Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hållbara investeringar

SEB är en av de största institutionella investerarna i Norden. Som kapitalförvaltare har vi höga ambitioner att bidra till en hållbar utveckling genom att investera i företag och andra tillgångar som kan bidra till omställningen till en mer hållbar ekonomi.

SEB:s fondbolag Investment Management AB och SEB Life & Pension har omfattande hållbarhetspolicyer som tillämpas på alla investeringar.

Vårt erbjudande omfattar ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från fonder som förvaltas av SEB Investment Management (fondbolaget) och externa fonder, till aktier och certifikat, diskretionär portföljförvaltning, gröna sparkonton samt pensionstjänster. Vi integrerar miljö-, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG) i investeringsprocesserna.

Hållbarhetsrisk och påverkan i investeringsbeslut och rådgivning

SEB:s ambition är att ha välinformerade kunder om hur SEB som finansiell institution arbetar för att integrera hållbarhetsrisker och påverkan i investeringsbeslut och rådgivning, i linje med EU:s förordning om hållbar finansiell information, Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR.

Som stor institutionell investerare i Norden för privat-, företags- och institutionella kunder har SEB ambition och ansvar att skapa hållbara värden för våra kunder samtidigt som vi beaktar vår investeringsverksamhets potentiella negativa påverkan på miljön och samhället.

SFDR - Hållbarhetsrisker och konsekvenser i investeringsbeslut och investeringsrådgivning

SEB strävar efter att öka andelen fonder som har hållbara investeringar som mål, klassificerade som artikel 9-fonder enligt SFDR. Detta inkluderar hela SEB:s fonderbjudande, det vill säga fonder som förvaltas av SEB Investment Management samt externt förvaltade fonder. Ambitionen ingår i SEB:s Index för hållbarhetsaktiviteter.

Ambitioner och mål

Hållbarhet i SEB:s fondbolag

SEB Investment Management investerar i företag som aktivt hanterar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer i sin verksamhet och syftar till att identifiera företag som arbetar för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna, till exempel genom att investera i linje med FN:s Hållbara utvecklingsmål, SDG.

En egenutvecklad hållbarhetsmodell (SIMS-S) tilldelar ett hållbarhetsbetyg till en potentiell investering.
Investeringsstrategierna bygger på inkludering av företag som presterar bra inom hållbarhet eller har väldefinierade omställningsplaner, exkludering av sektorer eller företag som inte följer vårt fondbolags hållbarhetskriterier samt kontinuerligt engagemang med de företag som det investerar i.

SEB Investment Management har ett brett utbud av artikel 8- och 9-fonder, klassade enligt SFDR som fonder med hållbara egenskaper respektive hållbarhet som mål. Vid utgången av 2023 var 97 procent av produktutbudet klassat som artikel 8 eller 9.

Fondbolaget erbjuder flera produkter för påverkansinvesteringar, som till exempel SEB:s mikrofinansfonder.

SEB Mikrofinansfonder (på eng)

Hållbarhetsarbete inom SEB Investment Management

Hållbarhet inom SEB Liv & Pension

På SEB Liv & Pension är hållbarhet integrerad i investeringsanalysen, vilket innebär att vi utvärderar investeringens påverkan på miljö, människor och samhälle. Vi analyserar risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vår investeringsmodell inkluderar även SEB:s policyer och värderingar samt internationella riktlinjer och konventioner.

SEB Liv & Pension arbetar med inkludering, utanförskap och engagemang (se ovan). För att kunna göra ett större genomslag har SEB Liv & Pension ett nära samarbete med fondbolaget.

Hållbarhet inom SEB Liv & Pension

Utvärdering av externa fonder

SEB erbjuder fonder som förvaltas av externa parter (externa fonder) och som utvärderas av ett särskilt fondanalysteam på SEB. Hållbarhetsutvärderingen är integrerad i hela beslutsprocessen, både i valet av externa fonder och i uppföljningen av utvalda förvaltare.

Alla externa fondbolag är skyldiga att underteckna Principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI). I slutet av 2023 hade 100 procent av dessa företag undertecknat PRI.

Kontakta oss

SEB:s hållbarhetsexperter har omfattande kunskap inom områden som klimat- och finansieringslösningar, hållbara investeringar och regulatorisk utveckling i Europeiska unionen.

Kontaktpersoner inom hållbarhet (Eng.)