Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nordic Outlook: Splittrad bild när centralbanker ska bekänna färg

Tillväxtutsikterna har förbättrats ytterligare något sedan årets början. USA har åter överraskat med tillväxtstyrka, men också med oroande inflationsmotgång. Den nedåtgående inflationstrenden lever men är svajig vilket innebär att centralbanker väntar längre och sänker räntorna i långsammare takt. Det uppskruvade geopolitiska läget, med ständigt nya konflikter – militära, politiska och ekonomiska – skapar en fortsatt oförutsägbar värld. I Sverige öppnar snabbt fallande inflation för en tydlig omläggning av både finans- och penningpolitik och en stark återhämtning i BNP under 2025. Riksbanken sänker styrräntan i maj, och vi ser totalt fyra räntesänkningar under 2024 och tre under 2025. 

– Trots den geopolitiska oron och dramatiken kring Fed och de uppskjutna räntesänkningarna står sig den övergripande bilden med fallande inflation och en normalisering av ekonomin globalt, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson. 

Viss ljusning i globala tillväxtutsikter i en mer divergerande värld
USA:s ekonomi har fortsatt att trotsa motvinden från höga räntor och konsumentpriser och vi har skrivit upp vår BNP-prognos för USA med nära en procentenhet i år, till 2,5 procent. Övriga BNP-revideringar är relativt små. Ett svagt Tyskland håller tillbaka tillväxten i Euroområdet under första halvåret och BNP växer med 0,6 procent. Kina lyckas med hjälp av finanspolitiskt stöd nå sitt tillväxtmål på 5 procent i år trots fortsatt motvind från svag konsumtion, fastighetsmarknad och geopolitik. För Nordens del får Danmark en tillväxtskjuts av läkemedelssektorn och Norge av oljesektorn. Trots USA-styrkan förblir global tillväxt måttlig, kring 3 procent per år under 2024 och 2025.

– Ett antal faktorer har stor betydelse för var i tillväxtligan länder hamnar. Det handlar om räntekänslighet, grad av finanspolitisk stimulans, förändringar i tillgångspriser, industriberoende – framför allt till Kina – och industripolitik, exponering mot energikrisen samt produktivitet. Ju mer exponerade länder har varit för dessa faktorer, positivt eller negativt, desto bättre eller sämre har tillväxten varit, säger SEB:s prognoschef Daniel Bergvall.

Inflationen på väg ner, trots vissa bakslag
Vi ser den nedåtgående inflationstrenden som intakt men – precis som den allmänna ekonomiska utvecklingen – mer splittrad än förväntat. Större delen av de senaste årens inflationsuppgångar har trots allt reverserats. Att konjunkturen mattas av, även något i USA, väntas sätta avtryck i en svagare prisutveckling framöver. De långsiktiga inflationsförväntningarna ligger nära inflationsmålen medan det stora orosmolnet fortfarande är tjänstesektorn. Att efterfrågan hållits uppe, i kombination med en arbetsmarknad som bara försvagats måttligt, förblir ett orosmoln. Löneökningarna har dock saktat in betydligt i USA och under våren har det synts tecken på avmattning även i Europa.

ECB går före Fed 
Fed förväntas nu avvakta med räntesänkningar till åtminstone september och går därefter långsammare fram än vi tidigare bedömt, med totalt två räntesänkningar i år och fyra under 2025. För ECB:s del är ekonomin svag, inflationen har fallit ungefär som väntat men fokus har skiftat till långsiktiga inflationsrisker och en vilja att ha vårens avtalsrörelser på plats för att säkerställa att inflationstrycket fortsätter vara under kontroll. ECB har i princip ”lovat” en junisänkning. Totalt väntar vi oss fyra ECB-sänkningar under 2024 och fyra under 2025. Den reviderade USA-bilden har bidragit till högre nominella och reala räntor och en starkare US-dollar. Skillnaderna och spänningarna ökar därmed på flera plan mellan USA och resten av världen. 

– Inflationsbesvikelserna i USA har nu varit något för stora för att avfärda som bara tillfälliga och något som Fed därmed skulle kunna bortse från. Vi bedömer att ECB och andra centralbanker kan ligga ett par sänkningssteg före Fed, men därefter, och mycket beroende på marknadsreaktionerna, kan uppförsbacken bli brantare. Frågan kan ställas på sin spets om Feds räntesänkningar skjuts ännu mer på framtiden. Kommande månaders USA-data blir ur detta perspektiv viktiga, säger Daniel Bergvall.

Neutral eller svagt åtstramande finanspolitik
Mångårig krispolitik och den senaste tidens stigande räntekostnader begränsar det finanspolitiska manöverutrymmet, med några få undantag som t ex Tyskland och Sverige. Krispolitiken måste nu ersättas av en politik som ska täcka stora investeringsbehov inom försvar, säkerhetspolitik samt energi- och grön omställning. Detta sker i en miljö med höga räntor och en ökande demografisk motvind. Samtidigt ska politiken i många länder parera de strukturella förändringarna utan att stödet för ytterlighetspartier på det inrikespolitiska planet ökar än mer.

– I många länder måste politiken mobilisera privat kapital genom olika typer av incitament. En risk är att USA, EU och Kina hamnar i en statsstödstävlan som kan leda till dels en stor kostnad för stater, dels felallokering av kapital mot vissa företag eller branscher, säger Daniel Bergvall.        

Sverige: Förutsättningar för stark vändning 2025
I Sverige öppnar snabbt fallande inflation för en tydlig omläggning av både finans- och penningpolitik och en stark tillväxtåterhämtning under 2025. BNP föll mindre än väntat förra året och gryende optimism bland hushåll och företag gör att prognosen för 2024 har justerats upp från 0,1 till 0,5 procent. Under 2025 stiger BNP i Sverige med 2,8 procent.

Industrin fortsätter investera (exklusive bostäder) och står emot svagt Europa
Exporten visar en förvånande styrka givet den svaga utvecklingen i Tyskland, som fortsatt är Sveriges viktigaste exportmarknad. Stigande sentimentsindikatorer tyder på att exporten kommer fortsätta att växa, och kanske i en ännu starkare takt, under 2024. De fasta bruttoinvesteringarna har fallit svagt sedan början av förra året, drivet av en stor nedgång för bostadsinvesteringarna. Om bostäder exkluderas var investeringarnas andel av BNP dock den högsta sedan åtminstone början av 1980-talet. Den uppdrivna nivån talar för att investeringarna saktar in under 2024, samtidigt som bostadsinvesteringarna fortsätter att falla. Under 2025 planar bostadsinvesteringarna ut samtidigt som övriga investeringar börjar stiga igen. Bostadspriserna har fortsatt att röra sig i sidled men signalerna om att priserna kommer vända uppåt har blivit fler. Vi räknar med att priserna stiger gradvis från mitten av 2024.

Stora konsumtionsfall närmar sig sitt slut, arbetsmarknaden undviker kollaps
Nedgången i hushållens konsumtion har varit nästan i paritet med fallen i början av 1980-talet och 1990-talet och på samma sätt som då har den drivits av brant stigande priser. När inflationen nu bromsar in har konsumtionsvolymen vänt uppåt. Lägre räntor och fallande inflation, i kombination med en expansiv finanspolitik, gör att förutsättningarna för en stark konsumtionsåterhämtning under 2025 är goda. Arbetsmarknaden visar, med en viss fördröjning, en tydlig men inte dramatisk försvagning. Vi räknar med att arbetslösheten fortsätter att stiga under det närmaste halvåret, men när tillväxten tar fart 2025 så faller den tillbaka till ungefär dagens nivåer. En i ett historiskt perspektiv måttlig nedgång i resursutnyttjande stöder bilden av en relativt mild konjunkturnedgång.

Inflationen närmar sig målet
Efter en sen start har den svenska inflationsnedgången tagit fart ordentligt. De månatliga ökningstalen för KPIF exklusive energi har varit bland de lägsta bland jämförbara länder, även om säsongsjustering av svensk inflation är vansklig. Tjänsteinflationen är fortfarande hög men har under inledningen av 2024 också visat tecken på att falla. Sammantaget väntas KPIF exklusive energi tillfälligt hamna en bit lägre än både Riksbankens prognos och inflationsmålet under andra halvan av 2024.

Gradvisa räntesänkningar, första i maj
Efter att KPIF exklusive energi fallit med fyra tiondelar mer än Riksbankens prognos i mars är sannolikheten hög för en räntesänkning i maj. Inflationsutfallen under våren och sommaren kommer bli avgörande för hur snabbt räntan sänks. Vi har senarelagt vår prognos för den andra räntesänkningen till augusti från juni, men fortsätter att räkna med att räntan sänks fyra gånger i år och ytterligare tre gånger under 2025, till 2,25 procent i oktober nästa år. 

– Vi tror att Riksbanken, mot bakgrund av en fin inflationsutveckling men svag tillväxt och arbetsmarknad, ser skäl att sänka tidigare än både Fed och ECB. Det stora orosmolnet är förstås den svenska kronan men effekten av en redan inprisad räntesänkning ska inte överdrivas. Trycket från politiker och arbetsmarknadens parter att sänka räntan kommer också att vara stort, inte minst på grund av den kraftiga inbromsningen för bostadsbyggandet, säger Jens Magnusson. 

Mer finanspolitik nu när inflationen fallit
Trots ökade utgifter i vårpropositionen bedöms finanspolitiken som i stort sett neutral i år. Men fallande inflation och starka statsfinanser öppnar för en expansiv finanspolitik i budgetpropositionen för 2025 som presenteras i september i år. Vi räknar med nya ofinansierade utgifter motsvarande 60-80 miljarder (1-1,5 procent av BNP). Det pågår också en utredning om huruvida överskottsmålet på 0,3 procent av BNP för offentlig sektor ska ändras. 

– Troligen kommer regeringen föreslå att målet sänks till ett balansmål, vilket skulle öka budgetutrymmet med ca 20 miljarder kronor. Det blir också intressant att se om utredningen som presenteras i höst tar upp den långa nedåtgående statsskuldstrenden och att den offentliga skulden numera domineras av kommuner och regioner, säger Jens Magnusson. 

Nyckeltal: Internationell & svensk ekonomi (siffror inom parentes från Nordic Outlook, januari 2024)

Internationell ekonomi. BNP. Årlig förändring i % 2022 2023 2024 2025
USA 1,9 2,5 (2,4) 2,5 (1,6) 1,8 (1,8)
Euroområdet 3,4 0,4 (0,5) 0,6 (0,5) 1,7 (1,8)
Storbritannien 4,3 0,1 (0,5) 0,2 (0,2) 1,2 (1,4)
Japan 1,0 1,9 (1,7) 1,0 (1,2) 1,0 (1,2)
OECD 2,9 1,7 (1,6) 1,7 (1,4) 1,9 (2,0)
Kina 3,0 5,2 (5,2) 5,0 (4,6) 4,4 (4,4)
Norden 2,5 0,3 (0,1) 1,2 (0,8) 2,5 (2,4)
Baltikum 1,9 -0,9 (-1,0) 1,2 (1,2) 2,9 (2,9)
Världen (PPP) 3,4 3,2 (3,1) 3,0 (2,9) 3,1 (3,1)
Norden och Baltikum. BNP, årlig förändring i %        
Norge 3,0 0,5 (0,5) 1,7 (2,1) 2,1 (1,6)
Danmark 2,8 1,9 (1,0) 2,5 (1,5) 3,0 (3,0)
Finland 1,3 -1,0 (-0,5) -0,2 (-0,2) 2,0 (2,0)
Litauen 2,4 -0,3 (-0,2) 1,5 (1,5) 2,8 (2,8)
Lettland 3,0 -0,3 (-0,4) 1,9 (2,0) 2,7 (2,7)
Estland -0,5 -3,0 (-3,4) -0,5 (-0,5) 3,5 (3,5)
Svensk ekonomi. Årlig förändring i %        
BNP, faktisk 2,7 -0,2 (-0,4) 0,5 (0,1) 2,8 (2,8)
BNP, dagkorrigerad 2,7 0,0 (-0,2) 0,5 (0,1) 3,0 (3,0)
Arbetslöshet (%) (EU-definition) 7,5 7,7 (7,6) 8,5 (8,6) 8,5 (8,7)
KPI 8,4 8,5 (8,5) 3,0 (3,0) 1,2 (1,4)
KPIF 7,7 6,0 (6,0) 2,0 (1,9) 2,0 (1,9)
Offentligt saldo (% av BNP) 1,2 -0,5 (-0,3) -1,5 (-2,2) -1,0 (-0,9)
Styrränta (dec) 2,50 4,00 (4,00) 3,00 (3,00) 2,25 (2,25)
Växelkurs, EUR/SEK (dec) 11,12 11,13 (11,13) 11,15 (10,95) 10,80 (10,75)

 

Läs allt om Nordic Outlook

För mer information, kontakta:
Jens Magnusson: 070-210 2267
Daniel Bergvall: 073-523 5287
Robert Bergqvist: 070- 445 1404
Pia Fromlet 070-739 3266
Olle Holmgren: 070 -763 8079
Elisabet Kopelman: 070-655 3017
Marcus Widén: 070-639 1057

Presskontakt:
Niklas Magnusson, presschef
070-763 8243
niklas.x.magnusson@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationell räckvidd. Vårt syfte är att positivt forma framtiden med ansvarsfull rådgivning och kapital, idag och för framtida generationer. Genom att samarbeta med våra kunder vill vi vara en ledande katalysator i omställningen till en mer hållbar värld. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 17 500 medarbetare. Den 31 mars 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 130 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 567 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv.