Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Valberedning inför årsstämma 2011

Enligt beslut vid Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 24 maj 2010 skall ledamöterna i valberedningen för 2011 års stämma utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna i banken som önskar utse en representant. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

De fyra till röstetalet största ägarna vilka önskar utse representant utgjordes den 31 augusti 2010 av Investor, Trygg-Stiftelsen, Alecta och AFA Försäkring. Dessa ägare har utsett nedanstående representanter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 20 september 2010.

Valberedning

Petra Hedengran, Investor, ordförande
William af Sandeberg, Trygg-Stiftelsen
Staffan Grefbäck, Alecta
Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring
Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 37,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i banken.

Till valberedningen ska en styrelseledamot i SEB adjungeras. SEB:s styrelse har utsett Urban Jansson att vara adjungerad ledamot.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:

stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden fördelat på ledamöterna samt ersättning för kommittéarbete, arvode för bankens revisorer och förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2012.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-mail tillvalberedning@seb.se eller med brev till Skandinaviska Enskilda Banken AB, Valberedningen, Group Legal KA2, 106 40 Stockholm, senast den 10 januari 2011.