Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nyheter för företag 2022

Nytt år innebär nya regler och nya reformer att hålla koll på! Tillfällig skattereduktion för inventarier anskaffade under 2021, utvidgade och förenklade regler för personaloptioner och möjlighet att erbjuda skattefri cykelförmån till anställda. Det är bara några av de regler som trädde i kraft vid årsskiftet. Nedan följer en sammanställning av de viktigaste förändringarna och förslagen.

Skatteförändringar

Skattereduktion för inventarier
Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion enligt en tillfällig lag. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Utgifterna av anskaffningsvärdet dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Både fysiska och juridiska personer med inkomst från näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen. Kravet är bland annat att inventarierna var levererade under 2021 och att de ska finnas kvar i verksamheten under en viss tid. Skattereduktionen begärs av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Reklamskatten avskaffad
Reklamskatten är en skatt som betalas av idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ, fysiska reklamblad och affischer. Reklamskatten har tidigare sänkts i olika steg och nu avskaffas den helt. Den som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt. Däremot behöver det lämnas en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den sista december 2021. 
Registreras och avregistreras för reklamskatt | Skatteverket

Skattelättnad för cykelförmån
Du kan som arbetsgivare erbjuda dina anställda en skattefri cykelförmån upp till ett belopp och under vissa villkor. Förmånen ska erbjudas till hela personalen på lika villkor. Skattefriheten gäller upp till ett              marknadsvärde på 15 000 kronor och högst 3 000 kronor i förmånsvärde per år. Skattelättnaden gäller endast tramp- och elcyklar. Skulle förmånsvärdet bli högre beskattas överstigande del som en förmån.
Cykelförmån – företag | Skatteverket

Särskilda skatteregler för personaloptioner utvidgas och förenklas
De förmånliga skattereglerna som gäller för personaloptioner utvidgas så att de kan användas av fler företag. Det innebär att fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst
Dels höjs gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget från 50 till 150, dels höjs gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning från 80 miljoner till 280 miljoner kronor. Syftet är att underlätta för framförallt unga tillväxtföretag att rekrytera och behålla personal. En annan förändring är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av reglerna även om de inte är anställda i företaget.
För att förenkla administrationen av personaloptionsprogram införs det också en möjlighet att nyttja en personaloption för förvärv av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel. En personaloption kommer även kunna ge rätt till ett framtida förvärv av en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Det införs nya regler för att stoppa kringgående av de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretagare. De nya reglerna innebär att i bedömningen om ett företag utgör ett fåmansföretag ska en fysisk person som;
– är delägare och verksam i betydande omfattning i företaget
– och samtidigt har inflytande och bestämmande över en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare som äger andelar i företaget,
anses äga den juridiska personens andelar i företaget.
Företaget anses inte ägt av utomstående om företaget direkt eller indirekt ägs av en stiftelse eller annan juridisk person utan delägare och företagets verksamma ägare eller dess närstående kan få del av företagets medel eller förmåner via den juridiska personen.

Se även Plånboksnyheter 2022 | SEB (sebgroup.com)

Övriga regelförändringar

Ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete
Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete, för att deras anmälan om avstämning kommit in för sent, ska i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Den här möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som getts under tiden 16 mars - 30 juni 2021. I och med det här förslaget kan arbetsgivare som missat anmälan och blivit återbetalningsskyldiga ändå få möjlighet till slutligt stöd.

Den nya anmälan ska lämnas senast den 30 april 2022 och kan bara omfatta de månader som beslutet om återbetalning gäller.

Tillfälliga lättnader för företagare i arbetslöshetsförsäkringen förlängs
Enligt ordinarie regler gäller att en företagare som återupptar sin näringsverksamhet efter att den har varit vilande inte kan få rätt till arbetslöshetsersättning förrän fem år har gått sedan verksamheten återupptogs, den så kallade femårsregeln. Enligt tillfälliga bestämmelser har femårsregeln inte tillämpats för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 och 2021. En förlängning av detta undantag görs, vilket innebär att femårsregeln inte heller ska tillämpas för uppehåll i näringsverksamhet som görs under 2022. Företagare ges därför ytterligare möjlighet att få arbetslöshetsersättning när verksamheten tidigare har varit vilande. Även den tillfälliga möjligheten för företagare att med bibehållen arbetslöshetsersättning vidta marknadsföringsåtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten förlängs.

Kommande annonserade förändringar 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga även sommaren 2022
Riksdagen har i budgeten för 2022 beslutat att företag även under sommarmånaderna juni - augusti 2022 ska betala sänkt arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år. Nedsättningen innebär att arbetsgivaravgiften sänks från 30,42 procent till 10, 21 procent  för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Proposition och beslut väntas under våren 2022 och ska träda i kraft den 1 juni 2022 på ersättningar som betalas ut efter den 31 maj 2022

Sen tidigare gäller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, 19 till 23 år, under perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2023 (från 31,42 procent till 19,76 procent).

Möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar
Från och med den 30 mars 2020 har det varit möjligt att ansöka om tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt som en krisåtgärd för att dämpa tillfälliga likviditetsproblem. Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022. För att ytterligare underlätta för företagen införs en möjlighet att förlänga återbetalningstiden med 15 månader samtidigt som man följer en avbetalningsplan. Det ger ytterligare tid att återfå en normal lönsamhet och återhämtning. Förslaget beräknas träda i kraft den 7 mars 2022 och regeringen avser att återkomma med mer detaljer kring förslaget.

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år
Regeringen föreslår att det införs en särskild begränsningsregel som innebär minskade möjligheter att utnyttja tidigare underskott efter en ägarförändring om det är det övervägande skälet till ägarförändringen. Man vill alltså ytterligare begränsa handel med underskott.

Beräknas träda i kraft 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021, avseende ägarförändringar som sker efter den 10 juni 2021.

Höjd gräns för momsbefrielse för mindre företag
Omsättningsgränsen för momsbefrielse för mindre företag höjs från idag 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Detta som ett led i arbetet att förenkla för de minsta företagen. Det innebär konkret att de inte behöver vara registrerade och deklarera moms för sin försäljning.
Tanken är att förslaget ska träda i kraft den 1 juli 2022

Ytterligare åtgärder på grund av ökad smittspridning av covid-19

Regeringen har lämnat ytterligare förslag till tillfälliga åtgärder på grund av ökad smittspridning av covid-19 i årets första extra ändringsbudget. Förlagen är de följande och kommer beslutas under våren.

Ersättning för sjuklönekostnader över det normala införs igen.
Gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021

Omställningsstöd
Omställningsstödet aktiveras för december 2021 till februari 2022 med en beredskap att förlänga det även för mars månad. Det tidigare takbeloppet höjs till cirka 117 miljoner kronor. Precis som tidigare ska omställningsstödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Omsättningsstöd
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag aktiveras för december 2021 till februari 2022 men kan förlängas att gälla även för mars 2022 om det skulle behövas. Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Evenemangsstödet förlängs
Kulturen och idrotten kommer få ytterligare stöd och det så kallade Evenemangsstödet förlängs till och med mars 2022

Den skattefria förmånen om fri parkering vid arbetsplatsen kommer förlängas till och med juni 2022.

Följande åtgärder har aviserats men inte beslutats

Ytterligare anstånd med skatteinbetalningar
Förslaget innebär bland annat:

Anstånd för avdragen preliminärskatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, istället för som idag sju perioder. Samma sak gäller för moms som redovisas månadsvis.
För den som redovisar moms kvartalsvis, höjer man den till högst 3 redovisningsperioder, istället för dagens två.

Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till. Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete så att företag kan söka om ordinarie korttidsstöd.
Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Möjligheten att ansöka om och beviljas stöd vid korttidsarbete ska bestämmas utifrån de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär bland annat att staten står för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021. Ansökan om stöd ska enligt förslaget lämnas till Skatteverket.

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer | Skatteverket

Information till företag till följd av coronaviruset - verksamt.se

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

SEB Privatekonomi

Américo Fernández

Privatekonom

070-739 45 64

americo.fernandez@seb.se

 

Niklas Magnusson

Presskontakt

070-763 82 43

niklas.x.magnusson@seb.se

Susanne Eliasson

Senior analytiker

070-763 65 88

susanne.eliasson@seb.se

 

Amie Berglund

Analytiker

070-739 41 51

amie.berglund@seb.se