkomma genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning.
 • Det finns alltså ingen motstridighet mellan att stötta kunder med stora klimatavtryck och våra åtaganden om Parisavtalet.

I debatten sägs det ibland att fossilbolagen saknar omställningsplaner, hur ser ni på det?

 • Vad gäller våra kunder förväntar vi oss att företagen har en omställningsplan2, vilket anges i SEB:s fossilpolicy och miljöpolicy.

Varför avslutar inte SEB bara kundrelationerna med fossilbolagen? 

 • Störst positiv påverkan för klimatet kan vi åstadkomma genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning.
 • Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste även de företag som har de största klimatavtrycken ställa om.
 • Om vi däremot inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka, så avslutar vi också kundrelationer. Det har SEB gjort de senaste åren vilket också syns genom nedgången i Index för fossilexponering och i de finansierade utsläppen i sektorn olja & gas.

[1] Hållbarhetsrelaterad finansiering, hållbar rådgivningsbaserad verksamhet, riskkapital-investeringar inom grön teknik, samt hållbart sparande som andel av SEB:s fonderbjudande.

[2] Det vill säga en strategi som fastställer mål, åtgärder och resurser för deras omställning till en ekonomi med låga utsläpp med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Vår strategi för hållbarhet

Som bank har vi kraften, möjligheterna och ansvaret att påverka den värld vi lever i. SEB:s hållbarhetsstrategi sätter en långsiktig ram för hur vi bidrar till en hållbar framtid. Vi har därför definierat strategiska mål – det bruna, det gröna och det framtida.

Broschyr från SEB om hållbarhet

I vår hållbarhetsbroschyr kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet, hur vi utvecklar lösningar, ställer om vår affär och agerar för att ta vårt samhällsansvar. Vi beskriver också vilka mål vi har satt upp och hur vi mäter och följer upp dem.

Sustainability transition (eng.)

Climate change is one of the most important and urgent challenges of all time. In order to limit global warming, the world needs to switch to a low-carbon economy. This will require significant investment.