Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om SEB:s hållbarhetsarbete och fossila bränslen

Fair Finance Guide och Naturskyddsföreningen publicerade den 24 januari rapporten ”The real carbon footprint of Swedish banks”. Här är frågor och svar om vad SEB gör på klimatområdet, hur vi arbetar för att minska vår exponering mot fossila bränslen, samt hur vi ser på vår roll i hållbarhetsomställningen.

Vad är er kommentar till rapporten?

Vår riktning är tydlig – SEB är och ska vara en del av den omställning som måste ske. Vi har förbundit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Som en av de grundande undertecknarna till Net-Zero Banking Alliance (NZBA) har vi åtagit oss att anpassa vår kreditportfölj i enlighet med målet att nå nettonollutsläpp år 2050 eller tidigare. I enlighet med våra sektormål inom ramen för NZBA minskade de finansierade utsläppen från sektorn olja & gas med 61 procent mellan 2020 och 2022.  Vi har också antagit ambitioner och mål på klimatområdet som syftar till att minska vår fossila kreditexponering samt växa och utveckla våra hållbarhetsaktiviteter, och där vi kontinuerligt redovisar våra framsteg. Vi anser att vår hållbarhetsstrategi är i linje med den utveckling som krävs av både SEB och våra kunder för att uppfylla målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, men utvecklar och stärker löpande våra policyer och riktlinjer. Vi väljer att stötta våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller, då vi är övertygade om att det är så vi uppnår störst positiv påverkan för klimatet.

Varför har SEB enligt rapporten så stora finansierade utsläpp jämfört med andra svenska banker?

Viktigt att notera är att de beräkningar i rapporten som har gjorts kring SEB:s finansierade utsläpp utgår ifrån 2020 års data, medan beräkningarna för de flesta av de andra bankerna gäller för 2022 och 2021, vilket alltså ger olika jämförelseår och påverkar utfallet i rapporten.

Det är också viktigt att notera de olika bankernas affärsmodeller, där vi till skillnad mot andra svenska banker är en stor företagsbank i Norge. Även i Tyskland har vi en betydande företagsverksamhet, samt kunder inom energisektorn.

Vi väljer att stötta våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller, då vi är övertygade om att det är så vi uppnår störst positiv påverkan för klimatet – till exempel genom att finansiera deras stora satsningar på förnybar energi och ny teknik. Det gäller även kunder som idag har stora klimatavtryck. Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste även de företag som har de största klimatavtrycken ställa om och här har vi som bank en viktig roll att spela. Samtidigt avslutar vi också kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Varför avslutar ni inte bara alla relationer med kunder som har fossil verksamhet?

Vi är övertygade om att vi uppnår störst positiv påverkan på klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning. För att kunna göra det och vara med och påverka i positiv riktning behöver vi som bank ha en plats vid bordet.  

Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett antal bolag som vi har avslutat relationen med eftersom de inte delar vår vision och målbild. Vi kommer också att fortsätta avsluta kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Vad gör SEB för att minska klimatpåverkan – vilka är bankens ambitioner och mål?

Som en av undertecknarna till Net-Zero Banking Alliance (NZBA) har vi åtagit oss att nå nettonollutsläpp i vår kreditportfölj år 2050 eller tidigare. För att nå dit har vi hittills satt delmål till 2030 för sex sektorer (olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, bolån för privatpersoner i Sverige samt tillverkning av tunga fordon), vilka tillsammans täcker 77 procent av de finansierade utsläppen i bankens kreditportfölj. Vi rapporterar kontinuerligt våra framsteg. De absoluta finansierade utsläppen från sektorn olja & gas minskade med 61 procent mellan 2020 och 2022. I april 2024 planerar vi att presentera ett delmål för en sjunde sektor, vilket ytterligare kommer att öka andelen finansierade utsläpp som täcks av delmål för 2030 inom ramen för NZBA.

Vi har också utvecklat två egna mått:

Index för fossilexponering är ett mål att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde. I slutet av september 2023 hade SEB:s kreditexponering mot fossila bränslen minskat med 34 procent sedan slutet av 2019.

Index för hållbarhetsaktiviteter följer utvecklingen inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech, med ambitionen att öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger till 2030 jämfört med 2021 års basvärde. I slutet av september 2023 hade detta index ökat med 113 procent jämfört med slutet av 2021. 

Men måste inte samhället minska sin användning av fossila bränslen?

Absolut - en viktig aspekt i omställningen är just samhällets behov av att minska sitt beroende av fossilrelaterade produkter givet deras stora negativa inverkan på klimatet. Detta är en uppfattning som SEB delar till fullo. Att minska våra samhällens fossilberoende är en nyckelfråga om vi ska lyckas ställa om och nå målen i Parisavtalet. Här har vi som bank en viktig roll att spela i att bidra med det kapital som behövs för att finansiera nödvändiga satsningarna på exempelvis förnybar energi och ny teknik, i att möjliggöra omställningen, och i att bidra till att minska våra samhällens fossilberoende.

Vad gör ni mer för att minska er och era kunders klimatpåverkan?

Vi har till exempel stärkt våra policyer för fossila bränslen och för miljö, biologisk mångfald och vatten samt mänskliga rättigheter, och har också tagit fram policyer inom en rad sektorer för branscher som till exempel jordbruk, transport och bygg- och anläggningssektorn. Dessa dokument, som vägleder oss i arbetet med våra kunder, uttrycker vår syn på särskilt viktiga frågor i branscher som anses vara kritiska ur ett miljörelaterat och socialt perspektiv.

Utöver de mål som vi har satt i linje med vårt åtagande i Net-Zero Banking Alliance (se ovan), har SEB:s fondbolag SEB Investment Management anslutit sig till Net-Zero Asset Managers Initiative. Mer information om fondbolagets hållbarhetsarbete finns här: Hållbarhetsarbete inom SEB Investment Management | SEB (sebgroup.com)

Mer information

Mer information om SEB:s hållbarhetsarbete, inklusive våra sektormål för 2030 och de ambitioner och mål vi utvecklat, finns här: