Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Eastern European Outlook, oktober 2014: Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina

Den gradvisa ekonomiska återhämtningen fortsätter i Polen/Centraleuropa och Baltikum de närmaste åren, trots den rysk-ukrainska konflikten som gör att Ryssland går in i stagnation och att Ukrainas BNP rasar i år. Men tillväxten i Polen, Lettland och Litauen blir måttlig och i Estland - som även kläms av finsk svaghet - fortsatt svag. På kort sikt pressas också ländernas tillväxt av en övergående konjunktursvacka i Tyskland/eurozonen; nolltillväxt väntas i eurozonen andra halvåret i år, i sig delvis kopplat till osäkerhet om Ukrainakrisen. Detta skriver SEB i en ny utgåva av Eastern European Outlook.

Växande privat konsumtion och under 2015 återupptagen konjunkturuppgång i Tyskland/eurozonen kompenserar för exportbortfall från Ryssland-Ukraina samt sviktande investeringar på grund av geopolitisk oro. Hushållen gynnas av fortsatt goda realinkomster (gäller framför allt Baltikum) och låga räntor; båda i hög grad en följd av fortsatt mycket låg inflation. Enskilda central- och östeuropeiska länders direkta handelskoppling till konfliktländerna är också relativt liten, med undantag för baltstaterna och ett antal andra forna Sovjetrepubliker.

Den rysk-ukrainska konflikten bedöms bli långvarig. Tillväxtprognoserna bygger på de centrala antagandena att konflikten inte eskalerar militärt, att inga allvarliga störningar sker i ryska energileveranser till Europa och att handelssanktionerna mellan västmakter och Ryssland inte trappas upp. Nuvarande sanktioner - vars negativa direkta effekter antas bli relativt små - antas ligga kvar under större delen av 2015.

"Vi står fast vid bedömningen från i våras att konflikten ger små negativa tillväxteffekter på global nivå. Den direkta exporten till Ryssland är relativt liten för de flesta enskilda länder med undantag för Baltikum, Finland och närliggande forna Sovjetrepubliker. Men geopolitisk osäkerhet gör att investeringsviljan också dämpas, åtminstone kortsiktigt, inte bara i närheten av krisområdet utan brett i Europa" säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör för Eastern European Outlook.

Detta är BNP-prognoserna för de sex länder som Eastern European Outlook täcker. SEB:s prognoser för 2015 ligger överlag lägre än konsensus. 

  • Rysslands BNP ökar med 0,4 procent 2014, sjunker 0,2 procent 2015 och stiger med beskedliga 1,0 procent 2016. Svaga investeringar, försvagad reallönetillväxt för hushållen och klart lägre oljepris 2015 pressar ekonomin. Rubeln sjunker ytterligare vilket bidrar till att den höga inflationen dämpas endast långsamt. Stödet för president Putin har stärkts av Ukraina-konflikten men väntas erodera över tiden.

    "Ryssland har starka finansiella muskler som buffert på kort sikt. Men konflikten med Ukraina förvärrar det redan svaga ekonomiska läget som i hög grad beror på strukturproblem. Det accentuerar reformbehovet, särskilt med tanke på att oljepriset är under strukturell nedåtpress de närmaste åren" konstaterar Andreas Johnson, ansvarig för SEB:s Ryssland- och Ukraina-prognoser.  
  • Ukraina är i djup recession och har lång väg tillbaka trots att stort valutafall stärker exportutsikterna. BNP faller med 8 procent i år, nolltillväxt nås 2015 och först 2016 återvänder en svag tillväxt på 2 procent. Inflationen är hög och banksektorn är under press. Utökade stödlån från EU/IMF kan behövas. Landet går mot ökad federalism och västorienteringen är ännu inte given trots associationsavtalet med EU.
  • Polen med relativt små obalanser uppvisar god motståndskraft mot rysk-ukrainska konflikten. Den tyska konjunktursvackan i år är en viktig förklaring till en temporär sättning även i Polen i höst. Stora EU-fonder och ny snar räntelättnad bidar till växande inhemsk efterfrågan. Euro-frågan kan bli aktuell politiskt 2015-2016. BNP ökar med 2,7 procent 2014 och 3,0 respektive 3,5 procent 2015-2016.
  • Estlands starkt exportberoende ekonomi pressas inte bara av lägre rysk tillväxt utan även av trög finsk utveckling och svaga investeringar. Estland fastnar i blek tillväxt på 1,2 procent i år, 1,3 procent 2015. Först 2016 närmar den sig 3 procent.
  • Lettland, som växte snabbast i EU senaste två åren, får hyfsad tillväxt på 2,7 respektive 3,4 procent 2015-2016, efter årets svacka till 2,5 procent. Inhemsk konsumtion förblir central drivkraft. Koalitionsregeringen blev nyligen omvald och ingen politisk kursändring väntas.
  • Litauen går mot en bred återhämtning i inhemsk efterfrågan; bygg- och bostadsmarknader har i år börjat vakna till liv, senare än i övriga Baltikum. BNP ökar med 2,7 procent, 3,2 procent och 4,0 procent 2014-2016. Den viktiga energisektorns situation tryggas när landet vid årsskiftet öppnar en ny gasterminal som radikalt minskar det i dag 100-procentiga beroendet av rysk gas.

En särskild temaartikel i Eastern European Outlook behandlar Rysslands projekt och ambitioner att skapa en motvikt till EU: Den eurasiska ekonomiska unionen (EEU). EEU startar dock 2015 med stapplande steg med endast tre medlemmar; förutom Ryssland ingår Vitryssland och Kazakstan. Det stora potentiella medlemslandet Ukrainas associationsavtal med EU nyligen är ett streck i räkningen för Rysslands unionsbygge.

För mer information kontakta
Mikael Johansson, chef Östeuropa-Analys,
SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8093, 070-372 2826
mikael.johansson@seb.se

Andreas Johnson, SEB Ekonomisk  Analys
08-763 8032, 073- 523 7725
andreas.johnson@seb.se

 
Presskontakt
Anna Helsén, presschef
08-763 9947, 070-698 4858
anna.helsen@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2014 uppgick koncernens balansomslutning till 2 654miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 605 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.