Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Kommentar till artikel om tysk kolkraft

Aftonbladet har publicerat en artikel om SEB:s exponering mot tysk kolkraft. Här är bankens kommentar:

Till att börja med vill vi framhålla att hållbarhet är mycket viktigt även för SEB, och att vår riktning är tydlig – klimatförändringarna är vår tids största utmaning. SEB är och ska vara en del av den omställning som måste ske och vi tar ständigt steg framåt. Vi vill också vara transparenta med hur vi arbetar, och den 15 november 2022 presenterade vi en uppföljning av de konkreta ambitioner och mål som vi antog på klimatområdet under 2021 (mer information om detta nedan).

Vi vill också förtydliga att vi har åtagit oss att arbeta för att nå FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet. För oss står detta inte i motsats till att ha kunder med stora klimatavtryck – tvärtom. Ska vi uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Vår ambition är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att stötta våra kunder i deras omställning. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder att ställa om men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Vad gäller det bolag som nämns i artikeln kan och får vi inte på grund av den lagstadgade banksekretessen kommentera, bekräfta eller dementera enskilda kundrelationer. Vi kan dock generellt säga att det stämmer att vi har kvar ett fåtal kunder, bland annat tyska energibolag, som fortfarande har kvar kol i sin energimix. Att så är fallet har SEB alltid varit transparent med.

Att kol fortfarande används i Tyskland beror till stor del på att landets regering för några år sedan beslöt sig för att stänga sina kärnkraftverk, och Tyskland kommer därför under ett antal år framöver att vara beroende av en viss del kolkraft för att klara sin elförsörjning.  Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att tyska energibolag, och inte minst våra kunder, satsar stort på förnybar energi som vindkraft och solkraft och på att fasa ut kolkraften i enlighet med Parisavtalet och de beslut som fattats av Tysklands regering (eller tidigare än så). Vi stödjer dem i denna nödvändiga omställning, genom att till exempel finansiera investeringar i förnybar energi. Ska vi uppfylla Parisavtalet måste de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Det är så vi kan uppnå störst positiv påverkan.

I vår fossilpolicy är vi tydliga med att vi inte finansierar nya kolkraftverk eller nya kolgruvor, liksom med vad som gäller för att vi skall fortsätta ha långsiktiga relationer med våra kunder – att vi delar syn och målbild vad gäller klimatomställningen. Vår fossilpolicy inkluderar därför en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot kol under de kommande åren. Vi minskar kontinuerligt vår fossilexponering, enligt de ambitioner och mål på klimatområdet som SEB antog 2021.

SEB:s ambitioner och mål

Vårt Index för fossilexponering (Det bruna) är ett mål att minska den fossila kreditexponeringen i vår energiportfölj med 45-60 procent till 2030 jämfört med 2019 års basvärde. Detta betyder att SEB kommer att vara i linje med, eller överträffa, de mest trovärdiga 1,5 gradersscenarierna från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System samt International Energy Agency.

Vi har också ett Index för hållbarhetsaktiviteter (Det gröna), vilket är en ambition att öka aktiviteten inom hållbarhetsrelaterad utlåning, rådgivning inom hållbar finansiering, hållbara investeringsprodukter och riskkapitalinvesteringar inom Greentech med 6-8 gånger till 2030.

Vid vårt årliga hållbarhetsevent 15 november 2022 gav vi en uppdatering kring dessa ambitioner och mål.

  • I slutet av oktober hade vår fossila kreditexponering inom energiportföljen minskat med 14 procent sedan 2019, och utgjorde i då 3,4 procent av vår totala kreditportfölj jämfört med 4,8 procent 2019.

  • Vårt Index för hållbarhetsaktiviteter hade ökat med 40 procent jämfört med förra året, och hållbar finansiering utgjorde 5,4 procent av vår totala kreditportfölj jämfört med 4,0 procent i slutet av 2021.

Dessa mål är också i linje med våra åtaganden inom det FN-ledda Net-Zero Banking Alliance, som syftar till att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050 genom att etablera en gemensam och robust metod för banker att beräkna finansierade utsläpp. I oktober 2022 satte vi netto-nollanpassade delmål till 2030 för fem sektorer i vår kreditportfölj, vilka täcker de områden där SEB kan ha störst positiv inverkan. Det gäller utlåningen inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige.

Mer information om våra ambitioner och mål:
Länk till SEB:s årliga hållbarhetsevent: 
SEB:s branschpolicy gällande fossila bränslen finns här: