Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Svenska egenföretagare står stadigt trots Ukrainakriget

Svenska egenföretagare uppger att de så här långt inte påverkats i någon större omfattning av kriget i Ukraina. Och även om många företag, främst inom jordbruk och bygg, uppger att de fått ökade kostnader så menar flertalet företagare att det inte kommer höja sina priser för att kompensera sig.

Tidigare den här veckan publicerade SEB april månads Företagarindikator, som visade att svenska företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna steg för andra månaden i rad. Slutsatsen var därför att högre inflation, globala produktionsstörningar, samt det allmänt osäkrare läget i Europa, inte gjort egenföretagare nämnvärt mer pessimistiska vad gäller den närmsta framtiden.

Denna bild stärks ytterligare när svaren på de extrafrågor som ställdes i samband med Företagarindikatorn skärskådas. Frågorna berörde just effekterna av kriget i Ukraina, och en klar majoritet (72 procent) av samtliga företagare uppger att deras verksamhet så här långt har påverkats ”ganska litet” eller ”inte alls” av kriget.

– Det är inte helt oväntat. Det handlar här om egenföretagare vars verksamheter främst kännetecknas av tjänsteproduktion och där många kunder dessutom är inhemska, säger Susanne Eliasson, analytiker på SEB.

När olika specifika sektorer analyseras så blir bilden än mer tydlig om att tjänstesektorn, åtminstone hittills, påverkats mycket lite av utvecklingen i omvärlden. 

Bland de företagare som verkar inom sektorerna juridik, ekonomi, vetenskap och teknik uppger mer än 90 procent att de har påverkats litet eller inte alls av händelseutvecklingen i Ukraina.

Företagare inom sektorerna jordbruk, bygg, reparation och tillverkning är däremot de som upplever att de påverkats mest av kriget och dess konsekvenser. Även om en majoritet också inom dessa sektorer uppger att de påverkats litet eller inte alls, så är den majoriteten (57 procent) klart lägre än vad som gäller för samtliga företagare. Samtidigt är det mer än en tredjedel av dessa företagare som uppger att de påverkats ”mycket” eller ”ganska mycket” av det försämrade säkerhetsläget.

– Dessa företagare har en annan verklighet att förhålla sig till, säger Susanne Eliasson, och pekar på de höga och stigande el- och drivmedelspriserna samt rapporterna om brist på vissa insatsvaror inom bland annat byggsektorn.

Trots detta är det förhållandevis få företagare som uppger att de kommer  att kompensera högre kostnader med höjda priser, och det oavsett bransch. Bland företagare generellt är det knappt 1 av 10  som uppger att de kommer höja priserna. Föga förvånande är det inom sektorn jordbruk, bygg, reparation och tillverkning, där kostnadsökningarna varit störst, som företagare tycks vara mest benägna att höja priserna. Men de 16 procent inom denna bransch som uppger att de kommer att höja priserna är ändå betydligt färre än de som svarar nej på samma fråga.

– Av konkurrensskäl kan det vara svårt för egenföretagare att höja priserna, säger Susanne Eliasson, som också menar att utan några anställda som ska avlönas är det lättare för företagen att, åtminstone under en kortare period, klara krympande marginaler.

– Våra tidiga undersökningar visar också att flertalet egenföretagare har en ekonomisk buffert att ta till vid mindre gynnsamma perioder, och det kanske är i tider som dessa som nämnda buffertar kommer till användning, säger hon. 

Bild på Susanne Eliasson
Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson