Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Frågor och svar om SEB:s hållbarhetsarbete och fossila bränslen

TV4 publicerar på torsdagen ett inslag om bankers utlåning till företag med fossil verksamhet samt det förslag som Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen lämnat in till bland annat SEB:s årsstämma den 4 april 2023. Här är frågor och svar om vad SEB gör på klimatområdet, hur vi arbetar för att minska vår exponering mot fossila bränslen, samt hur vi ser på vår roll i hållbarhetsomställningen.

Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen har tillsammans lämnat in förslag till SEB:s och några andra bankers årsstämmor där de uppmanar bankerna att sluta ”finansiera fossila företag som utökar utvinningen och saknar robusta fossila avvecklingsplaner i linje med 1,5 grader.”

Vad är SEB:s kommentar till förslaget?

Vi avböjer i nuläget att kommentera enskilda förslag men kommer i sedvanlig ordning att inför eller i samband med årsstämman den 4 april 2023 ge vårt yttrande över de förslag som kommit in och som tagits upp på dagordningen, inklusive förslaget från Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen. Information om SEB:s årsstämma samt de förslag som kommit in finns här.

Hur ser ni på SEB:s roll i hållbarhetsomställningen?

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och vår riktning är tydlig – SEB är och skall vara en del av den omställning som måste ske. Vi har förbundit oss till att vara det genom att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och genom att gå med i Net Zero Banking Alliance.

Det betyder att vi åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Detta är mycket viktigt för oss då vi som bank har förmågan, möjligheten och ansvaret att påverka den värld vi verkar i. Det är också därför vi har som vår ambition att vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen.

Som bank sker vår största klimatpåverkan genom våra kunders verksamhet. Vi ser det därför som vår roll att möjliggöra omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle genom att samarbeta med våra kunder i deras omställning till mer hållbara affärsmodeller och stödja samhället att nå nettonollutsläpp till 2050. Det betyder att vi både engagerar oss och stöttar våra kunder i deras omställning där sådan är möjlig, men också att vi avslutar kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Vad gör ni konkret för att minska er och era kunders klimatpåverkan?

De senaste åren har vi fortsatt att stärka våra åtaganden inom klimatområdet. Vi har till exempel stärkt våra policys för fossila bränslen och för miljö, biologisk mångfald och vatten samt mänskliga rättigheter, och har också tagit fram nya policyer för branscher som jordbruk och transport. Våren 2021 anslöt vi oss till Net Zero Banking Alliance, som syftar till att accelerera omställningen av den globala ekonomin till netto-nollutsläpp senast 2050, och Net Zero Asset Managers Initiative, som innebär att fondbolaget åtagit sig att stödja investeringar i linje med nettonollutsläpp senast 2050.

I november 2021 antog vi nya ambitioner och mål på klimatområdet som syftar till att minska vår fossila kreditexponering samt växa och utveckla våra hållbarhetsaktiviteter.

Dessa inkluderar ett Index för fossilexponering (det bruna), där målet är att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i SEB:s energiportfölj med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med basåret 2019. Detta betyder att SEB kommer att vara i linje med, eller överträffa, de mest trovärdiga 1,5 gradersscenarierna från The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System samt International Energy Agency. I slutet av 2022 hade detta index minskat med 17 procent jämfört med 2019 års basvärde, vilket är i linje med 2030-målet.

SEB har också ett Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna), vilket mäter ambitionen att öka våra hållbarhetsaktiviteter inom fyra områden 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med basåret 2021. I slutet av 2022 hade Index för hållbarhetsaktiviteter ökat med 59 procent jämfört med 2021.

Hösten 2022 satte vi också, i enlighet med våra åtaganden inom Net Zero Banking Alliance, netto-nollanpassade delmål till 2030 för specifika sektorer i vår kreditportfölj. Dessa mål fokuserar på de områden där vi kan uppnå störst positiv inverkan och täcker SEB:s utlåning inom sektorerna olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning, samt bolån för privatpersoner i Sverige. Dessa mål stärker och kompletterar SEB:s ambitioner och mål inom klimatområdet och är en viktig del för att nå nettonollutsläpp i kreditportföljen år 2050.

Varför avslutar ni inte bara alla relationer med kunder som har fossil verksamhet?

Vi är övertygade om att vi uppnår störst positiv påverkan på klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning, och vi anser inte att det är ansvarsfullt att bara avsluta relationen med alla kunder som har stora klimatavtryck. För att kunna stötta kunder i deras omställning och vara med och påverka i positiv riktning behöver vi som bank ha en plats vid bordet.
Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett antal bolag som vi har avslutat relationen med eftersom vi inte delar vision och målbild. Vi kommer också att fortsätta avsluta kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.
 
Ytterligare frågor och svar finns nedan. Information om SEB:s hållbarhetsarbete samt våra ambitioner och mål på klimatområdet finns här:

SEB:s hållbarhetsarbete (sebgroup.com/sv)
SEB:s hållbarhetsstrategi (sebgroup.com/sv)

SEB:s budskap i sammanfattning
Vår riktning är tydlig – SEB är och ska vara en del av den omställning som måste ske. Vi har åtagit oss att kontinuerligt anpassa vår affärsstrategi så att den bidrar till Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål, bland annat genom att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och genom att gå med i Net Zero Banking Alliance. Vi antog också under 2021 nya ambitioner och mål på klimatområdet som syftar till att minska vår fossila kreditexponering samt att växa och utveckla våra hållbarhetsaktiviteter. För att möjliggöra omställningen och stötta samhället att nå nettonollutsläpp till 2050 samarbetar vi med våra kunder i deras omställning. Om vi däremot inte delar målbild eller har möjlighet att påverka så avslutar vi också kundrelationer. Vad gäller förslaget från Greenpeace Nordic och Naturskyddsföreningen kommer vi inför eller i samband med årsstämman att ge vårt yttrande, i sedvanlig ordning.

Ytterligare frågor och svar

Vad har ni tagit för konkreta initiativ för att minska er och era kunders klimatpåverkan?

SEB har de senaste åren fortsatt stärka sina åtaganden på klimatområdet och har tagit en rad viktiga initiativ. Nedan beskriver vi en del av dessa.

Uppdaterad hållbarhetsstrategi samt nya ambitioner och mål

Hösten 2021 presenterade SEB en uppdaterad hållbarhetsstrategi som beskriver SEB:s roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Som en central del av strategin presenterade vi hösten 2021 tre ambitioner och mål för hur vi ska minska vår fossila kreditexponering och samtidigt växa våra hållbara produkter, rådgivningstjänster och investeringar.

Dessa inkluderar:

  • Index för fossilexponering (det bruna), där målet är att minska kreditexponeringen mot fossila bränslen i SEB:s energiportfölj med 45–60 procent fram till 2030 jämfört med basåret 2019. I slutet av 2022 hade Index för fossilexponering minskat med 17 procent jämfört med 2019 års basvärde, vilket är i linje med 2030-målet.
  • SEB har också ett Index för hållbarhetsaktiviteter (det gröna), vilket mäter ambitionen att öka våra hållbarhetsaktiviteter inom fyra områden 6–8 gånger fram till 2030 jämfört med basåret 2021. I slutet av 2022 hade detta index ökat med 59 procent jämfört med 2021.

Net Zero Banking Alliance

2021 var SEB även en av grundarna av Net-Zero Banking Alliance (NZBA), ett FN-initiativ som leds av branschen. Genom att ansluta oss till NZBA har vi åtagit oss att anpassa vår kreditportfölj till 1,5°C-scenarier för att nå nettonoll senast år 2050, och att sätta upp delmål för 2030. 2022 presenterade vi fem prioriterade sektorer där vi har satt mål för minskade utsläpp jämfört med utgångsläget 2020:
olja & gas, kraftproduktion, stål, biltillverkning samt bolån för privatpersoner i Sverige. Dessa mål stärker och kompletterar SEB:s ambitioner och mål inom klimatområdet och är en viktig del för att nå nettonollutsläpp i kreditportföljen år 2050.

Olje- och gasstrategi

SEB har även utvecklat en olje- och gasstrategi för att gradvis minska SEB:s kreditexponering mot sektorn. 2019 definierade SEB en riskaptit i absoluta termer för sin kreditexponering mot prospektering och produktion av olja och gas samt sektorn för tjänster kopplade till oljefält. Denna riskaptitnivå revideras ner på årlig basis. Sedan 2019 har exponeringen minskat med 49% (2022).  

Uppdaterad branschpolicy

Under 2021 stärkte SEB sin branschpolicy gällande fossila bränslen och antog en strategi som innebär en gradvis förflyttning från företag som saknar en trovärdig omställningsplan (Scope 1&2&3) i enlighet med Parisavtalet. Policyn definierar och reglerar SEB:s syn på fossilbranschen, och innefattar bland annat restriktioner för SEB:s finansieringsaktiviteter samt en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering mot olika typer av fossila bränslen och utvinningsmetoder. Den stärkte också SEB:s riktlinjer gällande känsliga miljöområden såsom Arktis.

Investeringar

SEB:s fondbolag SEB Investment Management kommunicerade i februari 2021 att man stärker sin hållbarhetspolicy och höjer ambitionsnivån när det gäller hållbarhet för hela fondsortimentet. Det innebär bland annat att enhetliga exkluderingskriterier implementerats för alla fonder som förvaltas av SEB och att alla fonder utesluter fossila bränslen. Som en del av SEB Investment Managements klimatstrategi har fondbolaget även satt som mål att dess totala förvaltade kapital ska vara placerat koldioxidneutralt år 2040, det vill säga tio år före det övergripande globala uppvärmningsmålet.

Av de svenska bankerna är ni den bank som har störst exponering mot olja och gas och andra fossila bränslen. Varför är det så?

Till skillnad från andra svenska banker är SEB en stor företagsbank i Norge, vilket avspeglar sig i de jämförelser som görs. Vi har kundrelationer och engagemang med de flesta stora bolag i Norge, inklusive energibolag. Även i Tyskland har vi en betydande företagsverksamhet, samt kunder inom energisektorn. Vår ambition är att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att samarbeta med och stötta våra kunder i deras omställning och stora satsningar på förnybar energi. Samtidigt avslutar vi också kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Men måste inte samhället minska sin användning av fossila bränslen?

Jo, en viktig aspekt i omställningen är just samhällets behov av att minska sitt beroende av fossilrelaterade produkter givet deras stora negativa inverkan på klimatet. Detta är en uppfattning som SEB delar till fullo. Att minska våra samhällens fossilberoende är en nyckelfråga om vi ska lyckas ställa om och nå målen i Parisavtalet. Här har vi som bank en viktig roll att spela i att bidra med det kapital som behövs för att finansiera nödvändiga satsningarna på exempelvis förnybar energi och ny teknik, möjliggöra omställningen och bidra till att minska våra samhällens fossilberoende.

Ni vill vara en ledande katalysator i hållbarhetsomställningen. Ändå har ni kunder med fossil verksamhet. Hur går det ihop?

Från vårt perspektiv råder det ingen motstridighet mellan våra åtaganden gällande FN:s klimatmål, Parisavtalet och Net Zero Banking Alliance och att stötta kunder med stora klimatavtryck att ställa om – tvärtom. Om samhället ska lyckas uppfylla Parisavtalet måste även de företag som har de största klimatavtrycken ställa om. Vi är övertygade om att vi uppnår störst positiv påverkan på klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning. Att bara avsluta relationen med de kunder som har stora klimatavtryck anser vi inte vara ansvarsfullt, då vi då förlorar vår förmåga att stötta och påverka. Samtidigt kommer vi att fortsätta att avsluta kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att påverka.

Hur ser ni på kritiken mot att ni fortfarande har kunder med fossil verksamhet?

Vi är medvetna om att detta är komplexa frågeställningar och att det finns olika synsätt kring vad som är den bästa vägen framåt. Från vårt perspektiv är vi övertygade om att vi uppnår störst positiv påverkan på klimatet genom att samarbeta med våra kunder och stötta dem i deras omställning, i enlighet med vår hållbarhetsstrategi och de ambitioner och mål vi antagit.

Samtidigt välkomnar vi dialog och samarbete med alla olika intressenter och det är också därför vi kontinuerligt har, och genom åren har haft, omfattande dialog med olika intressenter och experter.