Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Information om tyska skatteåterkrav

Skattemyndigheten i Frankfurt har begärt att SEB:s tyska dotterbolag DSK Hyp AG retroaktivt ska återbetala transparent redovisad källskatt från mer än fem år tillbaka i tiden. SEB motsätter sig starkt beslutet och anser att dessa återkrav står i strid med EU-lagstiftning, tysk lag och den praxis som skattemyndigheten själv tillämpade vid den tiden.

Som SEB har kommunicerat i sina kvartalsrapporter sedan tredje kvartalet 2017 instruerade det tyska finansministeriet i juli samma år lokala skattemyndigheter att granska historiska transaktioner gällande återbetalning av källskatt på utdelningar från tyska aktier. Granskningen omfattar transaktioner som genomfördes före en ändring i den tyska skattelagstiftningen som trädde i kraft 2016 och avser källskatt på utdelningar som blivit återbetald till finansiella institutioner i enlighet med den då allmänt tillämpade tolkningen av lagen.

Som en del i den pågående revisionen har skattemyndigheten i Frankfurt begärt att DSK Hyp retroaktivt ska återbetala källskatt. Begäran uppgår till EUR 425m, exklusive upplupen ränta för åren 2008–2013. Som förut har kommunicerats har DSK Hyp mottagit mindre återkrav, medan huvuddelen av detta krav framfördes i ett brev från skattemyndigheten daterat den 21 december 2020.

De legala grunderna för huvuddelen av återkraven har förändrats över tid och är fortfarande oklara. Skattemyndigheten gör gällande att den bland annat har utnyttjat ett diskretionärt mandat när den kommit till sina slutsatser mot bakgrund av att återkraven annars preskriberas.

Denna oförutsägbara tillämpning av lagen innebär att det inte är möjligt för SEB att ha en välgrundad uppfattning om vare sig belopp eller tidpunkt för eventuella ytterligare återkrav.

SEB är starkt kritisk till utfallet av revisionen och anser, med stöd från juridiska analyser av externa experter, att skattemyndighetens återkrav strider mot både EU-lag och tysk lag. Vidare står det i strid med den praxis som skattemyndigheten själv tillämpade fram till 2016.

SEB planerar inte för att göra några avsättningar på koncernnivå vad gäller återkraven, i enlighet med gällande redovisningsregler. Det kan inte uteslutas att potentiella skattekrav kan ha negativa finansiella effekter för SEB, men SEB har en tillfredställande kapitalsituation för att hantera dessa krav. SEB kommer fortsätta att lämna information om processen i Tyskland när så bedöms lämpligt.

DSK Hyp kommer att överklaga dessa krav. Denna process kan komma att kräva prövning i flera instanser och beräknas ta upp till fem år.


Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-22 18:15 CET.

För mer information, kontakta:
Frank Hojem, Kommunikationschef
070-763 9947
frank.hojem@seb.se

Pawel Wyszynski, Chef Investor Relations
070-462 2111
pawel.wyszynski@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2020 uppgick koncernens balansomslutning till 3 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 054 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv