Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s yttranden över förslag till årsstämman 2024

Aktieägare Carl Axel Bruno, punkt 22

Förslag, punkt 22

Vi har de senaste åren sett en kraftig ökning av antalet bedrägerier i samhället, framför allt genom social manipulation via telefon och SMS. SEB ser väldigt allvarligt på denna utveckling. 

Vårt ansvar är att förebygga och motverka finansiell brottslighet, såsom bedrägerier, och vi har system och rutiner på plats för att övervaka och försöka varna kunder när vi upptäcker avvikande mönster, beteenden eller transaktioner. Det finns även beloppsbegränsningar för vissa lösningar och tjänster. Eftersom kriminella hela tiden försöker hitta nya sätt att utnyttja det finansiella systemet och bedra bankers kunder arbetar vi löpande med olika åtgärder, och vi ser kontinuerligt över och stärker våra system, rutiner och processer. Inom Bankföreningen tittar vi även på ett initiativ som syftar till att ta fram valbara säkerhetsfunktioner för bankernas kunder. 

Naturskyddsföreningen och Greenpeace Norden, punkt 23

Förslag, punkt 23

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och vår riktning är tydlig – SEB är och skall vara en del av den omställning som måste ske. Vi har därför åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och vi har utformat en hållbarhetsstrategi som är i linje med den utveckling som behövs av både SEB och dess kunder för att uppfylla målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

En väsentlig del av vår hållbarhetsstrategi är vårt engagemang som en av de grundande undertecknarna av FN-stödda Net Zero Banking Alliance (NZBA), vilket är marknadsstandarden för hur banker kan anpassa sin affär till målen i Parisavtalet. Det betyder att SEB har åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med målet att nå netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare, och att sätta netto-nollanpassade del- och reduktionsmål för 2030 för specifika sektorer. SEB har också utvecklat egna mål och ambitioner för att minska bankens fossilexponering och öka den hållbarhetsrelaterade aktiviteten. SEB har också en branschpolicy gällande fossila bränslen som definierar och reglerar SEB:s syn på fossilbranschen. Den innefattar bland annat restriktioner för SEB:s finansieringsaktiviteter samt en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot olika typer av fossila bränslen och utvinningsmetoder. Den innefattar också en gradvis förflyttning från företag som saknar en trovärdig omställningsplan i enlighet med Parisavtalet. 

Hållbarhetsstrategin är i linje med vår övertygelse att vi kan uppnå störst positiv påverkan för klimatet genom att samarbeta med våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller och stödja samhället att nå netto-nollutsläpp till 2050. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder i deras omställning, men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka. Från vårt perspektiv råder det ingen motstridighet mellan våra åtaganden om Parisavtalet och NZBA och att stötta kunder med stora klimatavtryck att ställa om – tvärtom. Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Vi är medvetna om att detta är komplexa frågeställningar och att det finns olika synsätt om vad som är den bästa vägen framåt, och vi välkomnar dialog och samarbete med alla intressenter.

Mer information

Netto-nollanpassade NZBA sektormål 

I enlighet med sina åtaganden inom NZBA åtagit sig att anpassa sin kreditportfölj i enlighet med målet att nå netto-nollutsläpp år 2050 eller tidigare. Som en del av detta har SEB satt netto-nollanpassade delmål för 2030 gällande minskning av finansierade utsläpp och utsläppsintensitet inom specifika sektorer. SEB har i dagsläget satt sådana mål för sex sektorer (olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, tillverkning av tunga fordon samt bolån för privatpersoner i Sverige), vilka täcker 76 % av SEB:s finansierade utsläpp under 2020.

Det specifika NZBA-målet för sektorn olja & gas är att minska de absoluta finansierade utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 2020 års basvärde. I slutet av 2022 hade de absoluta finansierade utsläppen från olja & gas minskat med 61 procent jämfört med 2020 års basvärde.

Ytterligare information om SEB:s netto-nollanpassade NZBA sektormål

SEB:s egna ambitioner och mål

Under 2021 presenterade SEB en uppdaterad hållbarhetsstrategi för koncernen. Som en del i detta introducerade SEB ett mål – Index för fossilexponering (det bruna) – för att minska fossilexponeringen i energiportföljen med 45-60 % år 2030 jämfört med 2019 års basvärde. Detta mål för bankens utlåning bygger på Internationella energirådets (IEA) och Network for Greening the Financial Systems (NGFS) 1.5-gradersanpassade scenarier, i vilka framgår att utbudet av fossil energi behöver minska med a) IEA (världen) 30 % (fotnot 1) och b) NGFS (Europa) 45% (fotnot2).

SEB antog även en ambition – Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna). Det syftar till att öka den genomsnittliga aktiviteten inom fyra områden med 6-8 gånger fram till 2030 jämfört med 2021 års basvärde. Dessa områden är hållbarhetsrelaterad finansiering, hållbar rådgivningsbaserad verksamhet, riskkapital-investeringar inom grön teknik, samt hållbart sparande (fotnot 3) som andel av SEB:s fonderbjudande (eget och externt).

I slutet av 2023 hade Index för fossilexponering minskat med 39% jämfört med 2019 års basvärde, vilket är i linje med målet för 2030. Index för hållbarhetsaktiviteter hade samtidigt ökat med 123 % jämfört med 2021 års basvärde, vilket också är i linje med planen. 

Ytterligare information om SEB:s ambitioner och mål

Branschpolicy gällande fossila bränslen 

Under 2021 stärkte SEB sin branschpolicy gällande fossila bränslen och antog en strategi som innebär en gradvis förflyttning från företag som saknar en trovärdig omställningsplan (Scope 1&2&3) i enlighet med Parisavtalet. Policyn definierar och reglerar SEB:s syn på fossilbranschen, och innefattar bland annat restriktioner för SEB:s finansieringsaktiviteter samt en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot olika typer av fossila bränslen och utvinningsmetoder. Den stärkte också SEB:s riktlinjer om känsliga miljöområden såsom Arktis. I enlighet med policyn tillhandahåller SEB inte dedikerad finansiering till specifika prospekterings- och produktionsprojekt, inklusive expansionsprojekt. SEB ser regelbundet över branschpolicyn gällande fossila bränslen och planerar att publicera en uppdaterad version under våren 2024.

Ytterligare information SEB:s policy gällande fossila bränslen (pdf)

Fotnoter

1 Enligt IEA:s “Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector”
2 NGFS “Divergent Net Zero” scenario, utvecklat med modellen REMIND-MAgPIE 2.1-4.2 för EU regionen
3 Artikel 9 fonder, enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)