Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Uppdatering gällande tyska skatteåterkrav

Som del av sin pågående skatterevision kopplad till historiska transaktioner fram till 2015 har skattemyndigheten i Frankfurt den 15 december 2021 framfört ett ytterligare återkrav till SEB:s tyska dotterbolag DSK Hyp AG på EUR 511m, exklusive upplupen ränta. Detta är utöver de tidigare återkrav som SEB kommunicerade den 22 december 2020. Banken motsätter sig starkt dessa återkrav och kommer att överklaga.

Som SEB har kommunicerat i sina kvartalsrapporter sedan tredje kvartalet 2017 granskar tyska skattemyndigheter historiska transaktioner gällande återbetalning av källskatt på utdelningar från tyska aktier. Banken motsätter sig starkt dessa återkrav och dess externa juridiska rådgivare menar att skattemyndighetens tidigare återkrav bör strida mot lagen.

Granskningen omfattar transaktioner som genomfördes före en ändring i den tyska skattelagstiftningen som trädde i kraft 2016. SEB anser att dessa genomfördes i enlighet med de regelverk som då gällde. DSK Hyp kommer att överklaga dessa krav. Därmed har hittills inga avsättningar gjorts på koncernnivå, i enlighet med gällande redovisningsregler. Hittills har skattemyndigheten framfört återkrav på totalt EUR 936m kopplat till historiska transaktioner gällande återbetalning av källskatt på utdelningar från tyska aktier. Ytterligare återkrav kan inte uteslutas, och inte heller att detta skulle kunna få negativ finansiell påverkan för SEB.

Under åren 2008-2015 uppgår källskatten i DSK Hyps kundaffärer till totalt ungefär EUR 1 500m (varav totalt EUR 936m hittills har varit föremål för skattemyndighetens återkrav).

De rättsliga prövningarna uppskattas pågå i flera år då det förväntas att det innebär åtminstone en prövning i Tysklands högsta instans inom skatterätt.

Klicka här för att läsa SEB:s pressmeddelande från den 22 december 2020.


Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-15 13:44 CET.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas genom vår närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 15 500 medarbetare. Den 30 september 2021 uppgick koncernens balansomslutning till 3 585 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 422 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv