Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB sätter nettonollanpassat 2030-mål för tillverkning av tunga fordon

SEB satte i oktober 2022 nettonollanpassade delmål till 2030 för fem sektorer i sin kreditportfölj, i enlighet med sin hållbarhetsstrategi och sina åtaganden i Net Zero Banking Alliance (NZBA). Målen täcker SEB:s utlåning inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning samt bolån för privatpersoner i Sverige. I samband med SEB:s årliga hållbarhetsevent den 15 november 2023 sätter SEB även ett mål för sektorn för tillverkning av tunga fordon. Det betyder att 77 procent av bankens finansierade utsläpp, pro forma, under 2020 nu täcks av sådana mål. 

– Vår ambition är att vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen genom att samarbeta med våra kunder på deras omställningsresor. Våra sektormål för 2030 är en viktig del i vår strävan att uppnå en kreditportfölj med nettonollutsläpp 2050 eller tidigare. Vi gör goda och stadiga framsteg och har, med det nya målet för tillverkning av tunga fordon, hittills täckt tre fjärdedelar av de finansierade utsläppen i vår kreditportfölj, säger Hans Beyer, hållbarhetschef på SEB.

Sektormålen för 2030 ingår i SEB:s åtaganden i NZBA, som SEB bildade tillsammans med 42 andra banker 2021 för att accelerera omställningen av den globala ekonomin till nettonollutsläpp senast 2050. Som en del av detta initiativ har SEB åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med 1,5-graders scenarier för nettonollutsläpp 2050 eller tidigare, samt att sätta delmål för olika sektorer för 2030. 

Det nya målet täcker SEB:s utlåning till sektorn för tillverkning av tunga fordon med utgångspunkt i 2022 års basvärde. Målet är att öka andelen nollutsläppsfordon inom nyförsäljning från 0,5 procent 2022 till 35 procent 2030, vilket är i linje med de antaganden som gjorts i Internationella energirådet IEA:s uppdaterade “Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5°C Goal in Reach”.

SEB har också reviderat sitt mål för sektorn olja & gas och strävar nu efter en minskning av absoluta finansierade utsläpp om 70 procent 2030, jämfört med 55 procent tidigare. 

Nedan följer en uppdatering kring utvecklingen av de fem mål som sattes 2022, jämfört med 2020 års basvärden1:

  • För olja & gas (prospektering, produktion och raffinering) är det reviderade målet att minska absoluta finansierade utsläpp till 5,6 miljoner ton CO2e till 2030 (en minskning om 70 procent jämfört med 2020 års basvärde). I slutet av 2022 var de absoluta finansierade utsläppen 7,3 miljoner ton CO2e (en minskning med 61 procent jämfört med 2020 års basvärde).
  • För kraftproduktion är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 70 g CO2e/kWh till 2030 (en minskning om 44 procent). I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 95 g CO2e/kWh (en minskning med 24 procent).
  • För stålsektorn är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 0,98 ton CO2e/ton stål till 2030 (en minskning om 29 procent). I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 1,47 ton CO2e/ton (en ökning med 6 procent).
  • För biltillverkning är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 61 g CO2e/km/fordon till 2030 (en minskning med 62 procent). I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 143 g CO2e/km/fordon (en minskning med 10 procent).
  • För svenska bolån för privatpersoner är målet att minska den finansierade utsläppsintensiteten till 2,18 kg CO2e/m2 till 2030 (en minskning med 32 procent). I slutet av 2022 var den finansierade utsläppsintensiteten 3,12 kg CO2e/m2 (en minskning med 2 procent). 

Ambitioner och mål på klimatområdet
Det nya sektormålet kommer att presenteras på SEB:s årliga hållbarhetsevent – Transition in Numbers: Towards Net Zero – som hålls i Stockholm den 15 november 2023. Under eventet kommer SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby även att ge en uppdatering kring de ambitioner och mål som SEB antog på klimatområdet 2021: Index för fossilexponering och Index för hållbarhetsaktiviteter. Utvecklingen vid slutet av september 2023 är i linje med 2030-målet för båda dessa index. 

Index för fossilexponering2 (det bruna), är ett mål att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i bankens energiportfölj med 45-60 procent fram till 2030. I slutet av september 2023 hade SEB:s kreditexponering mot fossila bränslen minskat med 34 procent sedan slutet av 2019. Som andel av den totala kreditportföljen utgör SEB:s fossila exponering nu 2,8 procent, jämfört med 4,8 procent i slutet av 2019.  

Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna) är en ambition att öka aktiviteten inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech med 6-8 gånger till 2030. I slutet av september 2023 hade detta index ökat med 113 procent jämfört med slutet av 2021. Som andel av den totala kreditportföljen utgör hållbarhetsrelaterad finansiering nu 7,8 procent, jämfört med 4,0 procent i slutet av 2021.

Mer information
Mer information om SEB:s sektormål och ambitioner och mål på klimatområdet finns på sebgroup.com/sv/hallbarhet/var-strategi-for-hallbarhet/ambitioner-och-mal.

Eventet Transition in Numbers: Towards Net Zero kan ses på sebgroup.com/sustainability/netzerotransition.

1. Basvärdena för 2020 har räknats om för samtliga sektorer för att återspegla uppdaterad utsläppsdata från våra kunder inom företagssektorerna och uppdaterade utvalda utsläppsfaktorer för sektorn svenska bolån för privatpersoner.
2. Metodiken för Index för fossilexponering har modifierats under 2023. Redovisningsvalutan har ändrats från SEK till EUR för att bättre fånga valutamixen i kreditexponeringen. Vidare har kraftöverföringssektorn exkluderats för att återspegla den begränsade möjligheten bland kraftnätsägare att utöva direkt påverkan på fossilinnehållet i den nationella elmixen. Samtliga historiska siffror har räknats om baserat på förändringarna i metodiken. 
Korridoren för Index för fossilexponering har justerats under 2023. Den övre gränsen för korridoren under 2025 har sänkts till genomsnittet i IEA och NGFS benchmark-scenarion, vilka har uppdaterats med senaste 1,5-graders antagandena. 
Målet att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i bankens energiportfölj med 45-60 procent fram till 2030 är oförändrat. 

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Presskontakt:
Niklas Magnusson, chef för Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 30 september 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 4 134 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 194 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.