Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbarhetsrisker och konsekvenser i investeringsbeslut och investeringsrådgivning

SEB:s ambition är att hålla kunderna välinformerade om hur vi arbetar för att integrera hållbarhetsrisker och konsekvenser i investeringsbeslut och investeringsrådgivning i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Som ledande institutionell investerare i Norden med fokus på privatkunder, företag och institutioner har SEB en ambition och ett ansvar att skapa hållbara värden för våra kunder med hänsyn till investeringsbeslutens potentiella negativa konsekvenser för miljön och samhället.

SEB-koncernen tillhandahåller investeringsprodukter och tjänster för privatpersoner, företag och institutioner. SEB erbjuder också produkter inom traditionella försäkringar och fondförsäkringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper.

För våra kunders och andra intressenters bästa vill vi ge en tydlig bild av vårt sätt att arbeta i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) som trädde i kraft den 10 mars 2021.

Hållbarhetsrisker i investeringsbeslut

Som övergripande dokument har SEB antagit Policy on the integration of Sustainability Risk and Impact in Investment Decisions and Investment Advice for SEB Group (pdf). Policyn beskriver ramverket för hur hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetskonsekvenser hanteras i samband med investeringsbeslut och vid investerings- och försäkringsrådgivning som tillhandahålls av SEB AB (banken) och dess dotterbolag.

Fokusområden:

  • Principer för hur vi integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och investerings- och försäkringsrådgivning. Principerna omfattar diskretionära mandat, fonder som förvaltas inom SEB-koncernen och fonder som förvaltas av externa parter.
  • Principer för hur vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut och investerings- och försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer:
    • Vad gäller diskretionära mandat och SEB:s fonder har SEB-koncernen ett policyramverk för hållbarhet för att identifiera negativa konsekvenser och ge vägledning om kredit- och investeringsbeslut. Policydokumenten revideras löpande och integreras i våra olika divisioner och dotterbolag där de justeras utifrån varje specifikt verksamhetsområde.
    • För de externa fonder som SEB förmedlar ställer vi flera krav på det externa förvaltningsbolaget, bland annat att de ska ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).
  • I SEB-koncernens ersättningspolicy har hållbarhetsrisker inkluderats. Ersättningspolicyn beskrivs på s. 104–105 i SEB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Läs mer om hur SEB AB (banken) beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbeslut och investeringsrådgivning: