Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s årsstämma 2024

Skandinaviska Enskilda Banken AB har idag, den 19 mars 2024, hållit årsstämma.

Vid årsstämman omvaldes Marcus Wallenberg, Jacob Aarup-Andersen, Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, John Flint, Winnie Fok, Svein Tore Holsether, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Helena Saxon och Johan Torgeby som ledamöter i styrelsen. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till en ordinarie utdelning om 8.50 kronor och en extra utdelning om 3.00 kronor per A-aktie och C-aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 21 mars 2024.

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att fördelas enligt följande: 3 775 000 kronor till styrelsens ordförande, 1 190 000 kronor till vice ordförande och 925 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i banken.

Härtill kommer kommittéarvodet som fördelas enligt följande: Risk- och Kapitalkommittén: 820 000 kronor till ordföranden och 510 000 kronor till annan ledamot; Revisions- och Regelefterlevnadskommittén: 540 000 kronor till ordföranden och 340 000 kronor till annan ledamot; samt Ersättningskommittén: 450 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens Ersättningsrapport 2023, samt förslag till Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen 2024.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett vinstandelsprogram för alla medarbetare förutom bankens ledning, SEB Resultatandel 2024; ett SEB Aktieprogram 2024 som omfattar cirka 1 000 ledande befattningshavare och nyckelpersoner; samt ett SEB Villkorade Aktieprogram 2024 som omfattar cirka 1 000 anställda i valda affärsenheter.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens egna aktier för värdepappersrörelsen, liksom förslag om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bankens egna aktier för de långfristiga aktieprogrammen, för kapitaländamål och för emission av konvertibler. Vidare godkände årsstämman styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt fondemission.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Ernst & Young AB som revisor. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon.

Besluten kan läsas i sin helhet på sebgroup.com/sv.

För mer information, kontakta:
Pawel Wyszynski, chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

Niklas Magnusson, chef Medierelationer & Extern kommunikation
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 december 2023 uppgick koncernens balansomslutning till 3 608 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 361 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.