SEB och FN:s hållbara utvecklingsmål

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) har satt den globala agendan för nationer, företag och samhällen om hur aktörer kan ta sig an de stora utmaningarna i vår tid, att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt, social integration och att skydda miljön.

På SEB strävar vi efter att bidra till målen genom att stödja våra kunder i deras omställning till en mer hållbar värld. Genom att underteckna UNEP FI:s Principerna för ansvarsfull bankverksamhet har vi också åtagit oss att fortsätta anpassa vår affärsstrategi och bidra till SDG:erna.

Kundefterfrågan

SEB:s företagskunder är aktiva inom ett brett spektrum av sektorer och branscher, och vi stödjer dem aktivt i deras omställning baserat på deras olika behov och utmaningar.

Privatkunder vill alltmer att deras investeringar, sparande och finansieringslösningar ska göra gott, och genom våra produkter och tjänster strävar vi efter att ge dem möjligheter att bidra.

Fyra av hållbarhetsmålen, nr. 8, 9, 13 och 16, är särskilt nära kopplade till vår historia och affärsstrategi, men i många av våra produkter riktar vi också in oss på flera av de andra målen. Här nedan är några exempel från 2019. 

Gröna obligationer

 SEB är pionjär inom gröna obligationer och har i över tio år varit ledande i världen liksom i Norden. 2019 var SEB världens sjunde största arrangör av gröna obligationer, då volymen uppgick till 7 miljarder USD. SEB:s gröna låneportfölj nådde under året 19 miljarder kronor. Nära hälften av medlen, 47 procent, används till projekt som är relaterade till förnyelsebar energi, SDG nr 7.

Läs mer i SEB Green Bond Impact Report 2019 (på engelska).

Mikrofinansfonder

 SEB är en av Europas största förvaltare av mikrofinansfonder. Kapitalet som investeras i mikrofinansfonder bidrar till att:

  • säkerställa att låginkomsttagare får tillgång till finansiella tjänster, inklusive mikrofinansiering och sparprodukter, samt jobbmöjligheter (SDG 1)
  • stärka kvinnor genom att ge dem lika tillgång till ekonomiska resurser och möjligheter (SDG 5).
  • skapa inkluderande jobb genom att finansiera mikroföretag, små och medelstora företag och stödja införandet av rättvisa, jämställda och säkra arbetsmetoder (SDG 8).
  • garantera lika möjligheter och inkomster oavsett ålder, kön, ursprung, religion eller annan status (SDG 10).

2019 förvaltade SEB 7 mikrofinansfonder till ett värde av nära 9 miljarder kronor. Lånen når över 25 miljoner entreprenörer i cirka 60 utvecklingsländer.

Lyxor SEB Impact Fund

 

Lyxor SEB Impact Fund investerar i företag som bidrar till att lösa framtida globala utmaningar. Företagen verkar inom fem områden kopplade till FN:s hållbara utvecklingsmål – hållbar energi, vattenförsörjning, livsmedel och jordbruk, resurseffektivitet och social utveckling. Vid årets slut hade fonden 1,4 miljarder SEK i förvaltade tillgångar.

SEB Impact Metric Tool

 

SEB Impact Metric Tool är ett analysverktyg som mäter hållbarhet i aktieportföljer. 2019 utvecklades verktyget ytterligare så att det förutom att mäta i vilken utsträckning en investeringsportfölj anpassas till SDG:erna också mäter andelen av en portfölj som kan klassificeras som grön enligt EU:s taxonomi.

Kundundersökning

 Vår kundundersökning om FN:s hållbarhetsmål genomfördes för tredje året i rad 2019. Den här gången frågade vi 270 000 svenska kunder som sparar i aktiefonder vilka hållbarhetsområden de anser att vi borde fokusera på, baserat på SDG:erna. Svaret visade att respondenterna särskilt framhöll mål 6 cch 13.

Läs om undersökningen och hur vi agerar i Årsredovisningen 2019, sid 22.