Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids mest allvarliga utmaningar. SEB inser vikten av att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen till väl under två grader. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljöpåverkan.

Mål till 2020

Mellan 2008 och 2015 minskade vi våra totala CO2-utsläpp med 54 procent. Våra ambitioner är fortsatt höga och vi har som mål att minska vårt eget klimatavtryck med 20 procent till 2020. För att uppnå detta arbetar vi kontinuerligt för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi strävar särskilt efter att:

• Minska affärsresorna genom att använda alternativa tekniker för möten
• Förbättra energieffektiviteten i våra verksamheter och byggnader
• Använd förnybar energi i våra byggnader
• Samarbeta med våra leverantörer för att minimera vårt kolavtryck tillsammans

Utöver minskningen av våra totala koldioxidutsläpp inkluderar målen för 2020 en minskning av utsläppen från energiförbrukning med 20 procent.

SEB strävar efter klimatneutralitet 2021

Hösten 2020 beslutade SEB om nya mål för att minska bankens egen klimatpåverkan. Vi strävar efter att utsläppen av växthusgaser från energiförbrukning, pappersanvändning, företagsbilar och affärsresor ska vara nära noll 2045. Genom klimatkompensering kommer dock banken att nå en netto effekt på noll redan under 2021.

De nya målen fastställdes av SEB:s koncernledning och innehåller ett antal milstolpar som jämfört med 2008 kommer att leda till en minskning med 66% till 2025, en minskning med 75% till 2030 och en minskning med 100% till 2045.

De viktigaste åtgärderna som krävs för att uppnå målen är att fokusera på rutiner för flygresor, se till att SEB:s elförbrukning i ännu större utsträckning kommer från förnybara källor samt att elektrifiera bankens hela tjänstebilflotta.

Den nya planen kommer att utvärderas årligen för att granska om ytterligare faktorer som påverkar bankens eget klimatavtryck ska inkluderas, eller om det finns effektivare sätt att göra bättre beräkningar framöver. Läs mer här.